تاثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی و بازاریابی داخلی بر سیاست های توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد سازمانی در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی و بازاریابی داخلی بر سیاست توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد سازمانی در شرک تهای دانش‌بنیان است. روش تحقیق ا زنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس تهران در سال 1401 است. همچنین 384 نفر با روش فرمول کوکران به‌عنوان نمونه تعیین شده و 415 پرسش‌نامه با استفاده از روش نمونه‌گیری د ردسترس توزیع و 387 پرس شنامه جمع‌آوری شده است. پایایی پرسش‌نامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده که به میزان 775 / 0 بوده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی داخلی و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است و نقش عدالت سازمانی و عدالت رویه‌ای بر اعتماد سازمانی کارکنان تأیید شد. همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت شغلی و اعتماد سازمانی بر توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات