مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

5 رئیس مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

6 استادیار دانشگاه علم و صنعت

7 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

8 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

9 مشاور مدیریت فناوری و نوآوری، صندوق نوآوری و شکوفایی

چکیده

رویکرد نظام ملی نوآوری، که نهادها و کارکردهای مختلف دخیل در توسعۀ علمی و فناورانۀ کشورها را دربر دارد، یکی از رویکردهای مناسب برای تحلیل وضعیت علم، فناوری و نوآوری و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهای همه‌جانبه برای تقویت نوآوری در کشور است. بررسی وضعیت ایران در شاخص‌های نوآوری، حاکی از وضعیت نسبتاً نامناسب کشور در مقایسه با کشورهای منطقه و در مقایسه با اهداف سند چشم‌انداز 1404 است. خبرگان حوزۀ مدیریت فناوری و سیاست‌گذاری علم و فناوری همواره به دنبال فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود در راستای بهبود وضعیت نوآوری و توسعۀ فناوری در کشور بوده‌اند. در همین راستا، نشست‌هایی با خبرگان این حوزه برگزار شده تا با استفاده از تجربیات و نظرات آنان سیاست‌هایی برای رفع چالش‌های مرتبط با علم و فناوری تدوین شود. در این نوشتار، ابتدا شاخص‌های فناوری، نوآوری و اقتصادی ایران بررسی شده، سپس بر مبنای رویکرد نظام ملی نوآوری، چالش‌های نظام مطرح شده و سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای رفع این چالش‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


یعقوبی، پریسا و مهدی رضایی. 1393. «سهم صنایع با فناوری بالا (هایتک) در اقتصاد ایران». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی. دفتر مطالعات انرژی. صنعت و معدن.
WIPO. 2016. “World Intellectual Property Indicators 2016”.
Cornell University. INSEAD, and WIPO 2017. “The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World”. Ithaca, Fontainebleau and Geneva.
OECD. 1999. “Managing National Innovation Systems”. Paris: OECD
World Bank. 2017. “Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. A world Bank Group Flagship Report”. 14th ed.
World Bank. 2012. “Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Ranking”. The World Bank.
World Economic Forum. 2015. “Which country has the most engineering graduates?” [Internet]. Accessed on 9 May 2016. Available at: www.weforum.org/agenda/2015/09/which-country-most-engineering-manufacturing-and-construction-graduates.