نویسنده = یحیی کمالی
فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 229-248

اکرم جزینی زاده؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی


مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 245-289

یحیی کمالی؛ جلال میرزایی