شناسایی و اولویت‌بندی راهبرد‌های بازاریابی بین‌الملل نفت خام ایران در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

استفاده از ابزار تحریم‌های نفتی یکی از راهبردهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تغییر رفتار ایران بوده که طی چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است. با توجه به اهمیت معاملات و مبادلات نفتی برای ایران چه از منظر درآمدهای نفتی و چه از منظر ابزار قدرت تعاملی، شناسایی راهبردهای مناسب جهت بازاریابی بین المللی نفت خام ایران در شرایط تحریم امری ضروری است. پژوهش حاضر کوشیده است ضمن شناسایی این راهبردها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای،بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه به رتبه‌بندی آن‌ها با توجه به شاخص‌های طراحی‌شده با استفاده از روش تاپسیس که یکی از روش‌های تحقیق در عملیات نرم است، بپردازد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد دغدغه اصلی در بحث تحریم‌های نفتی مسئله جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت است و از بین راهبردهای شناسایی‌شده استفاده از ظرفیت پیمان‎های پولی دو یا چندجانبه با مشتریان نفتی،ساخت پالایشگاه‌های کوچک در داخل کشور، استفاده از ظرفیت اتاق تاریک و همچنین بهره‎گیری از شرکت‌های تراستی رتبه‌های بهتری را از منظر راهبردهای احصا شده کسب نموده‌اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، م.، حاجی میرزایی، م. ع.، و محمدخانی، س. (0931).  تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران. نشریه مطالعات‌ اقتصاد انرژی، 8(29)، 311-731. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=147211
اعرابی، س. م.، و دهقان ن. (9831). استراتژی بازاریابی بین‌الملل. تهران: نشر مهکامه.
بهبهانی، م.، و لاری سمنانی، ب. (3931). اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی بین‌المللی فرآورده‌های نفتی ایران (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران). [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. دانشگاه آزاد اسلامی.
هرورانی، ح. (1931). بورس نفت و راهکارهای ایجاد آن در ایران. تهران: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 34521. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/822459
محمودی، ا.، شیخی، ا.، و رحمانی، س. (8931). پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران. تهران: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 97461. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1149713
دانشمندی، ز. (6931). اهمیت پیمان پولی دو‌جانبه از منظر اقتصاد مقاومتی. تهران: نشست پژوهشی مرکز پژوهش خبری صدا و سیما.
کگلی، چ.، و ویتکف، ی. (4831). سیاست خارجی آمریکا الگو و روند. ترجمه دستمالچی، ا. چاپ دوم، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. تهران: وزارت امور خارجه، مر‌کز چاپ و انتشارات.
دلاورپور‌اقدم، م.، و محبی، ج. (1931). ابعاد اهداف و ماهیت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان بسیج حقوق‌دانان.
دولابی، ح. ر.، و حامدی، ا. (6931).  استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران. ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، 6931(251)، 53-64. http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_id=2226&sid=1&slc_lang=fa
رشیدی، م. (5931). تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌الملل. تهران: نشر شهر دانش.
ریاضی، م. ر. (8831). آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
زهرانی، م. (6731). نظریه‌های تحریم اقتصادی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ساعی، ا.، و پاشنگ، م. (6931). موانع توسعه صنعت نفت در آینده با بررسی عوامل رکود صنعت ایران در دوره زمانی (3931-3831). نشریه راهبرد، 62(48)، 95-‌57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345095
سمیعی نسب، م.،  سلیمانی، ی.، و عبدی، س. (5931).  مدل مفهومی مطلوب امنیت جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی. مجله آفاق امنیت، 9(03)، 56-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=287580
پیروزنیا، ش. (7831). بازار تجارت نفت با رویکرد معاملات مالی. تهران: نشر چالش.
صفری، م. (7931). تحریم نفت. تهران: اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر.
قاسمی، ب.، و چتری، ح. ر. (8831). تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت. نشریه مدیریت کسب‌و‌کار، 1(1)، 731-551. https://www.sid.ir/fa/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=203558
قوامی، س. ح. (5931). ضرورت و کارکردهای پیمانهای دویا چندجانبه ارزی. فصلنامه آفاق امنیت، 9(31)، 931-651. https://ps.ihu.ac.ir/article_200519.html
کاملی، ع. ر. (8831). مروری بر عمده‌ترین تحولات بازار نفت در نیم قرن اخیر. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ اول. https://www.adinehbook.com/gp/product/6009110070
کمالی، س. ک. (0931). ارائه استراتژی مناسب بازاریابی جهت ارتقاء جایگاه ایران در بازار جهانی نفت.[پایان‌نامه کارشناسی ارشد] دانشگاه آزاد اسلامی.
هاتفی، م. ع.، و وهابی، م. م. (7931). استراتژی‌های راهبردی پروژه‌های نفت و گاز. پژوهش‌های‌ مدیریت ‌راهبردی،‌ ‌42(96)، 53-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361340
ودادی کلانتر، س.، ملکی، ع.، و احمدی، م. (5931). بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6(02)، 67-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359738
References
Arabi, S. M., & Dehghan, N. (2010). [International marketing strategy (Persian)]. Tehran: Mahkameh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2226344&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Baldwin, D. A. (1985). Economic statecraft. New Jersey: Prinston University Press .  https://www.google.com/books/edition/Economic_Statecraft/1tgP1Zi7kwwC?hl=en&gbpv=0
Behbahani, M. [Prioritization of international marketing strategies for Iranian petroleum products case study: National Iranian Petroleum Products Refining and Distribution Company (Persian)] [MSc thesis]. Tehran: Islamic Azad University.
Bollino, C. A., Efird, B., Hasanov, F., & Hatipoğlu, E. (2019). Iran sanctions: implications for the oil market. Riyadh: King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC). https://www.kapsarc.org/research/publications/iran-sanctions-implications-for-the-oil-market/
Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1-21. [DOI:10.2307/1252247]
Cavusgil, S. T., Zou, S., & Naidu, G. M. (1993). Product and promotion adaptation in export ventures: An empirical investigation. Journal of International Business Studies, 24(3), 479-506. [DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490242]
Dagres, H., & Slavin, B. (2018). How Iran will cope with US sanctions. Washington, DC: Atlanticcouncil. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/how-iran-will-cope-with-us-sanctions/
Daneshmandi, Z. (2017). [The importance of a bilateral monetary pact from the perspective of  a resistance economy (Persian)]. Retrieved from https://www.iribnews.ir/fa/news/1831675/
Daoudi, M. D., Daoudi, M. S., & Dajani, M. S. (1983). Economic sanctions, ideal and experience. Boston: Routledge& Kegan Paul. https://www.google.com/books/edition/Economic_Sanctions_Ideals_and_Experience/796OAAAAMAAJ?hl=en
Delavar Pooreghdam, M., & Mohebi, J. (2012). [Dimensions, goals and nature of sanctions of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: Lawyers’ Basij Organization. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4458477&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Dolabi, H. R., & Orchid, H. (2017). [Marketing strategy of National Iranian Oil Company (Persian)]. Scientific Monthly of Oil and Gas Exploration and Production, 1396 (152), 35-46. http://ekteshaf.nioc.ir/article-۱-۲۲۲۶-fa.html
Ebrahimi, M., Haji, M. S. M. A., & Mohammadkhani, S. (2011). [Crude oil supply of iran: Estimating of a model (Persian)]. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 8(29), 113-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147211 
Ghasemi, B., & Chatri, M. R. (2009). [Strategic analysis of the external environment of the oil industry (Persian)]. Business Management, 1(1), 19-38. http://bmj.iauctb.ac.ir/article_511304.html?lang=fa
Ghavami, H. (2016. [Necessity and functions of dual multilateral foreign exchange agreements (Persian)]. Security Horizons, 9(31), 139-56. https://ps.ihu.ac.ir/article_200519.html 
Hassani, M. (2016). Iran oil production, investment policy, international sanctions and P5 + 1 deal with Iran, 2006-2015. Contemporary Review of the Middle East, 3(4), 405-21. [DOI:10.1177/2347798916664615]
Hatefi, M. A., & Wahhabi, M. M. (2018). [Oil and gas project management strategies, based on project management knowledge domains (Persian)]. Journal of Strategic Managment Research, 24(69), 35-55. http://smr.journals.iau.ir/article_543700.html
Hrvrany, H. (2012). [Oil exchange and ways to create it in Iran (Persian)]. Tehran: The Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/822459
Kamali, K. (2011). [ Provide an appropriate marketing strategy to promote Iran’s position in the global oil market (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Islamic Azad University.
Kameli, A. (2009). [An overview of the major developments in the oil market in the last half century (Persian)]. Tehran: Institute of International Energy Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1879355&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Kogley,  Ch., & Witkoff, E. (2005). US Foreign Policy: Pattern and Trend [A. Dastmalchi, Persian Trans]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. https://www.gisoom.com/book/1322716
Rashidi, M. (2016). [Iran oil sanction in the light of the international law (Persian)]. Tehran: Shahr-e-Danesh Institute for Legal. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4401525&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Riazi, M. R. (2009). [Introduction to oil and gas reservoir engineering (Persian)].Tehran: Sharif University of Technology. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=528799&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author 
Robinson, M. L. (2014). Marketing big oil: Brand lessons from the world’s largest companies. New York: Palgrave Macmillan. https://www.google.com/books/edition/Marketing_Big_Oil_Brand_Lessons_from_the/MPDwAwAAQBAJ?hl=en
Mahmoodi, A., Sheikhi, A., & Rahmani, S. (2019). [Petroleum refineries and their importance in completing the oil value chain and examining its situation in Iran (Persian)]. Tehran: The Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1149713
Morgan, T. C., Bapat, N., & Krustev, V. (2009). The threat and imposition of economic sanctions, 1971-2000. Conflict Management and Peace Science, 26 (1), 92-110. [DOI:10.1177/0738894208097668]
Nephew, R. M. (2015). Implications of new oil sanctions on Iran. New York: Center on Global Energy Policy (CGEP). https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8C53NWT
Pirooznia, Sh. (2008). [A look at the oil trading market with a financial trading approach (Persian)]. Tehran: Challenge.  http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1313835&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Saei, A., & Pashang, M. (2017). [Obstacles to the development of the oil industry in the future by examining the factors of stagnation of Iranian industry in the period (2004-2014) (Persian)]. Strategy, 26(84), 59-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=345095
Safari, M. (2018). [Oil embargo crossing package (Persian)]. Retrieved from http://amtt.ir/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA/
Samiei Nasab, M., Soleimani, Y., & Abdi, S. (2016). [Optimal conceptual model of food security of the Islamic Republic of Iran in the system of resistance economy (Persian)]. Scientific Journal of Security Horizons, 9(30), 65-96. https://ps.ihu.ac.ir/article_200510.html?lang=fa  
Seeberg, P. (2016). The EU and the international sanctions against Iran: European and Iranian foreign and security policy interests, and a changing Middle East.  Palgrave Communications, 2, 1-9. [DOI:10.1057/palcomms.2016.80]
Townsend, J. D., Yeniyurt, S., Deligonul, Z. S., & Cavusgil, S. T. (2004). Exploring the marketing programs antecedents of performance in the global company. Journal of International Marketing, 12(4), 1-24.  [DOI:10.1509/jimk.12.4.1.53215]
Vadadi Sharif, S., Maleki, A., & Ahmadi, M. (2016). [Study of Caspian energy markets using the combined security measure of energy demand of the Caspian region in 2015 and 2030 horizon (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 6(20), 67-84. http://sspp.iranjournals.ir/article_23296.html 
Zahrani, M. (1997).  [ Theories of economic sanctions (Persian)]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=526429&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author