نسبت سیاستگذاران و سینماگران در سیاستگذاری برای سینمای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سینمای ایران خاستگاهی دولتی دارد و تا کنون نیز انواع رودرویی­‌های مثبت و منفی را میان سینماگران و دولتمردان(سیاستگذاران) شاهد بودیم. بخش مهمی از این رودروی­‌ها بر شناسایی مسائل و شکل­گیری دستورکار سیاستگذاران تاثیر گذار بوده است. عامل مهم شخصیت سیاست­گذار در یک نظام فردمحور موضوعی است که در این رودرویی­‌ها تاثیرگذار است. در این پژوهش با طرح این پرسش که متولی دولتی سینما به عنوان عامل اصلی در فرایند سیاستگذاری برای سینما در مواجهه با مسائل حوزه سینما چگونه عمل می­کند، به بررسی ابعاد مساله و شخصیت سیاستگذار پرداخته و با استفاده از مدل رفتاری در روانشناسی رشد برای سنخ شناسی تیپ‌های مختلف در پاسخگویی و توقع داشتن، آن را در حوزه سیاستگذاری انطباق داده است. در این انطباق ویژگی­هایی برای چهار تیپ «مستبد»، «مقتدر یا قاطع»، «بی­تفاوت» و «آسان­گیر» در حوزه­ی سیاستگذاری ترسیم گردید و سپس با استفاده از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه بسته برای 53 نفر از ذینفعان سینمای ایران، داده­های لازم گردآوری شد. یافته­های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد عمومی سیاستگذاران سینمای ایران در تصمیم­گیری برای انتخاب مساله یا راه حل مبتنی بر «حاد بودن مساله» و «فشار بیرونی» و «انجام کاری در دوره مدیریتی» است و امرِ تاحدی خلاف آنها یعنی «توجه به نیاز سینماگران»، کمتر مورد نظر آن­ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، س. م. (9831). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
اورعی‌، غ. ر. (4731). ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
دورکیم، ا. (8631). قواعد روش جامعه‌شناسی. [ترجمه فارسی: ع. م. کاردان]. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رابینگتن، ا. (2831). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی [ترجمه فارسی: ر. صدیق سروستانی]. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فرج، م. ح. و رضایی، ف. (9931). شناسنامه سینماهای کشور در سال 89. تهران: معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی.
شیرمحمدی، ج. (6731). سیاست‌گذاران یا سیاست‌بازان سینمای بعد از انقلاب. تهران: نشر ناوک.
غفوری‌آذر، ب. (8831). پرونده یک موضوع: معاونت سینمایی، رفت‌و‌آمد در عمارت خیابان کمال‌الملک. خردنامه همشهری، 61: 63-72.
حیدری، م. ع. (5931). سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان. تهران: روزنه.
مرتن، ر. ک. (8731). مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه‌شناختی [ترجمه فارسی: م. ر. جوادی یگانه]. کتاب ماه علوم اجتماعی، 81: 32-12.
میلر، س. ر. (9631). بینش جامعه‌شناختی نقدی بر جامعه‌شناسی آمریکایی [ترجمه فارسی: ع. انصاری]. تهران: مرکز امور توان‌بخشی نابینایان رودکی.
Alvani, S. M. (2010). [Public policy – making (Persian)]. Tehran: SAMT. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2162415&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Aaltonen, K., Jaakko, K., & Tuomas, O. (2008). Stakeholders’ salience in global projects. International Journal of Project Management, 26 (5), 509-516. [DOI:10.1016/j.ijproman.2008.05.004]
Baumgartner, F. R., & Leech, B. L. (1998). Basic Interests: The importance of groups in politics and in political science. Princeton: Princeton University Press. https://www.google.com/books/edition/Basic_Interests/X7tkMfttEjoC?hl=en&gbpv=0
Durkheim, E. (1989). Ley regles de la methode sociologique [A. M. Kardan, Persian Trans]. Tehran: Tehran University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=873385&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Faraj, M. H., & Rezaei, F. (2020). [The situation of cinemas in the country in 2019 (Persian)]. Tehran: Deputy of Technology Development and Cinematic Studies. https://apf.farhang.gov.ir/fa/filepool/4548/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a798?redirectpage=%2ffa%2ftest
Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.google.com/books/edition/Strategic_Management/NpmA_qEiOpkC?hl=en&gbpv=0
Ghafori Azar, B. (2009). [Case one: Cinema Deputy, came and went in the mansion on Kamal Al-Molk Street (Persian)]. Kherad Nameye- Hamshahri, 37, 15-27. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/493384/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
Heidari, M. A. (2016). [Iranian cinema of the sixties from the point of view of critics (Persian)]. Tehran: rowzane. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4155333&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Lasswell, H. D. (1971). A preview of policy science. New York: American Elsevier Publishing Company. https://www.google.com/books/edition/A_Pre_view_of_Policy_Sciences/MY1RAAAAMAAJ?hl=en
Kidder, R. M. (2010). Good kids, tough choices: How parents can help their children do the right thing. New York: Wiley. https://www.google.com/books/edition/Good_Kids_Tough_Choices/7YBpseVsoAAC?hl=en&gbpv=0
Merton, R. K. (1999). Social problems and sociological theory [M. R. Javadi Yeganeh, Persian Trans]. Ketab_Mah, 18, 21-23. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=160225&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Miler, C. R. (1990). Sociological insights: A critique of American sociology [A. Ansari, Persian Trans]. Tehran: Rudaki Center for the Rehabilitation of the Blind. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4798858&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Orei, G. R. (1995). [Sociology of youth social issues (Persian)]. Mashhad: Academic Center for Education, Culture and Research. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=493705&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Pal, l. A. (2013). Beyond policy analysis: Public issue management in turbulent times. Toronto: Nelson Education Limited. https://www.google.com/books/edition/Beyond_Policy_Analysis/aQS1NAEACAAJ?hl=en
Rubington, E. (2003). The study of social problems: Seven perspectives [R. Sedigh Sarvestani, Persian Trans]. Tehran: University of Tehran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=702700&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Shirmohamadi, J. (1997). [Policymakers or politicians of post Islamic Republic of Iran’s cinema (Persian)]. Tehran: Nawak Publications. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=565151&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author