سیاست‌های تحریریه در رسانه‌های ایران؛ تحلیل موقعیت فرآیند تولید خبر در خبرگزاری‌های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

خبر به مثابه کلیدی‌ترین نیاز هر جامعه پویا، مهمترین علت وجودی رسانه‌های جمعی به خصوص تلویزیون است اما در عین حال موضوعی پرمناقشه است. در برنامه‌های خبری امکان سوگیری، تحریف، بازسازی، جعل واقعیت، جانبداری و گزینش وجود دارد و تمامی این موارد در «فرآیند تولید خبر» ایجاد می‌شود. بنابراین برای آن‌که خبر تولیدی در یک خبرگزاری، کمتر مورد مناقشه و بیشتر مورد توافق و پذیرش باشد، لازم است تا عوامل موثر بر فرآیند تولید خبر را شناسایی کنیم. در این مقاله برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب رویدادها و تبدیل آن به خبر در خبرگزاری‌های داخلی با مدیران عامل/سردبیران/شخصیت‌های کلیدی خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، تسنیم، ایلنا و صداوسیما مصاحبه شد و با روش تحلیل موقعیت کلارک، تحلیل شد. تحلیل موقعیت خبرگزاری‌های داخلی نشان داد عرصه اصلی و تعیین‌کننده در فرآیند تولید خبر، «نظام جمهوری اسلامی/حاکمیت» است. این عرصه در دل خود «دولت» را دارد و دولت نیز متاثر از حاکمیت، عرصه تعیین‌کننده بعدی در فرآیند ساخت خبر است. عرصه سوم، خود «سازمان رسانه‌ای» و جهان‌های اجتماعی فعال در آن است که مشخص می‌کند که خبرنگار کدام رویداد را انتخاب و تبدیل به خبر کند. عرصه چهارم، «اصول حرفه‌ای ژورنالیسم» است که مشخص می‌کند که خبر چیست و کدام رویدادها واجد ارزش برای تبدیل شدن به خبر هستند. اما در گوشه این عرصه‌های متداخل، عرصه‌ی «مخاطب/جامعه» قرار دارد که محل قرارگیری آن در نقشه عرصه‌ها/جهان‌های اجتماعی بیان‌گر جایگاه تقریبا جداافتاده و کم اهمیت آن در فرآیند تولید خبر در خبرگزاری‌های دیداری-شنیداری ایران را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احدزاده، اشرف سادات. (8831). اخلاق رسانه‌ای در خبر. تهران: انتشارات آرون.
بابایی سالانقوچ، ا. مسعود، م.، زمانی، ب.، و ربیعی،ک. (6931). تحلیل موقعیت به مثابه روشی برای پژوهش درباره شهر اسلامی. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی و اسلامی، 7 (72)، صص 82-71.
تمنایی، ا. ح. (2931). مدل هنجاری صداقت برای خبر تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل رتوریک گزارشهای خبری صداوسیما درباره مراسم روز دانشجو سال 8831[پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی]. تهران: دانشگاه تهران
روشندل اربطانی، ط.، و شریفی، س. م. (5931). از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه ای. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
روشندل اربطانی، ط.، شریفی، س. م.، و لبافی، س. (7931). مدیریت رسانه؛ مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شریفی، س. م.، و امیدی، ا. (7931). ژورنالیسم تلویزیونی؛ معرفت‌شناسی، فلسفه و روش‌ها. تهران: انتشارات تیسا.
شکرخواه، ی. (2931). خبر. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
عاملی، س. ر. (3931). روش‌های تحقیق کیفی در مطالعات فرهنگی و رسانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فصیحی، ا. ‌ا. (0931). مدیریت کیفیت در تحقیق کیفی با تاکید بر گراندد تئوری و اثنوگرافی. مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، 6(2)، صص 66-54.
ویلیامز، ک. (6831). درک تئوری رسانه[ر. قاسمیان، ترجمه فارسی]. تهران: نشر ساقی.
References
Ahadzadeh, A. S. (2009). [ Media ethics in the news (Persian)]. Tehran: Aaron Publication. https://www.gisoom.com/book/1624087/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D9%8
Ameli. S. R. (2014). [ Research methods in cultural and media studies (Persian)]. Tehran: Institute of Printing and Publishing, University of Tehran. https://www.gisoom.com/book/11009608/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/
Babaei Salanghooch, E., Mossoud, M., Zamani, B.,& Rabiei, K. (2017). [Situational analysis as a method in in research on characteristics and components of islamic city (Persian)]. Journal of Studies on Iranian Islamic City, 7(27), 17-28. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=545444
Bennett, P., & Naim, M. (2015). 21st-century censorship. Governments around the world are using stealthy strategies to manipulate the media. Columbia Journalism Review. http://www.cjr.org/cover_story/21st_century_censorship.php
Bertrand, C. J. (2018). Media ethics and accountability systems. New York: Routledge. [DOI:10.1080/15205430903359719]
Weiss, A. (2008). The transformation of the newsroom: The collaborative dynamics of journalists’ work [PhD. dissertation]. Texas: The University of Texas at Austin. file:///C:/Users/b.fallahi/Desktop/out.pdf
Clarke, A. E., Friese, C., & Washburn, R. (2015). Situational analysis in practice: Mapping research with grounded theory. New York: Routledge [DOI:10.4324/9781315420134]
Clarke, A. E. (2005). Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn. New York: Sage. https://www.google.com/books/edition/Situational_Analysis/juxbjObVVBwC?hl=en&gbpv=0
Clarke, A. E., & Keller, R. (2014). Engaging complexities: Working against simplification as an agenda for qualitative research today, Adele Clarke in conversation with Reiner Keller. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 15(2), Art. 1. https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/47700/file/2186-8834-1-PB.pdf
Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(4), 442-64. [DOI:10.1177/1464884905056815]
Ezell, M. S. (2019). What is a newsroom hierarchy? Retrieved from https://penandthepad.com/about-6327585-newsroom-hierarchy-.html.
Fasihi, A. A. (2011). [ Quality management in qualitative research with emphasis on grand theory and ethnography (Persian)]. Ayare Pajohesh in Social science, 6(2), 45-66. http://pajohesh.nashriyat.ir/node/63
GMMP (Global Media Monitoring Project). (2010.) Who makes the news? Retrieved from http://www.whomakesthenews.org/.
Graber, D. A., & Dunaway, J. (2017). Mass media and American politics. New York: SAGE Publications. https://www.google.com/books/edition/Mass_Media_and_American_Politics/B0NHvgAACAAJ?hl=en
Hall, S. (1986). The problem of ideology: Marxism without guarantees. Journal of Communication Inquiry, 10(2), 28-44. [DOI:10.1080/15205430903359719]
Hanitzsch, T., & Hoxha, A. (2014). News production: Theory and conceptual framework: Generic and conflict influences on the news production process. Retrieved from https://www.infocore.eu/wp-content/uploads/2014/12/Theoretical-Framing_WP1_News-Productions.pdf
Sturges, P. ( 2015). Regulating the press: Ensuring responsibility, or road to censorship. Retrieved from http://www.beaconforfreedom.org/liste.html?tid=415&art_id=613
Herman, E. S. , & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York: Pantheon Books. https://www.google.com/books/edition/Manufacturing_Consent/Up5sAAAAIAAJ?hl=en
Himelboim, I., & Limor, Y. (2011). Media institutions, news organizations, and the journalistic social role worldwide: A cross-national and cross-organizational study of codes of ethics. Mass Communication & Society, 14(1), 71-92.[DOI:10.1080/15205430903359719]
Johnson, R. (1993). Editor’s introduction: Pierre Bourdieu on art, literature and culture. In P. Bourdieu (ed.), The field of cultural production: Essays on art and literature (pp. 1-25). New York: Columbia University Press. https://www.google.com/books/edition/The_Field_of_Cultural_Production/6kHKmIMNoBYC?hl=en&kptab=overview
Latzer, M. (2013). Media convergence. Working paper of the media change & innovation division. In R. Towse (Ed.), Handbook of the Digital Creative Economy. Cheltenham: Edward Elgar. https://mediachange.ch/media/pdf/publications/Latzer2013_Convergence.pdf
McNair, B. (2009). News and journalism in the UK. Taylor & Francis: Oxfordshire. https://www.google.com/books/edition/News_and_Journalism_in_the_UK/HlB8AgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Niblock, S., & Machin, D. (2014). News production: Theory and practice. Taylor & Francis: Oxfordshire. https://www.google.com/books/edition/News_Production/Lmh9AwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
North, L. (2009). Blokey newsroom culture. Media International Australia, 132(1), 5-15. [DOI:10.1177/1329878X0913200103]
Nyrén, E. (2014). The Voice of the voiceless: News production and journalistic practice at Al Jazeera English [MSc. thesis]. Stockholm: Stockholm University.
Nzioka, R. M. (2005). What makes news on the front page? An investigation of conceptions of newsworthiness in the East African Standard [MA thesis]. Makhanda: Rhodes University. https://core.ac.uk/download/pdf/145043146.pdf
Oates, S. (2008). Introduction to media and politics. New York : SAGE Publications. https://www.google.com/books/edition/Introduction_to_Media_and_Politics/dsUMHtH4VPcC?hl=en&gbpv=0
Randall, D. (2000) . The universal journalist. London: Pluto Press. https://www.google.com/books/edition/The_Universal_Journalist/nVI7qkIJS6IC?hl=en&gbpv=0
Reich, Z. & Hanitzsch, T. (2013). Determinants of journalists’ professional autonomy: Individual and national level factors matter more than organizational ones. Mass Communication and Society, 16(1), 133-156. [DOI:10.1080/15205436.2012.669002]
Reich, Z. (2014). Islands of divergence in a stream of convergence: Comparing the news practices of male and female journalists in Israel. Journalism Studies, 15(1), 64-81. [DOI:10.1080/1461670X.2013.790619]
Raharja, S. U. J. (2018). Role of human resource management in the creative industries in Bandung, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 7(3), 76-84. file:///C:/Users/b.fallahi/Desktop/a9ad33bd1f1f9f1f5f7f58daa737ba0f.pdf
Roshandel Arbatani, T., & Sharifi, S. M. (2016). [ From reputation capital to media reputation (Persian)]. Tehran: Elmi Farhangi Publishing Co. https://www.gisoom.com/book/11202632/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
Roshandel Arbatani, T., Sharifi, S. M., & Labafi, S. (2018). [ Media management: Concepts, theories and approaches (Persian)]. Tehran: Institute of Printing and Publishing, University of Tehran. https://www.gisoom.com/book/11476937/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/
Ross, K., & Carter, C. (2011). Women and news: A long and winding road. Media, Culture & Society, 33(8), 1148-65. [DOI:10.1177/0163443711418272]
Bai, S. Y. (2010). Making Korean American news: Korean American journalists and their news media [PhD. dissertation]. Texas: University of Texas. https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/ETD-UT-2010-08-1839
Sharifi, S. M., & Omidi, A. (2018). [Television journalism: Epistemology, philosophy, and methods (Persian)]. Tehran: Tisa. https://www.gisoom.com/book/
Shokrkhah, Y. (2013). [News (Persian)]. Tehran: Centre for Media Studies. https://www.gisoom.com/book/1949698/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/
Tamannaei, A. H. (2013). [ The normative model of honesty for the television news of the Islamic Republic of Iran: Rhetorical analysis of the news reports of the radio and television about the student day ceremony of 2009 (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Teran University.
Tuchman, G. (2009). [Media, género, nichos (Portuguese)]. Revista Media & Jornalismo, 15(8), 15-24. [DOI:10.15448/1980-3729.2008.36.4412]
Van Zoonen, L. (1988). Rethinking women and the news.European Journal of Communication, 3(1), 35-53. [DOI:10.1177/0267323188003001003]
Van Zoonen, L. (2002). One of the girls? The changing gender of journalism. In C. Carter, G. Branston, & S. Allan (Eds), News, Gender and Power (pp. 45-58). London: Routledge. https://www.google.com/books/edition/News_Gender_and_Power/rnaFAgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Williams, K. (2007). Understand media theory [ R. Ghasemiyan, Persian Trans]. Tehran; Saqi. https://www.gisoom.com/book/1415885/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87//