رابطه بین سیاست‌های دولتی با مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی چگونگی تاثیر سیاست‌های دولتی بر مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان با فناوری پیشرفته، بایدها و الزاماتی که دولت در سیاست‌گزاری حمایتی یا نظارتی جهت مدیریت دانش در این شرکتها باید رعایت کند و نقد و بررسی سیاستهای دولت در این شرکتها می-پردازد. هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل تجربی از ارتباط سیاستهای حمایتی، بر مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان با فناوری پیشرفته است. به این منظور، پس از تحلیل محتوای اسناد مرتبط و طراحی مدل مطالعه، برای ارزیابی اثرات مستقیم و متقابل میان ابزارهای سیاستی، از تحلیل عاملی نیز استفاده شد.روش تحقیق این پژوهش از نظر استراتژی و هدف یک پژوهش توصیفی، ازنظر مخاطب استفاده از تحقیق یک پژوهش کاربردی، و از نظر بعد زمانی پژوهش مقطعی می‌باشد. در این راستا سوال اصلی تحقیق این است که میزان تاثیرگذاری سیاستهای حمایتی دولت بر میزان موفقیت مدیریت دانش شرکتهای دانش بینان و دارای فناوری پیشرفته چگونه است ؟ضمن آنکه کدام یک از این سیاستها بیشترین تاثیر را بر موفقیت استراتژیهای مدیریت دانش شرکتهای دانش بینان و دارای فناوری پیشرفته چگونه است ؟ و کدام نداشته است؟

جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 7 شرکت دانش بنیان که داده‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی گردآوری گردید و اثربخشی چگونگی تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت در قالب انتقال دانش، به اشتراک‌گذاری تجربیات، معماری، شبکه‌سازی، هدایت‌گری مورد نیاز در این شرکت‌ها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیری، م. (1385) .درآمدی بر شناخت‌شناسی چالش، در تحقق و پیاده‌سازی سند چشم‌انداز. مطالعات دفاعی استراتژیک، (28)، 33-46.
پورآتشی، م. (1399). بررسی اقدامات حمایتی از کارآفرینی در دانشگاه‌های منتخب جهان و تحلیل گزینه‌های حمایتی در دانشگاه‌های ایران. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(34)، 82-101.
مجیدپور، م.، و نامداریان، ل. (1394). شناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم و فناوری کشور. مدیریت نوآوری، 4(4)، 31-60.
مومنی، ف.، و عیلزاده، پ. (1392). تحلیل موانع نتیجه‌بخشی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(8)، 73-89.
نیومن، و. ل. (1397). روشهای پژوهش اجتماعی رویکردهای کمی و کیفی. ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز. تهران: انتشارات ترمه. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2519662
References
Albors, J., Hervas, J. L., & Hidalgo, A. (2006). Analysing high technology diffusion and public transference programs: The case of the European game program. The Journal of Technology Transfer, 31(6), 647-61. [DOI:10.1007/s10961-006-0020-x]
Amiri, M. (2006). [An introduction to cognition of challenge in realizing and implementing the vision document (Persian)]. Strategic Defense Studies, (28), 33-46. http://ensani.ir/fa/article/123003
Andries, P., Debackere, K., & van Looy, B. (2013). Simultaneous experimentation as a learning strategy: Business model development under uncertainty. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(4), 288-310. [DOI:10.1002/sej.1170]
Barclay, O. R., & Philip, C. M. (2005). What is knowledge management? Knowledge Praxis. Retrieved from: http://www.providersedge.com/docs/km_articles/what_is_knowledge_management.pdf
Baumard, P. (1999). Tactic Knowledge In Organization. MIS Quarterly, 25(2), 111-28.
Bessant, J., & Rush, H. (1995). Building bridges for innovation: The role of consultants in technology transfer research policy. Research Policy, 24(1), 97-114. [DOI:10.1016/0048-7333(93)00751-E]
Bhatt, GD. (2001). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75. [DOI:10.1108/13673270110384419]
Carneiro, A. (2000). How does knowledge management influence innovation and competitiveness? Journal of Knowledge Management, 4(2), 87-98. [DOI:10.1108/13673270010372242]
Crick, D., & Jones, MV. (2000). Small high-technology firms and international high-technology markets. Journal of International Marketing, 8(2), 63-85. [DOI:10.1509/jimk.8.2.63.19623]
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business Press. https://books.google.com/books?id=RkQ3zMKQvOYC&source=gbs_navlinks_s
Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., Alves, H., & Raposo, M. L. (2015). Drivers of innovation strategies: Testing the Tidd and Bessant (2009) model. Journal of Business Research, 68(7), 1395-403. [DOI:10.1016/j.jbusres.2015.01.021]
Frow, P., Nenonen, S., Payne, A., & Storbacka, K. (2015). Managing Co-creation design: A strategic approach to innovation. British Journal of Management, 26(3), 463-83. [DOI:10.1111/1467-8551.12087]
Galloway, T. L., Miller, D. R., Sahaym, A., & Arthurs, J. D. (2017). Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy. Journal of Business Research, 71, 55-65. [DOI:10.1016/j.jbusres.2016.10.017]
Gottschalk, P. (2005). Strategic knowledge management technology. Hershey, PA: Idea Group Publishing. https://books.google.com/books?id=fkubAd0M1hoC&dq
Hao, Sh., & Song, M. (2016). Technology-driven strategy and firm performance: Are strategic capabilities missing links? Journal of Business Research, 69(2), 751-9. [DOI:10.1016/j.jbusres.2015.07.043]
Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy, 35(5), 715-28. [DOI:10.1016/j.respol.2006.03.005]
James, A. T., Gandhi, O. P., & Deshmukh, S. G. (2017). Knowledge management of automobile system failures through development of failure knowledge ontology from maintenance experience. Journal of Advances in Management Research, 14(4), 425-45. [DOI:10.1108/JAMR-02-2017-0024]
Majidpour, M., & Namdarian, L. (2016). [Identifying barriers to science and technology policy implementation in Iran (Persian)]. Innovation Management Journal, 4(4), 31-60. http://www.nowavari.ir/article_15346.html
Momeni, F., & Alizadeh, P. (2014). [Analysis of the barriers for innovation policy-making effectiveness in Iran: An institutional approach (Persian)]. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2(8), 73-89. https://aes.basu.ac.ir/article_595.html
Muller, E., & Zenker, A. (2001). Business services as actors of knowledge transformation: The role of KIBS in regional and national innovation systems. Research Policy, 30(9), 1501-16. [DOI:10.1016/S0048-7333(01)00164-0]
Yim, N. H., Kim, S. H., Kim, H. W., & Kwahk, K. Y. (2004). Knowledge based decision making on higher level strategic concerns: system dynamics approach. Expert Systems with Applications, 27(1), 143-58. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095741740300232X
Newman, B. D., & Conrad, K. W. (2000, October). A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies. In PAKM. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/1684061/4yxtge8hxco2mi8.pdf?1425078662=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DA_Framework_for_Characterizing_Knowledge.pdf&Expires=
Nomaler, Ö., & Verspagen, B. (2008). Knowledge flows, patent citations and the impact of science on technology. Economic Systems Research, 20(4), 339-66. [DOI:10.1080/09535310802551315]
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=B-qxrPaU1-MC&dq
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37. [DOI:10.1287/orsc.5.1.14]
Nohria, H. (2004). Knowledge strategy in organizations: Refining. London: Sage.
Pouratashi, M. (2020). [Studying supportive activities from entrepreneurship in selected universities and analyzing supportive alternatives in Iran universities (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 82-101. http://sspp.iranjournals.ir/article_44780.html
Prashantham, Sh., & McNaughton, R. B. (2006). Facilitation of links between multinational subsidiaries and SMEs: The Scottish Technology and Collaboration (STAC) initiative. International Business Review, 15(5), 447-62. [DOI:10.1016/j.ibusrev.2006.05.008]
Sallis, E., & Jones, G. (2002). Knowledge management in education: Enhancing learning & education. London: Kogan Page. https://books.google.com/books?id=YjZhDR-0o7EC&dq
Santarelli, E., & Tran, H. T. (2017), “Young innovative companies: Are they high performers in transition economies? Evidence for Vietnam. The Journal of Technology Transfer, 42(5), 1052-76. [DOI:10.1007/s10961-016-9475-6]
Zahra, S. A., Abdelgawad, S. G., & Tsang, E. W. K. (2011). Emerging multinationals venturing into developed economies: Implications for learning, unlearning, and entrepreneurial capability. Journal of Management Inquiry, 20(3), 323-30. [DOI:10.1177/1056492611408266]