نویسنده = نسرین قنواتی
بازتولید ساختار رانتی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 203-221

نسرین قنواتی؛ مجید وحید؛ احمد ساعی؛ سید علیرضا ازغندی