رویکردی گفتمانی به فرایند شکل‌گیری یک سیاست ‌(مطالعه موردی تعرفه‌گذاری برق استخراج رمزارز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

چکیده

درک پیچیدگی‌های فرایند سیاست‌گذاری و بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری تصمیمات، می‌تواند زمینه را برای تدوین سیاست‌هایی اثربخش‌تر، کاراتر و ماناتر فراهم سازد. کشف الگوی موضعی شکل‌گیری سیاست‌ها در حوزه انرژی در یک مطالعه موردی خاص (تعرفه گذاری برق رمزارزها) با روش تحلیل گفتمان و روایت ذینفعان دخیل در فرایند در قالب چارچوب ائتلاف مدافع، توجیه و تفسیری است بر شیوه کنش-واکنش سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان این حوزه. در این راستا با نرم‌افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده‌بنیاد و کدگذاری‌های مبتنی بر رویکرد استقرایی استفاده ‌می‌شود. نتایج از 11 مصاحبه میدانی نیمه‌ساختارمند با ذینفعان مختلف، 58 سند اداری و 49 متن مصاحبه و خبر منتشر شده در رسانه‌های خبری رسمی به دست آمده است. در خرده‌سیستم تعرفه‌گذاری استخراج رمزارز، از میان سه گفتمان فرصت‌نگر، تهدیدنگر و مساله‌نگر که حول هریک ائتلاف‌‌هایی شکل گرفته، گفتمان مسأله‌نگر و تأکید بر تأمین منافع عامه مردم غالب است که حامیان این ائتلاف اغلب در بدنه دولت حضور دارند و سیاست نهایی مبتنی بر بدیل پیشنهادی این ائتلاف شکل‌گرفته است. با تحلیل شواهد در قالب سازوکارهای علّی چارچوب ائتلاف مدافع می‌توان جرح و تعدیلات آتی این سیاست را پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اردکانیان، ر. (6931). راهنمای نوین در مدیریت منابع آب.  روزنامه اعتماد، 52 مهر، قابل دسترسی در http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/89159
حقی، ا. (9931). مجلس یازدهم ایران و فرصت‌های پیش‌ رو، پایگاه اینترنتی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی آر تی نیوز، 42 تیر، قابل دسترسی در https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/06/04/mjls-yzdhm-yrn-w-frsthy-pysh-rw-1429562
دلخوش، س.ک. (9931). برای بازگشت ارزهای صادراتی سه قوه باید ورود کنند. خبرگزاری تسنیم. 5 مرداد، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/05/2314510/
شاکری، م. ع.، و خوشخو، م. (9931). پدیده رمزارز، مخاطرات، فرصت‌ها و شیوه سیاست‌گذاری. تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
شهائی، ب.، دانایی‌فرد، ح.، و آذر، ع. (5931). تبیین ثبات و تغییر خط‌مشی یارانه‌ای ایران: چارچوب ائتلاف مدافع. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(1)، 88-76. http://ensani.ir/fa/article/369262/
عباسی، ط.، دانایی فرد، ح. (3931). چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط مشی؛ تغییر قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 7(3)، 71-1. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12906.html
فرکلاف، ن. (0931). تحلیل انتقادی گفتمان. ذوقدارمقدم، ر.، غلامرضاکاشی، م. ج.، شایسته‌پیران، ف.، ایزدی، پ.، بهرام‌پور، ش.، نیستانی، م. و همکاران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. https://www.gisoom.com/book/1742052
فلیپس، ل.، یورگنسن، م. (5931). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه جلیلی، ه. تهران: نی.
قاسمی، ش. (9931). جهش دوبرابری بیت کوین به پله 02 هزار دلاری، خبرگزاری ایسنا، 02 مرداد، قابل دسترسی در: http://www.isna.ir/news/99031709556/
قلی‌پور، ر.، مافی مرادی، ش.، رهنورد، ف.، ابویی اردکان، م. (8931). تحلیل از فرایند سیاست‌گذاری، رویکردی مغفول در مطالعات تحلیل سیاست‌های سلامت در کشورهای در حال توسعه. پایش، 81(4)، 71-514. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478606
محمدی، ن.، دانایی‌فرد، ح. (8931). الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی. فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی.  5(3)، 67-95. http://epprjournal.ir/article-1-552-fa.html
ملکی، ا.، صالحی، ص.، ربیعی، ع.، یازرلو، ر. (6931). به‌کارگیری مدل فرکلاف در گونه‌شناسی گفتمان‌های محیط زیستی ایران. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(2)، 67-95. http://ensani.ir/file/download/article/20180314183623-10137-32.pdf
هومن، ح. ع. (5831). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
References
Abbasi, T., & Danaeifar, H. (2014). [Advocacy coalition framework and explanation of policy change; changing the law on objectives, duties and Organization of the Ministry of Science, Research and Technology (Persian)]. Jouranl Of Science and Technology Policy, 7(3), 1-17. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12906.html?lang=fa
Ardakanian, R. (2017). [A new way in water resources managment (Persian)]. Retrieved from https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/89159
Baldwin, E. (2019). Exploring how institutional arrangements shape stakeholder influence on policy decisions: A comparative analysis in the energy sector. Public Administration Review, 79(2), 246-55. [DOI:10.1111/puar.12953]
Bennett, A., & Checkel, J. T. (2015). Process tracing : from metaphor to analytic tool. Cambridge: Camberidge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139858472]
Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting, evaluating quantitive & qualitive research. Boston: Pearson. https://www.google.com/books/edition/Educational_Research_Pearson_New_Interna/KA2pBwAAQBAJ?hl=en
Crow, D. A., Albright, E. A., & Koebele, E. (2015). Evaluating informational inputs in rulemaking processes: A cross-case analysis. Administration & Society, 49(9), 1318-45. [DOI:10.1177/0095399715581040]
Delkhosh, K. (2020) [The need for the entry of three powers to return the export currencies / some exporters did not (Persian)]. Retrieved from  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/05/2314510
Durnova, A., Fischer, F., & Zittoun, P. (2016). Discursive approaches to public policy: Politics, argumentation, and deliberation. In P. Zittoun & B. Peters (Eds.), Contemporary Approaches to Public Policy. International Series on Public Policy. (pp. 35-57). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/978-1-137-50494-4_3]
Fairclough, N. (2011). Critical discourse analysis [M. Neyestani., Sh. A. Bahrampour., R. Karimian., R. Zoghdar Moghaddam., M. J. Gholamreza Kashi., & F. Shayestehpiran., et al, Persian trans.]. Tehran: Center for Media Studies and Research. https://www.gisoom.com/book/1742052/  
Feindt, P. H., & Oels, A. (2005). Does discourse matter? Discourse analysis in environmental policy making.Journal of Environmental Policy and Planning, 7(3), 161-173. [DOI:10.1080/15239080500339638]
Ghasemi, Sh. (2020). [Bitcoin doubles to $ 20,000 (Persian)]. Retrieved from http://www.isna.ir/news/99031709556
Gholipour, R., Mafi Moradi, Sh., Rahnavard, F., & Aboui Ardakan, M. (2019). [Policy process analysis, a neglected approach in health policy analysis studies in developing countries: A search for causes and guidelines for health researchers (Persian)]. Payesh (Health Monitor), 18(4), 415-7. https://payeshjournal.ir/article-1-1106-fa.html 
Hagi, U. (2020). [Eleventh Iranian Parliament and the opportunities ahead (Persian)]. Retrieved from https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/06/04/mjls-yzdhm-yrn-w-frsthy-pysh-rw-1429562
Hai, D. P. (2013). Process of public policy formulation in developing countries. Vietnam: Academy of Social Science of Vietnam.
Hassena, M., Hospes, O., & De Jonge, B. (2016). Reconstructing policy decision-making in the Ethiopian seed sector: Actors and arenas influencing policymaking process. Public Policy and Administration Research, 6 (2), 84-95. https://iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/28925
Hooman, H. A. (2006). [Practical guide to qualitative research (Persian)]. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=986615&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author#
Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Weible, C. M., Sabatier, P. A., Smith, H. J., Nohrstedt, D., et al. (2014). The advocacy coalition framework: Foundations, evolution, and ongoing research. In P. Sabatier, & C. Weible (Eds), Theories of the Policy Process (pp. 184-223). Boulder: Westview Press.
Jones, H. (2009). Policy-making as discouse: A review of recent knowledge-to-policy literature. ODI-IKM Working Paper, 5, 1-37. http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/dd06dd704a8cfb78d27516b54c3331cf.pdf
Jorgensen,M., & Phillips, Ph. (2016). Discourse analysis as theory and method [H. Jalili, Persian trans.]. Tehran: Ney Publishing. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4733051&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Krishnan, H. R., Saketh, S. Y., & Vaibhav, V. T. M. (2015).Cryptocurrency mining-transition to cloud. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 6(9), 115-124. [DOI:10.14569/IJACSA.2015.060915]
Küfeoglu, S., & Özkuran, M. (2019). Energy Consumption of Bitcoin Mining. Faculty of Economics, University of Cambridge, 1-20. [DOI:10.1007/BF00145189]
Lasswell, H. D. (1970). The emerging conception of the policy sciences. Policy Sciences, 1(1), 3-14. [DOI:10.1007/BF00145189]
Maleki, A., Salehi, S., Rabie, A.,& Yazarloo, R. (2017). [Using fairclough model in the typology of environmental discourses in Iran (discourses of justice, protection, risk and modernization) (Persian)]. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(2), 59-67. http://ee.journals.pnu.ac.ir/article_3573.html?lang=en
Mohammadi, N., & Danaee Fard, H. (2019). [The model of collaborative governance for developing renewable energies in Iran: Institutional perspective (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(3), 133-155. http://sspp.iranjournals.ir/article_34931.html?lang=en
Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up models of policy implementation: A critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy, 6(1), 21-48. [DOI:10.1017/S0143814X00003846]
Shahaei, B., DanaeiFard, H., & Azar, A. (2017). [Explaining statis and change in iran,s subsidy policy: Advocacy coalition framework (Persian)]. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 5(1), 67-88. http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_3483.html?lang=en  
Shakeri, M. A., & Khoshkho, M. (2019). [Ramzarz phenomenon, risks, opportunities and policy-making (Persian)]. Tehran: Secretariat of the Expediency Council. https://csr.ir/files/fa/news/1398/6/6/1916_970.pdf
Weible C. M., & Jenkins-Smith H. C. (2016). The advocacy coalition framework: An approach for the comparative analysis of contentious policy issues. In Ph. Zittoun., & B. Peters., (Eds.), Contemporary Approaches to Public Policy (pp. 15-34). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/978-1-137-50494-4_2]