بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای اقتصاد انرژی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار اقتصاد/ دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشگاه / دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

5 استادیار دانشکده اقتصاد / دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تامین انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی از مهمترین دلایل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد. شاخص‌های کلان اقتصادی نیز در پی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
در این مقاله از روش تحلیل اقتصادی به منظور بررسی توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص‌های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سبب ایجاد بیش از 1/8 میلیون شغل در جهان و در سال 2015 شده است که سهم کشورهای آسیایی بیش از 60 درصد می‌باشد. اگر چه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بطور متوسط سبب افزایش 63/0 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی جهان شده است، اما کشورهای دارنده ذخائر نفتی شاهد رشد منفی می‌باشند. ارزش افزوده کسب شده بصورت متوسط 610 دلار برای هر کیلووات تولید ماژول در بخش انرژی خورشیدی و 583 دلار برای هر کیلووات در بخش ساخت تجهیزات تولید انرژی از باد می‌باشد. تاثیر توسعه انرژی-های تجدیدپذیر بر رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف مثبت بوده است و این تاثیرگذاری بصورت متوسط 81/2 درصد برای گروه کشورهای منتخب می‌باشد. بررسی این شاخص‌ها نشان-دهنده آن است که تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر علاوه بر تامین تقاضای انرژی و جایگزینی آنها با بخشی از تقاضا برای سوخت‌های فسیلی، آثار مثبت اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت با سهم‌های متفاوت به همراه دارد. لذا ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله دلایل توسعه سیاست‌‌های افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در کشورهای منتخب قلمداد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الهی، شعبان و دیگران .1394. «مسیر اشاعه فناوری­های انرژی­های تجدیدپذیر: رویکرد نظری سازی بنیادی». مدیریتنوآوری. سال 4. شماره 2. صص 33-56.
Apergis, N.; Payne, J. 2011. Renewable and Non-Renewable Energy Consumption-Growth Nexus: Evidence from a Panel Error Correction Model. Energy Economics.
AWEA. 2016. American Wind Energy Association), U.S. Wind Industry Annual Market Report Year Ending 2015. Washington.
Azuri, n.d. 2016. What We Do. Available at: www.azuri-technologies.com.
China National Renewable Energy Centre (CNREC) report. 2016. Available at: www.cnrec.org.cn/english.
Light, D. 2016. Available at: www.dlight.com
Energy Access Practitioner Network. 2015. Investing for Energy Access. 2015 Directory of Investment and Funding Opportunities. Washington DC: United Nations Foundation.
Ernst, J.; Young. M. 2012. Analysis of the value creation potential of wind energy policies. Available at: www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Informe_wind/$FILE/Value_creation_wind_policies.pdf
EY. 2015. Solar Photovoltaic Jobs & Value Added in Europe. Available at: www.gramwzielone.pl/uploads/files/Solar_Photovoltaics_Jobs___Value_Added_in_Europe.pdf
FAO. 2014. State of the World’s Forests 2014, enhancing the socioeconomic benefits from forests. Rome.
Fraunhofer, J. 2012. Cost and benefit effects of renewable energy (RE) expansion in the German electricity and heat sector – KNEE. Berlin.
GCN. 2010. Low-Carbon Jobs in an interconnected world. Global Climate Network.
Grameen, S. 2016. Programs at a Glance. Available at: www.gshakti.org/ index.php? Option= com_content&view=category&layout=blog&id=5 4&Itemid=7.
IEA-SHC (International Energy Agency Solar Heating and Cooling Programme). 2015. Country Report – Turkey. Status of Solar Heating/ Cooling and Solar Buildings – 2015. Available at: www.iea-shc.org/countryreport- turkey.
International Labor Organization (ILO). 2016. A Global View of Skills for Green Jobs. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_159585.pdf
IRENA. 2012. Renewable Energy Jobs & Access: A Series of Case studies. Abu Dhabi.
IRENA. 2016a. Second Volume of REmap 2030: a Renewable Energy Roadmap. Abu Dhabi.
IRENA. 2016b. Renewable Energy Market Analysis: GCC Region. Abu Dhabi.
IRENA. 2016c. Renewable Energy Benefits: Leveraging Local Industries. Abu Dhabi.
Johnson, O. 2013. Exploring the Effectiveness of Local Content Requirements in Promoting Solar PV Manufacturing in India. DIE (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik). Bonn.
Japan Photovoltaic Energy Association (JPEA). 2016. Available at: www.jpea.gr.jp/08eng04.
Kent, A. 2015. The Employment Revolution: Part 1. How BBOXX is Fighting Africa’s Youth Unemployment Crisis. Available at: www.bboxx.co.uk/the-employment-revolution-part-1.
M-KOPA Solar. 2015. Affordable, clean energy: a pathway to new consumer choices - Lessons from M-KOPA’s first three years of innovative energy service. Available at: http://www.m-kopa.com/wp-content/uploads/2015/10/Lightbulb-series_Paper-1-2.pdf.
Mobisol. 2015. Mobisol installs 3MW PV on 30,000 African households. Available at: www.plugintheworld.com/mobisol/2015/11/02/mobisol-installs-3mw-pv-on-30000-african-households.
Nijland, C. 2015. Financing Clean Energy Rural Electrification Projects. Available at: www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/07_Events/SAIREC_2015/20150904_Financing_RE_Projects_def.pdf.
Ohlan, R. 2016. Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth in India. Energy Sources. No.11.pp: 1050-1054.
Osborne, M. 2015. Seismic shift: No new solar PV manufacturing expansion plans announced for China in 1H 2015. Available at: www.pv-tech.org/news/seismic_shift_no_new_solar_pv_ manufacturing_expansion_plans.
Pao, H.; Li, Y. 2014. Clean energy, non-clean energy, and economic growth in the MIST countries. Energy Policy. No. 67. pp: 932–942.
Renewable Energy Sources in Figures. Available at: www.bmub.bund. de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/ee_in_zahlen_en_bf.pdf.
Solar Foundation. 2016. National Solar Jobs Census 2015 and a Review of the U.S. Solar Workforce. Washington DC. Available at: http://www.thesolarfoundation.org/wp-content/uploads/2016/01/TSF-2015-National-Solar-Jobs-Census.pdf.
Sunlabob. 2016. Available at: www.sunlabob.com/about-us. html#our-achievements
UNEP. 2014. towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. New York.
UNEP.1980. the World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development. Switzerland.
USDA-FAS. 2015b. Brazil Biofuels Annual. Available at:http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Sao%20Paulo%20ATO_Brazil_8-4-2015.pdf.
USDA-FAS. 2015a. Indonesia Biofuels Annual Report 2015. Available at:http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_7-31-2015.pdf.