ارایه چارچوبی جهت اهرم قرار دادن خرید دولتی در توسعه فناوری و نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت‌ها سیاست‌های مختلفی را برای نوآوری و توسعه فناوری طراحی و پیاده می‌کنند که می‌توان آنها را در دو دسته: سیاست‌های سمت عرضه و سمت تقاضا دسته‌بندی نمود. یکی از مهمترین سیاست‌های سمت تقاضا، خرید دولتی می‌باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف ارتقای سطح فناوری می‌باشد. روش پژوهش در این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب است. جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی شامل تمامی مقاله‌های مرتبط با موضوع پژوهش است. پس از طراحی سؤال پژوهش، جستجویی نظام‌مند بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط در پایگاه‌های داده شامل Sage,Emerald,Siencedirect,Wos,Scopusبدون محدودیت زمانی انجام شد. با بررسی 42 مقاله نهایی، پژوهشگران 4 بعد و 12 مقوله را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری و توسعه فناوری شناسایی کردند. براین اساس، چارچوب عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری و توسعه فناوری ارایه شده است. این مقاله می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از سوی مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه علم، فناوری و نوآوری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدیان دیوکتی، م. م.، آقاجانی، ح. ع.، شیرخدایی، م.، و طهرانچیان، ا. (7931). طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی،4(4)، 72-9.
جوریان، ن.، سیاوشی، ا.، نوری، ج.، و عباسی، م. (6931). شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی آن‌ها در مراحل چرخه عمر محصول. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5 (3)،82-61.
جعفری‌نژاد، ن.، مقبل با عرض، ع.، و آذر، ع. (3931). شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 4(3) ، 701-58.
کمالی، ی. (6931). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه سیاست، 74(3)، 127-637.
مانیان، ا.، و رونقی، م. (4931). ارائه چارچوب جامع پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 029-109.
نوروزی، ن.، الهی، ش.، حسن‌زاده، ع.، وحاجی حسینی، ح. (3931). ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری،2(2)، 421-301.
گودرزی، م.، علیزاده، ح. ر.، غریبی، ج.، و محسنی، م. (8931). آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های توسعه پنج ساله. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(3)، 161-731.
نقی‌زاده، ر.، الهی، ش.، منطقی، م.، و قاضی نوری, س. س. (3931). فراترکیب مدل‌های نوآوری منطقه‌ای مروری بر سال‌های 3102-0991. مدیریت نوآوری،3(4)، 65-52.
 
References
Ahmadian Divkoti, M. M., Ali Aghajani, H., Shirkhodaei, M., & Tehranchian, A. M. (2019). [Designing a model of science and technology policy making based on economic complexity approach (Persian)]. Public Policy, 4(4), 9-27. [DOI:10.1080/13511610.2014.998641]
Amann, M., & Essig, M. (2015). Public procurement of innovation: Empirical evidence from EU public authorities on barriers for the promotion of innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 282-92. [DOI:10.1080/13511610.2014.998641]
Askfors, Y., & Fornstedt, H. (2018). The clash of managerial and professional logics in public procurement: Implications for innovation in the health-care sector. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 78-90.[DOI:10.1016/j.scaman.2018.01.001]
Brogaard, L. (2017). Innovation and value in pre-commercial procurement: A systematic evaluation of national experiences. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, 3(3), 137-56. [DOI:10.1177/2055563618799065]
Caloghirou, Y., Protogerou, A., & Panagiotopoulos, P. (2016). Public procurement for innovation: A novel eGovernment services scheme in Greek local authorities.Technological Forecasting and Social Change, 103, 1-10.[DOI:10.1016/j.techfore.2015.10.016]
Chicot, J., & Matt, M. (2018). Public procurement of innovation: A review of rationales, designs, and contributions to grand challenges. Science and Public Policy, 45(4), 480-492. [DOI:10.1093/scipol/scy012]
Dale-Clough, L. (2015). Public procurement of innovation and local authority procurement: Procurement modes and framework conditions in three European cities. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 220-42. [DOI:10.1080/13511610.2015.1012709]
Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-63. [DOI:10.1016/j.respol.2007.03.003]
Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: The role of intermediation in public procurement of innovation. Research Policy, 45(2), 414-26. [DOI:10.1016/j.respol.2015.10.010]
Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769. [DOI:10.1016/j.respol.2012.04.022]
Edler, J., & Uyarra, E. (2013). Public procurement of innovation. In S. P. Osborne & L. Brown (Eds.), Handbook of innovation in public services. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/Handbook_of_Innovation_in_Public_Service/4SLBUewk-lcC?hl=en&gbpv=1
Edquist, Ch., Vonortas, N. S., Zabala-Iturriagagoitia, J., & Edler, J. (2015). Public Procurement For Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781783471898]
European Commission. (2016). International public procurement. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment. Technological Forecasting and Social Change, 86, 1-12. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.09.018]
Godarzi, M., Rezaalizadeh, H., Gharibi, J., & Mohseni, M. (2014). [ Pathology of science and technology policies of Iran: An analysis of the five-year development plans (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 2(3), 137-61. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.09.018]
Haugbølle, K., Pihl, D., & Gottlieb, S. C. (2015). Competitive dialogue: Driving innovation through procurement? Procedia Economics and Finance, 21, 555-62. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00212-9]
Hommen, L., & Rolfstam, M. (2008). Public procurement and innovation: Towards a taxonomy. Journal of Public Procurement, 8(3), 17-56. [DOI:10.1108/JOPP-08-03-2008-B001]
Iossa, E., Biagi, F., & Valbonesi, P. (2018). Pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions and innovation partnerships in the EU: Rationale and strategy.Economics of Innovation and New Technology, 27(8), 730-49. [DOI:10.1080/10438599.2017.1402431]
Jafarinejad, N., Moghbel Baarz, A., & Azar, A. (2014). [Identify and extract the main dimensions of enterprise risk management based on meta-synthesis (Persian)]. Journal of Industrial Management Perspective, 4(3), 85-107. https://jimp.sbu.ac.ir/article_87279.html?lang=en
Jooriyan, N., Siavashi, E., Noori, J., & Abbasi, M. (2017). [Identifying demand- driven policy Instruments and locating Instruments in the stages of product life cycle (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 5(3), 61-82 . [DOI:10.1080/10438599.2017.1402431]
Kalvet, T., & Lember, V. (2010). Risk management in public procurement for innovation: The case of Nordic-Baltic Sea cities. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 23(3), 241-62. [DOI:10.1080/13511610.2011.553509]
Kamali, Y. (2017). [The methodology of meta synthesis and implications for public policy (Persian)]. Politics Quarterly, 47(3), 721-36. [DOI:10.1080/13511610.2011.553509]
Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public procurement as an industrial policy tool: An option for developing countries? Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404.[DOI:10.1108/JOPP-10-03-2010-B003]
Knutsson, H., & Thomasson, A. (2014). Innovation in the Public Procurement Process: A study of the creation of innovation-friendly public procurement. Public Management Review, 16(2), 242-55. [DOI:10.1080/14719037.2013.806574]
Landoni, M. (2017). Innovation policy in progress. Institutional intermediation in public procurement of innovation: Satellite telecommunications in Italy. R&D Management, 47(4), 583-94. [DOI:10.1111/radm.12246]
Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2015). Quo vadis public procurement of innovation? Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 403-21. [DOI:10.1080/13511610.2015.1043245]
Lember, V., Kalvet, T., & Kattel, R. (2011). Urban competitiveness and public procurement for innovation. Urban Studies, 48(7), 1373-95.[DOI:10.1177/0042098010374512]
Li, Y. (2017). Assessing public procurement of innovation as a cross-domain policy: A framework and application to the chinese context. Review of Policy Research, 34(3), 421-46. [DOI:10.1111/ropr.12229]
Li, Y., & Georghiou, L. (2016). Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China. Science and Public Policy, 43(3), 338-51.[DOI:10.1093/scipol/scv044]
Manian, A., & Ronaghi, M. H. (2015). [A comprehensive framework for e-marketing implementation by meta-synthesis method (Persian)]. Journal of Business Management, 7(4), 901-20. [DOI:10.1093/scipol/scv044]
Naghizadeh, R., Elahi, S., Manteghi, M., & Ghazinoory, S. S. (2015). [The meta-synthesis of regional innovation models: A review of 1990–2013 (Persian)]. Innovation Management Journal, 3(4), 25-56. http://www.nowavari.ir/article_14737.html?lang=en
Nijboer, K., Senden, S., & Telgen, J. (2017). Cross-country learning In public procurement: An exploratory study. Journal Of Public Procurement, 17(4), 449-82 [DOI:10.1108/JOPP-17-04-2017-B001]
Norouzi, N., Elahi, S. A., Hasanzade, A., & Hajihoseini, H. (2014). [ Proposing a framework of science and technology policy instruments based on meta-synthesis approach (Persian)]. Innovation Management Journal, 3(2), 103-24. http://www.nowavari.ir/article_14720.html
Obwegeser, N., & Müller, S. D. (2018). Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications. Technovation, 74-75, 1-17. [DOI:10.1016/j.technovation.2018.02.015]
Rainville, A. (2016). From whence the knowledge came: Heterogeneity of innovation procurement across Europe. Journal of Public Procurement, 16(4), 436-504. [DOI:10.1108/JOPP-16-04-2016-B003]
Rocha, F. (2018). Procurement as innovation policy and its distinguishing effects on innovative efforts of the Brazilian oil and gas suppliers. Economics of Innovation and New Technology, 27(8), 750-69. [DOI:10.1080/10438599.2017.1408199]
Rolfstam, M. (2009). Public procurement as an innovation policy tool: The role of institutions. Science and Public Policy, 36(5), 349-60. [DOI:10.3152/030234209X442025]
Rolfstam, M. (2012). An institutional approach to research on public procurement of innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(3), 303-21. [DOI:10.1080/13511610.2012.717475]
Rolfstam, M. (2015). Public procurement of innovation for a better world: A consolidation or a new beginning? Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 211-9. [DOI:10.1080/13511610.2012.717475]
Rolfstam, M., Phillips, W., & Bakker, E. (2011). Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions. International Journal of Public Sector Management, 24(5), 452-68. [DOI:10.1108/09513551111147178]
Rullan, S., Saucedo, E., & Bacaria, J. (2012). Public procurement for innovation: Challenges and prospects for Latin America. Paper presented at The International Symposium on Management of Technology (ISMOT). 8-9 November 2012; Hangzhou, China. [DOI:10.1109/ISMOT.2012.6679543]
Rothwell, R., & Zegveld, W. (1981). Industrial innovation and public policy. Connecticut: Greenwood Press. https://www.google.com/books/edition/Industrial_Innovation_and_Public_Policy/A2eaAAAAIAAJ?hl=en
Sánchez-Carreira, M. D. C., Peñate-Valentín, M. C., & Varela-Vázquez, P. (2019). Public procurement of innovation and regional development in peripheral areas. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 32(1), 119-147. [DOI:10.1080/13511610.2018.1528142]
Saastamoinen, J., Reijonen, H., & Tammi, T. (2018). Should SMEs pursue public procurement to improve innovative performance? Technovation, 69, 2-14. [DOI:10.1016/j.technovation.2017.10.003]
Saastamoinen, J., Tammi, T., & Reijonen, H. (2018). E-procurement and SME involvement in public procurement of innovations: An exploratory study. International Journal of Procurement Management (IJPM), 11(4), 420-42. [DOI:10.1504/IJPM.2018.092768]
Storsjö, I. T., & Kachali, H. (2017). Public procurement for innovation and civil preparedness: A policy-practice gap.International Journal of Public Sector Management, 30(4), 342-56. [DOI:10.1108/IJPSM-10-2016-0177]
Timmermans, B., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2013). Coordinated unbundling: A way to stimulate entrepreneurship through public procurement for innovation. Science and Public Policy, 40(5), 674-685. [DOI:10.1093/scipol/sct023]
Torvinen, H., & Ulkuniemi, P. (2016). End-user engagement within innovative public procurement practices: A case study on public--private partnership procurement. Industrial Marketing Management, 58, 58-68. [DOI:10.1016/j.indmarman.2016.05.015]
Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation 34(10), 631-645. [DOI:10.1016/j.technovation.2014.04.003]
Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. European planning studies, 18(1), 123-43. [DOI:10.1080/09654310903343567]
Uyarra, E., Flanagan, K., Magro, E., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2017). Anchoring the innovation impacts of public procurement to place: The role of conversations.Environment and Planning C: Politics and Space, 35(5), 828 -48. [DOI:10.1177/2399654417694620]
Vecchiato, R., & Roveda, C. (2014). Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy. Research policy, 43(2), 438-50.[DOI:10.1016/j.respol.2013.11.003]
Wan, R. (2014). Public procurement of innovation policy: Competition regulation, market structure and dominant design. Journal of Public Procurement, 14(4), 473-94. [DOI:10.1108/JOPP-14-04-2014-B002]
Wesseling, J. H., & Edquist, C. (2018). Public procurement for innovation to help meet societal challenges: A review and case study. Science and Public Policy, 45(4), 493-502. [DOI:10.1093/scipol/scy013]
Yeow, J., & Edler, J. (2012). Innovation procurement as projects. Journal of Public Procurement, 12(4), 472-504. [DOI:10.1108/JOPP-12-04-2012-B002]
Zelenbabic, D. (2015). Fostering innovation through innovation friendly procurement practices: A case study of Danish local government procurement. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(3), 261-81. [DOI:10.1080/13511610.2015.1056724]