مقدمه بر مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در چند دهه اخیر مطالعات متعددی در مورد سازه های روان شناختی مرتبط با تجربه بحران صورت گرفته است که تمرکز اصلی این مطالعات بر مفهوم تاب‌آوری است. تاب‌آوری توانمندی حل مساله و سازگاری در شرایط بحرانی است. یعنی زمانی که دچار مشکلات و بحران‌های جدی روانی اجتماعی می‌شویم، چقدر می‌توانیم مقاوم باشیم و مهم‌تر اینکه آیا قدرت برون‌رفت از این شرایط دشوار را داریم یا خیر. این سازه که از ارکان جنگ نرم است میزان انعطاف ما را نشانه رفته است. سالهاست عوامل شکل‌دهنده تاب‌آوری تحت بررسی قرار گرفته است، امااین پژوهش بدنبال مفهوم‌پردازی نوعی از تاب‌آوری به نام تاب‌آوری فرهنگی است. که طی آن توانمندی‌هایی که فرهنگ در اختیار ما می‌گذارد که در شرایط دشوار، دچار آسیب نشویم، سازگار شویم، و مثل قبل رفتار مطلوب داشته باشیم، مطالعه می‌شود. این بررسی از لحاظ روش‌شناسی یک مطالعه مروری سیستماتیک بود. در این پژوهش کلیدواژه‌های تاب آوری (Resilience)، اجتماع (Community)، فرهنگ (Culture) و سرسختی(Hardness) در مقالات ثبت شده در پایگاه‌های الکترونیکیPubmed ،ScienceDirect ، Google Scholar،Magiran ، و SID با اندکس «و» یا "and" در بازه زمانی سال 1990 تا 2018 جستجو شدند. مقالات به دست آمده در مراحل چندگانه‌ی ارزیابی شدند و در نهایت بررسی نهایی بر روی 23 مقاله انجام شد. در نتیجه مطالعات بین‌رشته‌ی تعریفی از سازه بدست می‌آید: تاب‌آوری فرهنگی ظرفیت و توانمندی مقابله با بحران و حل آن به کمک اسلوب‌های تاریخی، اسطوره، آداب و رسوم و باورهای فرهنگی است و مؤلفه‌های نظری آن شامل تعلق و ریشه‌دار بودن، اعتماد، تعهد، حس غرور و جمع‌گرایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشنا، ح.، روحانی، م. (9831). هویت فرهنگی ایرانیان از رویکرد‌های نظری تا مؤلفه‌های بنیادی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 3(4)، 481-751. http://www.jicr.ir/article_159.html
برنارد، ف. (3731). نظریه های فرهنگ و تمدن در عصر جدید. ترجمه حنایی کاشانی، م. س. نامه فرهنگ، (41 و 51) 58-47.
بشارت، م. ع.، حاجی آقا زاده، م.، قربانی، ن. (6831). تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیزم‌های دفاعی و هوش عمومی. روان‌شناسی معاصر،2 (1)، 85-94. http://ensani.ir/file/download/article/20101007194543-
حسنی، ق. (7931). تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی (مطالعه موردی تالاب‌های فریدون کنار). جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 5 (21)، 192-962. http://ensani.ir/fa/article/395225
خدامرادی، ص. بشارت، م. ع. همتی، آ. (2931). بررسی وضعیت مکانیسم‌های دفاعی مبتلایان به سرطان سینه با گروه غیربالینی. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 51 (3). صص 68-67. http://yafte.lums.ac.ir/article-۱-۱۳۶۹-fa.html
رفیع‌پور، ف. (3931). آناتومی جامعه: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
روح‌الامینی، م. (4931). زمینه فرهنگ‌شناسی: تألیفی در انسان‌شناسی فرهنگی و مردم‌شناسی. تهران: نشر عطار.
کوئن، ب. (3002). مبانی جامعه‌‌شناسی. ترجمه توسلی غ. و فاضل ر.، تهران: نشر سمت. 7931.
 روشه، گ. (7991). تغییرات اجتماعی، ترجمه وثوقی، م.، تهران: نشر نی. 7931.
گیدنز، آ. (1938). جامعه‌شناسی. ترجمه چاوشیان ح.، تهران: نشر نی. 7931.
معین، م. (1931). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
References
Ashna, H., & Roohani, M. R. (2011). [Iranians cultural identity: From theoretical perspective to principles (Persian)]. Journal of Iranian Cultural Research, 3(4), 157-184. [DOI:10.1177/0002716205285533]
Barnard, F. (1994). Theories of culture and civilization in the modern era [H. Kashani, Persian Trans]. Cultural Letter, 14-15, 74-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=183424
Berke, P. R., & Campanella, T. J. (2006). Planning for post-disaster resiliency. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 604(1), 192-207. [DOI:10.1177/0002716205285533]
Besharat, M. A., Hajiaqazadeh, M., & Ghorbani, N. (2007). [Analysis of the relationship between emotional intelliggence, defense mechanisms and general intelligence (Persian)]. Contemporary Psychology, Biannual Journal of the Iranian Psychological Association,2(1), 49-58. http://bjcp.ir/browse.php?a_id=962&sid=1&slc_lang=en  
Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? The American Psychologist, 59(1), 20-28. [DOI:10.1037/0003-066X.59.1.20] [PMID]
Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O’Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., et al. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake Spectra‌‌, 19(4), 733-752. [DOI:10.1193/1.1623497]
Cattell, R. B. (1957). Personality and motivation structure and measurement. New York: World Book Company. https://books.google.com/books?id=jW9EAAAAIAAJ&q
Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its measurement. In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology (pp. 32-46). London: Thompson Learning. https://books.google.com/books?id=lG7xzQEACAAJ&dq
Cohen, B. (1938). Fundamentals of sociology [GH. A., &  R. Fazel, Persian Trans]. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5676624&pageStatus=1&sort
Cohen, O., Geva, D., Lahad, M., Bolotin, A., Leykin, D., Goldberg, A., et al. (2016). Community Resilience throughout the Lifespan--the potential contribution of healthy elders. PLoS ONE, 11(2), e0148125. [DOI:10.1371/journal.pone.0148125] [PMID] [PMCID]
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., et al. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013]
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18 (2), 76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
Diener, E., Lucas, R., Helliwell, J. F., Schimmack, U., & Helliwell, J. (2009). Well-being for Public Policy. NewYork: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195334074.001.0001]
Giddens, A. (1938). Sociology [ H. Chavoshian, Persian Trans]. Tehran: Ney Publishing. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1015240&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Hasani, S. G. (2019). An analysis on the challenges and vulnerabilities of cultural resilience in the local community: Case study of Fereydunkenar Local Wetlands. Journal of Sociology of Social Institutions, 5(12), 269-291.[DOI:10.1093/acprof:oso/9780195334074.001.0001]
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4(1), 1-23. [DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245]
Holtorf, C. (2018). Embracing change: How cultural resilience is increased through cultural heritage. World Archaeology, 50(4), 639-650. [DOI:10.1080/00438243.2018.1510340]
Isaacson, B. (2002). Characteris tics and enhancement of resiliency in young people [MSc. thesis].Menomonie: University of Wisconsin-stout. https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/40465/2002isaacsonb.pdf?sequence=1
Karimisani, P., Mahdilou, S., Mansouri, S., & Sajjadizadeh, Z. (2018). [The effect of psychological first aid in improving multidimentional pain sympotems and the way of coping with stress on women suffering M.S (Persian)]. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 5(4), 87-98. [DOI:10.29252/shenakht.5.4.87]
Khodamoradi, S., Besharat, M.  A., & Hemmati, A. (2013). [The comparison of defense mechanisms in patients suffering from breast cancer with those of nonclinical group (Persian)]. yafte, 15(3), 76-86. http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1369-fa.html
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health an inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1-11. [DOI:10.1037/0022-3514.37.1.1]
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Peersonality and Social Psychology, 42(1), 168-177. [DOI:10.1037/0022-3514.42.1.168]
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. In M.D. Gellman, & J.R. Turner (Eds.). Encyclopedia of Behavioral Medicine (pp. 123-136). New York: Springer Publishing Company. [DOI:10.1007/978-1-4419-1005-9_215]
Maddi, S. R., & Khoshaba, D. M. (2005). Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at you. North Brabant: AMACOM. https://books.google.com/books/about/Resilience_at_Work.html?id=M3r1VO7rhW8C
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227-238. [DOI:10.1037/0003-066X.56.3.227]
Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children. American Psychologist, 53(2), 205-220. [DOI:10.1037/0003-066X.53.2.205]
Moin, M. (2012). Persian culture. Tehran: Amirkabir Publishing House. https://www.gisoom.com/book/1875908/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF-%D9%82-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
Piddington, R. (1933). Psychological aspects of culture contact. Oceania, 3(3), 312-324. [DOI:10.1002/j.1834-4461.1933.tb00076.x]
Plieninger, T., & Bieling, C. (2012). Resilience and the cultural landscape: Understanding and managing change in human-shaped environments. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139107778]
Rafipoor, F. (2014). [Anatomy of society: An introduction to applied sociology (Persian)]. Tehran: Anteshar Co. https://www.gisoom.com/book/11040374/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307-321. [DOI:10.1002/jclp.10020] [PMID]
Roshe, G.(1997). Social change [M. Vosoughi, Persian Trans]. Tehran: Nashr-e Ney. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=640186&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Rouhalamini, M. (2015). [Field of cultural studies: A compilation in cultural anthropology and anthropology: With revisions and additions (Persian)].Tehran: Attar.  http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3602999
Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Child Abuse & Neglect, 31(3), 205-209. [DOI:10.1016/j.chiabu.2007.02.001] [PMID]
Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. [DOI:10.1192/bjp.147.6.598] [PMID]
Tierney, K., & Bruneau, M., (2007). Conceptualizing and measuring resilience: A key to disaster loss reduction. Washington, DC: Transportation Research Board. https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/trnews/trnews250_p14-17.pdf
Werner, E. E. (1984). Resilient children. Young Children, 40(1), 68-72. https://psycnet.apa.org/record/1985-25241-001
Werner, E. E. (2005). What can we learn about resilience from largescale longitudinal studies? In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children (pp. 91 - 106). New York: Kluwer Academic Publishers. [DOI:10.1007/0-306-48572-9_7]
Werner, E. E., & Smith, R.S. (1982). Vulnerable But invincible: A longitudinal study of resilient children and youth. New York: McGraw Hill. https://www.google.com/books/edition/Vulnerable_But_Invincible/1YqZAAAAIAAJ?hl=en
Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press. [DOI:10.7591/9781501711992]
Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience and recovery. New York: Cornell University Press. https://psycnet.apa.org/record/2001-18603-000