نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4)

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در چهل سال اخیر مجموعه فعالیت‌های مردم ایران برآیندی قابل توجه داشته است. دستاوردهای ایرانیان در این زمینه می‌تواند جمع‌آوری و دسته‌بندی گردد. هرچند ممکن است برخی از این دستاوردها در طول زمان برای هر حکومتی به دست آید اما اغلب آن‌ها - بدون در نظر گرفتن عنصر زمان- از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است. منظور آٱن است که اگز مثلاً در دوره پهلوی تعداد روستاییان بهره‌مند از برق اندک بود، بدیهی است که با در نظر گرفتن عنصر زمان، می‌توان گفت که آنچه آن رژیم بر سرکار بود در سال‌های بعد می‌توانست آمار برق‌رسانی به روستا‌ها را افزایش دهد. اما برخی از فعالیت‌ها در گذشته وجود خارجی نداشت و اختصاص به دوره جمهوری اسلامی در ایران دارد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سخن سردبیر