بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی در نظر گرفته می‌شوند. مطالعات نظری در مورد تحریم جنبه‌های مختلف این موضوع را بررسی کرده‌اند. اما اثر دو موضوع بر تحریم به خوبی بررسی نشده است: اولاً امکان اقدام متقابل کشور تحریم‌شونده و ثانیاً حضور کشورهای رقیب برای کشور تحریم‌شونده. برای پرداختن به این دو نقص از نظریة بازی استفاده شده است. در این مقاله، شش بازی مطالعه شده است که در تعداد مراحل، چگونگی محاسبة مطلوبیت‎ها و حضور یک کشور رقیب با یکدیگر متفاوت‌اند. نتایج نشان می‌دهد امکان اقدام متقابل، این فرصت را به کشور تحریم‌شونده می‌دهد که محاسبات کشور تحریم‌کننده را تغییر دهد. چنین امکانی احتمال وقوع تحریم را کاهش می‌دهد. با این حال، حضور یک کشور رقیب این فرصت را خنثی می‌کند و وضع تحریم را برای کشور فرستنده ساده‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Drezner, D.W., 1999. The Sanction Paradox, Economic Statecraft and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Eaton, J., Engers, M. 1999. “Sanctions: Some simple analytics”. The American Economic Review. Vol. 89. No. 2. pp 409–414.
Eaton, J., Engers, M. 1992. “Sanctions”. Journal of Political Economy. Vol 100. No 5. pp 899-928.
Eyler, R., 2007. Economic Sanctions, International Policy and Political Economy at Work. New York: Palgrave Macmillan.
Hufbauer, G.C., Schott, J.J., Elliott, K.A. 2014. Economic sanctions reconsidered, Washington: Columbia University Press.
Jing, C., Kaempfer, W.H., Lowenberg, A.D. 2003. “Instrument Choice and the Effectiveness of International Sanctions: A Simultaneous Equations Approach”. Journal of Peace Research. Vol 40. No 5. pp 519-535.
Kaempfer, W., Lowenberg, A., Drezner, D.W. 1999. The Sanction Paradox, Economic Statecraft and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Eaton, J., Engers, M. 1999. “Sanctions: Some simple analytics”. The American Economic Review. Vol 89 No 2. pp 409-414.
Kaempfer, W., Lowenberg, A. 1988. “The theory of international economic sanctions: A public choice approach”. The American Economic Review. Vol 78. No 4. pp 786-793.
Sandler, T., Hartley, K. eds., 2007. Handbook of defense economics. Vol 2. Amsterdam: Elsevier.
Lacy, D., Niou, E. 2004. “A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats”. Journal of Politics. Vol 66. No 1. pp 25–42.
Lam, S.L. 1990. “Economic sanctions and the success of foreign policy goals: A critical evaluation”. Japan and the World Economy. Vol 2. No 3. pp 239-248.
Lektzian, D. & Souva, M. 2001. “Institutions and international cooperation: An event history analysis of the effects of economic sanctions”. Journal of Conflict Resolution. Vol 45. No 1. pp 61-79.
McCormack, D. & Pascoe, H. 2017. “Sanctions and Preventive War”. Journal of Conflict Resolution. Vol 61. No 8. pp 1711-1739.
McLean, E.V. & Whang, T. 2010. “Friends or foes? Major trading partners and the success of economic sanctions”. International Studies Quarterly. Vol 54. No 2. pp 427-447.
Morgan, T.C., Bapat, N. & Kobayashi, Y. 2013. Threat and Imposition of Sanctions (TIES) Data 4.0 Users’ Manual Case Level Data. Chapel Hill: University of North Carolina.
Morgan, T.C. & Bapat, N.A. 2003. “Imposing sanctions: States, firms, and economic coercion”. International Studies Review. Vol 5. No 4. pp 65-79.
Shadiqi, Kh.A., Pradiptyo, R., 2011. “A game theoretical analysis of economic sanction”. Munich Personal RePEc Archive. Feb. 25. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30481/
Simon, M.V. 1995. “When sanctions can work: Economic sanctions and the theory of moves”. International Interactions. Vol 21. No 3. pp 203-228.
Simons, G.L. 1999. Imposing economic sanctions: legal remedy or genocidal tool?. London: Pluto Press.
Spaniel, W. & Smith, B.C. 2015. “Sanctions, uncertainty, and leader tenure”. International Studies Quarterly. Vol 59. No 4. pp 735-749.
Whang, T., 2010. “Structural estimation of economic sanctions: From initiation to outcomes”. Journal of Peace Research. Vol 47. No 5. pp 561-573.
Tsebelis, G., 1990. “Are sanctions effective? A game-theoretic analysis”. Journal of Conflict Resolution. Vol 34. No 1. pp 3-28.
Whang, T. & Kim, H.J. 2015. “International signaling and economic sanctions”. International Interactions. Vol 41. No 3. pp 427-452.
Whang, T., McLean, E.V. & Kuberski, D.W. 2013. “Coercion, information, and the success of sanction threats”. American Journal of Political Science. Vol 57. No 1. pp 65-81.