دیپلماسی نوین؛ مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مقطع دکترای روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

با تحول در نظام بین‌الملل، دیپلماسی سنتی قادر به حل مسائل نوظهور نمی‌باشد. بنابراین نیاز به دیپلماسی نوینی است که مبتنی بر اصول و منطق نوین باشد. این پژوهش با مفروض درهم تنیده شدن حوزه سیاست خارجی و محیط دیپلماسی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در پاسخ به این پرسش دارد که اصول و مبانی دیپلماسی در وضعیت نوین حاکم بر آن بر چه مبنایی می‌باشد؟ همچنین دیپلماسی ایران در شرایط جدید چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که با تحول در محیط دیپلماسی، قواعد دیپلماسی نیز از حالت سنتی خارج و اصول و قواعد جدیدی بر دیپلماسی حاکم گردیده است و بر همین اساس دیپلماسی نوین با اصول و قواعد خاص خود جایگزین دیپلماسی سنتی گردیده است. بنابراین دیپلماسی نوین الزامات خود را بر بازیگران بین الملل از جمله؛ ایران تحمیل می‌کند. به گونه‌ای که نادیده گرفتن چنین قواعدی منجر به شکست دیپلماسی و از دست رفتن توان و فرصت‌های دستیابی به اهداف با ابزار دیپلماتیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشنا، ح.، و جعفری هفت‌خوانی، ن. (1386). دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی: پیوندها و اهداف. دانش سیاسی، 3(5)، 205-179.
الرشید، ه. (1385). دیپلماسی اقتصادی. ترجمه عباسی، م. فصلنامه فرهنگ اندیشه، 5(19)، 143-135.
سریع‌القلم، م. (1384). ایران و جهانی شدن چالشها و راه حلها. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
رفیع، ح.، و نیک‌روش، م. (1392). دیپلماسی عمومی و قدرت نرم با تأکید بر قدرت نرم ایران در عراق. مطالعات روابط بین‌الملل، 6(22)، 132-99.
محسن‌زادگان، ا.، و حسینی‌کرانی، ر. (1390). تأثیر دیپلماسی بر قدرت ملی ایران در عرصه جهانی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 2(3)، 50-131.
وحیدی، م. ‌ر. (1386). فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(38)، 724-697.
 
Al Rashid, H. (2006). Economic diplomacy [M. Abbasi, Persian Trans]. Farhange Andishe, 5(19), 135-143. http://ensani.ir/file/download/article/20120514092602-7057-37.pdf
Annan, K. (1998). The politics of globalization. Massachusetts: Harvard University.
Ashna, H., & Jafari Haft Khani, N. (2007). [Public diplomacy and foreign policy; links and objectives (Persian)]. Political Knowledge, 3(5), 179-205. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=117349
Betsill M. M. & Corell, E. (2007). NGO diplomacy: The influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations. Massachusetts: The MIT Press. [DOI:10.7551/mitpress/7512.001.0001]
Wandycz, P. S. (2003). Ideology, politics and diplomacy in East Central Europe. New York: University of Rochester Press. https://www.google.com/books/edition/Ideology_Politics_and_Diplomacy_in_East/fhK5QebocBkC?hl=en&gbpv=0
Bound, K., Briggs, R., Holden, J., & Jones, S. (2007). Cultural diplomacy. London: Demos. https://www.demos.co.uk/files/Cultural_diplomacy_-_web.pdf
Constas D., & Platias A. (1993). Diasporas in world politics: An introduction. In D.C. Constas, & A.G. Platias (Eds.), Diasporas in world politics (pp. 3-28). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-1-349-12706-1_1]
Davidann, J. T. (2007). Cultural diplomacy in U.S.-Japanese relations, 1919-1941. New York: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9780230609730]
Dobson, A. P. (1995). Anglo-American relations in the twentieth century: Of friendship, conflict and the rise and decline of superpowers. Oxfordshire: Routledge. https://www.google.com/books/edition/Anglo_American_Relations_in_the_Twentiet/-Sza07vOfR8C?hl=en&gbpv=0
Einbinder, M. (2013). Cultural Diplomacy Harmonizing International Relations through Music [MA thesis]. New York: Gallatin School of Individualized Studies New York University. http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Cultural_Diplomacy_Harmonizing_International_Relations_through_Music_-_Mary_Einbinder.pdf
Evans, G., & Grant, B. (1995). Australia’s foreign relations: In the world of the 1990s. Melbourne: Melbourne University Press. https://www.google.com/books/edition/Australia_s_Foreign_Relations/uqu7QgAACAAJ?hl=en
Leguey-Feilleux, J. R. (2017). Global governance diplomacy: The critical role of diplomacy in addressing global problems. Maryland: Rowman & Littlefield.https://www.google.com/books/edition/Global_Governance_Diplomacy/BXFCvgAACAAJ?hl=en
Leguey-Feilleux, J. R. (2009). The dynamics of diplomacy. London: Lynn Rienner Publisher. https://www.google.com/books/edition/The_Dynamics_of_Diplomacy/8sFONQAACAAJ?hl=en
Fine, E. (2012). International relations in a changing world: A new diplomacy? Journal of International Affairs, 5(2), 1-8. http://sam.gov.tr/pdf/perceptions/Volume-V/june-august-2000/Edward-Finn.pdf
Jönsson, C., & Hall, M. (2005). Essence of diplomacy. London: Palgrave Macmillan UK. https://www.google.com/books/edition/Essence_of_Diplomacy/6fXMCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Henricson, A. K. (2000). Ten types of small state diplomacy. Massachusetts: The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. https://is.muni.cz/el/1423/podzim2008/MVZ157/um/TEN_TYPES_OF_SMALL_STATE_DIPLOMACY.pdf
Hocking, B., & Melissen, J. (2015). Diplomacy in the digital age. Netherlands: Institute of International Relations. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/Digital_Diplomacy_in_the_Digital%20Age_Clingendael_July2015.pdf
Hocking, B., Melissen, J., Riordan, S., & Sharp, P. (2012). Futures for diplomacy. Integrative diplomacy in the 21st century. Netherlands: Institute of International Relations Clingendael. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20121030_research_melissen.pdf
Badie, B. (2011). International encyclopaedia of political science. New York: SAGE Publications. https://www.google.com/books/edition/International_Encyclopedia_of_Political/t0JZp-jrotQC?hl=en&gbpv=0
Lohmann, S. (2017). Understanding diplomacy in the 21st century. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 11, 1-12. https://www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/WP_Diplomacy21_No11_Sascha_Lohmann_01.pdf
Mark, S. (2008). A Comparative study of the cultural diplomacy of Canada, New Zealand and India [PhD dissertation]. Auckland: University of Auckland. https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/2943/02whole.pdf
Melissen, J. (2005). The new public diplomacy soft power in international relations. London: Palgrave Macmillan. plomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
Mohsen Zadegan, A. M., & Hosseini, S. R. (2011). [The effect of diplomacy over Iranian national power in global area (Persian)]. Journal Strategic of Publi Policy, 2(3), 131-150. http://sspp.iranjournals.ir/article_920.html?lang=en
Newnham, R. (2002). Deutsche mark diplomacy: Positive economic sanctions in German-Russian relations. Pennsylvania: Penn State University Press. [DOI:10.1515/9780271031323]
Njiru, J. K. (2016). The role of cultural diplomacy as a tool for advancing African foreign relations: A case study of Kenya [PhD dissertation]. Nairobi: University of Nairobi. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/99850
Pajtinka, E. (2014). Cultural diplomacy in theory and practice of contemporary international relations. Politické vedy, 17(4), 95-108.
Rafiei, H., & Nikravesh, M. (2013). [ Public diplomacy and soft power with an emphasis on Iran’s soft power in Iraq (Persian)]. Studies of International Relations Journal (Political Science and International Relations Journal), 6(22), 99-132. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=382035
Rosecrance, R. N. (1986). The rise of the trading state: Commerce and conquest in the modern world. New York: Basic Books. https://www.google.com/books/edition/Rise_Of_The_Trading/y4W2AAAAIAAJ?hl=en
Sanders, R. (1989). The relevance and function of diplomacy in international politics for small caribbean states. The Commonwealth Journal of International Affairs, 78(312), 413-24. [DOI:10.1080/00358538908453951]
Seib, P. (2009). Toward a new public diplomacy redirecting U.S. foreign policy. London: Palgrave Macmillan. https://www.google.com/books/edition/Toward_a_New_Public_Diplomacy/l5K_AAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Simpson, S., & Boichel, M. R. (1987). Education in diplomacy : An instructional guide. Maryland: University Press of America. https://www.google.com/books/edition/Education_in_Diplomacy/MR25AAAAIAAJ?hl=en
Susskind, L. E., & Ali, S. H. (2015). Environmental diplomacy; Negotiating more effective global agreements. New York: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/Environmental_Diplomacy/cNmSBAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Trent, D. L. (2012). American diaspora diplomacy: U.S. foreign policy and Lebanese Americans. Netherlands: Netherlands Institute of International Relations. https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20121206_discussionpaperindiplomacy_125_trent_beveiligd.pdf
Sariol Ghalam, M. (2005). [Iran and Globalization: Challenges and Solutions (Persian)]. Tehran: Expediency Discernment Council. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=758785&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author#
Trunkos, J. (2011). Changing diplomacy demands new type of diplomats. Paper presented at The Institute of Cultural Diplomacy’s International Coference. The Future of US Foreign Policy and “The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy, Washington DC, US, 4-6 January 2011. http://www.culturaldiplomacy.org/europeanamericanrelationship/content/articles/events/2010foufp/participant-papers/Changing_Diplomacy_Demands_New_Type_of_Diplomats.pdf
Vahidi, M. A. (2008). [International systems based on single power: Unipolarism, hegemony and empire (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 10(38), 697-724. http://quarterly.risstudies.org/article_1051.html?lang=en
Wihlborg, E., & Norstedt, A. (2017). New ways and actors when diplomacy goes digital: The e-Diplomacy Campaign “Midwives4All. Paper presented at The 50th Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu , Hawaii, 4-7 January 2017. https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1313&context=hicss-50