طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی سا لهای اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری با رویکرد چند روشی است. پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛
در مرحله اول از روش کیفی مطالعه موردی استفاده میشود. برای این منظور کشور سوئیس به عنوان کشوری که تاریخچه طولانی در به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم دارد به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه عمیق قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مرحله وارد مرحله دوم پژوهش شد که از نظریه داده بنیاد برای طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری استفاده شد. بر اساس الگوی پژوهش، پدیده محوری، مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است و شرایط علّی که موجب ایجاد مفهوم مشارکت
عمومی در خط مشی گذاری میشود از سه مقوله عوامل ساختاری، اقتصادی و رفتاری تشکیل شده است.
شرایط زمینه ای دربرگیرنده دو مقوله میزان باز بودن فضای سیاسی و سطح فناوری است. شرایط مداخله گر از دو مقوله اراده سیاستمداران برای مشارکت و تقاضای عمومی برای مشارکت تشکیل شده است. راهبردها دربرگیرنده سازوکارهای مشارکت عمومی، مرحله و سطح خط مشی گذاری، نوع خط مشی و نحوه تعادل بین دیدگاه نخبگان و عامه مردم است. درنهایت، پیامدها، مشروعیت دموکراتیک دولت را ارتقا میدهد، نقش مهم مردم به رسمیت شناخته میشود و اعتماد عمومی را افزایش میدهد . فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرایند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراوس، ا. ا.، و کوربین، ج. م. (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبانی رویه‌ها و شیوه‌ها. [ب. محمدی، ترجمه فارسی]. چاپ 3. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
خان‌محمدی، ه.، واعظی، ر.، و دلشاد تهرانی، م. (1393). الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج‌البلاغه. مدیریت سازمان های دولتی، 2 .48-25 ،(3)
دانایی‌فرد، ح.، و اسلامی، آ. (1390). ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل. تهران: دانشگاه امام صادق.
رجبی فرجاد، ح.، و دانش فرد، ک. ا. (1393). طراحی مدل مشارکت شهروندان در نظارت عمومی (با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در کاهش جرایم). پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 7 .1-28 ،(3)
رودساز، ح.، قربانی زاده، و. ا.، شادمهری، ن.، و سید موسوی، س. ح. (1397). تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاست‌گذاری ایران. سیاست‌گذاری عمومی، 4 .81-104 ،(2)
صادقی فسایی، س.، و عرفان‌منش، ا. (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی. مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی. راهبرد فرهنگ، 8 .61-91 ،(29)
قربانی‌زاده، و. ا.، شریف‌زاده، ف.، و معتضدیان، ر. (1394). تحلیل مسائل اجرای خط‌مشی‌های اداری. مطالعات مدیریت راهبردی، 6 .67-95 ،(24)
References
Anderson, J. E. (1994). Public policymaking: An introduction. 7th Ed. New York: Houghton Mifflin. https://books.google.com/books?id=5YErAQAAMAAJ&q
Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: Towards a New Public Administration theory. International Review of Administrative Sciences, 73(1), 7-26. [DOI:10.1177/0020852307075686]
Buss, T. F., Redburn, F. S., & Guo, K. (2014). Modernizing Democracy: Innovations in Citizen Participation. 1st ed. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315702322]
Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th Ed. Boston: Pearson. https://books.google.com/books?id=6kk-nwEACAAJ&dq
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice, 39 (3), 124-30. [DOI:10.1207/s15430421tip3903_2]
Danaeifar, H., & Eslami, A. (2011). [Build a theory of organizational indifference (Persian)]. Tehran: Imam Sadiq University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2427865
Deleon, P., & Martell, C. R. (2006). The policy sciences: past, present, and future. In B. S. Peters, & J. Pierre. (Eds.), Handbook of Public Policy. (pp. 31-76 ) London: SAGE. https://books.google.com/books?id=hV2JDRc4hwgC&dq
Fazi, E., & Smith, J. 2006. Civil dialogue: Making it work better. Brussels: Civil Society Contact Group. Retrieved from http://euproact.org/files/democratic_governance/Civil_dialogue_making_it_work_better.pdf
Fedotava, O., Teixeira, L., & Alvelos, H. (2014). Citizens’ engagement using communication technologies. In M. Khosrowpour (Eds.), Encyclopedia of Information Science and Technology. 3rd Ed. (pp. 2709-18). Hershey: Information Science Reference. [DOI:10.4018/978-1-4666-5888-2.ch264]
Ghorbanizadeh, V., Sharifzadeh, F., & Motazedian, R. (2016). (Analysis of issues implementation organizational policies (Persian)]. Journal of Strategic Management Studied, 6(24), 67-95. http://www.smsjournal.ir/article_88702.html?lang=en
Hafer, J. A., & Ran, B. (2016). Developing a citizen perspective of public participation: Identity construction as citizen motivation to participate. Administrative Theory & Praxis, 38(3), 206-22. [DOI:10.1080/10841806.2016.1202080]
Haller, W. (2016). The Swiss constitution in a comparative context. 2rd Ed. Zurich: Dike. https://books.google.com/books?id=gIrdjwEACAAJ&dq
Hartley, J. (2004). Case study research. In C. Cassell, & G. Symon (Eds.), Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research (pp. 323-33) London: Sage Publications Ltd. [DOI:10.4135/9781446280119.n26]
Hazlehurst, D. (2001). Networks and policy making: From theory to practice in Australian social policy [MSc. thesis]. Canberra: The Australian National University. https://catalogue.nla.gov.au/Record/1466806
Hercegovac, S., Kernot, J., & Stanley, M. (2020). How qualitative case study methodology informs occupational therapy practice: A scoping review. OTJR: Occupation, Participation and Health, 40(1), 6-16. [DOI:10.1177/1539449219850123] [PMID]
Ianniello, M., Iacuzzi, S., Fedele, P., & Brusati, L. (2019). Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: A systematic review. Public Management Review, 21(1), 21-46. [DOI:10.1080/14719037.2018.1438499]
International Association for Public Participation (IAP2). (2007). IAP2 Spectrum of Public Participation. Retrieved from https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf
Kasymova, J., & Gaynor, T. S. (2014). Effective citizen participation in environmental issues: What can local governments learn? State and Local Government Review, 46(2), 138-45. [DOI:10.1177/0160323X14541549]
 Khan Mohammadi, H., Vaezi, R., & Delshad Tehrani, M. (2014). [Citizen participation model in public management based on Nahjolbalaghe’s teachings (Persian)]. Journal of Public Organzations Management, 2(3), 25-48. http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_1316.html?lang=en
Klöti, U. (2004). Handbook of Swiss Politics. 2nd Ed. Zurich: Neue Zurcher Zeitung Publishing. https://books.google.com/books?id=8UKOAAAAMAAJ&q
Kriesi, H., & Trechsel, A. H. (2008). The politics of Switzerland: Continuity and change in a consensus democracy. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511790676]
Kobach, K. W. (2007). The history of direct democracy in Switzerland. Retrieved from http://www.athene.antenna.nl/MEDIATHEEK/KOBACH-1.html
Langton, S. (1978). Citizen participation in America: Essays on the state of the art. Lexington, MA: Lexington Books. https://books.google.com/books?id=Sa-HAAAAMAAJ&q
Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy. London: Yale University Press. https://books.google.com/books?id=VgbU6rhGG64C&dq
Linder, W. (2010). Swiss democracy: Possible solutions to conflict in multicultural societies. London: Palgrave Macmillan. https://books.google.com/books?id=gnOGDAAAQBAJ&dq
Linder, W. (2007). Strengths and weaknesses of direct democracy-The case of Switzerland, and beyond, Vortrag, gehalten in Bukarest. Retrieved from https://wolf-linder.ch/wp-content/uploads/2010/11/Strengths-and-weaknesses-of-direct-democracy.pdf
Liu, H. C. (2011). Organizational accountability in emergency management: Examining typhoon morakot from citizens’ perspectives. La Verne: University of La Verne. https://books.google.com/books?id=G-1etwAACAAJ&dq
Maleki, A., & Bots, P. W. G. (2013) A framework for operationalizing the effect of national culture on participatory policy analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 15(5), 371-94. [DOI:10.1080/13876988.2013.846959]
Halimah Abdul, M., Ahmad Martadha, M., & , Alan, L. (2016). Assessing public participation initiatives in local government decision-making in Malaysia. International Journal of Public Administration, 39(11), 812-20 . [DOI:10.1080/01900692.2015.1035788]
Mees, H. L., Driessen, P. P. & Runhaar, H. A. (2014). Legitimate adaptive flood risk governance beyond the dikes: The cases of hamburg, helsinki and rotterdam. Regional Environmental Change, 14(2), 671-82. [DOI:10.1007/s10113-013-0527-2]
Michels, A. M. B. (2006). Citizen participation and democracy in the Netherlands. Democratization, 13(2), 323-39. [DOI:10.1080/13510340500524067]
Miles, I., Saritas, O., & Sokolov, A. (2016). Foresight for science, technology and innovation. Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-32574-3]
Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2017). Public participation for 21st century democracy. Hoboken: John Wiley & Sons. https://books.google.com/books?id=xxnWBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: A framework of causal mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2), 269-97. [DOI:10.1111/psj.12209] [PMID] [PMCID]
Rajabi Farjad H., & Daneshfard, K. (2014). [Public management (emphasis on the role of citizen participation in crime reduction) (Persian)]. Quarterly of Order and Security Guards, 7(3), 1-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=270454
Roberts, N. (2004). Public deliberation in an age of direct citizen participation. American Review of Public Administration, 34(4), 315-53. [DOI:10.1177/0275074004269288]
Roodsaz, H., Ghorbanizadeh, V., Shadmehri, N., & Seyed Moosavi, S. H. (2018). [Explanation of indigenized model for e-participation in public policy making in iran, using grounded theory (Persian)]. Public Policy, 4(2), 81-104. [DOI:10.22059/PPOLICY.2018.67870]
OECD, (2001). Citizens as partners: Information, consultation and public participation in policy-making. Paris: OECD Publishing. https://books.google.com/books?id=XFZxZG-yupsC&dq
Rosenhead, J., & Mingers, J. (2001). Rational analysis for a problematic world revisited: Problem structuring methods for complexity, uncertainty and conflict. Chichester: John Wiley & Sons. https://books.google.com/books?id=i30eAQAAIAAJ&q
Sabatier, P. A. (1991). Political science and politics. Towards Better Theories of the Policy Process, 24(2), 147-56. [DOI:10.1017/S1049096500050630]
Sadeqi Fasai, Erfanmanesh, I. (2015). (Methodological principles of documentary research in social sciences: Case of study: Impacts of modernization on Iranian family (Persian)]. Strategy for Culture, 8(29), 61-91. http://www.jsfc.ir/article_15066.html
Strauss A. L. & Corbin, J. M. (2011). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory [B. Mohammadi, Persian Trans].3rd Ed. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/766135
Vatter, A. (2018). Swiss federalism: The transformation of a federal model. London: Routledge. [DOI:10.4324/9781315231693]
Wagner, S. A., Vogt, S., & Kabst, R. (2016). The future of public participation: Empirical analysis from the viewpoint of policy-makers. Technological Forecasting & Social Change, 106, 65-73. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.02.010]
Wagner, S. A., Vogt, S., & Kabst, R. (2016). How IT and social change facilitates public participation: A stakeholder-oriented approach. Government Information Quarterly, 33(3), 435-43. [DOI:10.1016/j.giq.2016.07.003]
Wirtz, B. W., Daiser, P., & Binkowska, B. (2018). E-participation: A strategic framework. International Journal of Public Administration, 41(1), 1-12. [DOI:10.1080/01900692.2016.1242620]
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: SAGE. https://books.google.com/books?id=FzawIAdilHkC&dq