مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته سیاست‏گذاری عمومی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

چکیده

آموزش‌وپرورش تطبیقی حوزه‏ای از آموزش است که نظام آموزشی یک کشور را با استفاده از اطلاعات و نظام‏های آموزشی دیگر کشورها تحلیل  و سیاست‏هایی برای بهبود آموزش طراحی می‏کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل نظام آموزشی ژاپن در مقطع حساس و سرنوشت‏ساز ابتدایی و تطبیق آن با نظام آموزش ابتدایی در ایران، ضمن کشف شباهت‏ها و تفاوت‏های موجود، با استفاده از مزایای قابل اعمال نظام آموزش ابتدایی ژاپن گامی در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش ابتدایی در ایران بردارد. پرسش اصلی پژوهش این است که «علت اصلی ناکارآمدی نسبی نظام آموزش ابتدایی ایران در مقایسه با ژاپن چیست؟» پاسخ اولیه (فرضیه)ای که به آزمون گذاشته شده این است که «علت اصلی ناکارآمدی نسبی نظام آموزش ابتدایی در ایران در مقایسه با ژاپن، کمرنگ‏بودن عنصر تعامل در نظام آموزش ابتدایی در ایران در اشکال و سطوح مختلف آن است». پژوهش حاضر از نوع مقایسه‏ای است که مستلزم توصیف و تحلیل پدیده‏های مربوط به هر یک از دو نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن و ایران نیز می‏شود. برای این منظور، از روش شش‏مرحله‏ای بررسی تطبیقی دیوید فیلیپس برای آموزش‏وپرورش تطبیقی استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نیز تأییدی است بر فرضیۀ پژوهش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


«نفت و رشد اقتصادی ایران». 1395. ایرنا. 7 دی.  قابل دسترس در: http://www.irna.ir/fa/News/82363064
«تاریخچۀ مختصر تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و دبیرخانۀ آن». 1364. تعلیم و تربیت. شمارۀ 4. صص 136-131.
«فهرست مشکلات آموزشی مقطع ابتدایی روی تخته سیاه». 1396.روزنامۀ ایران. شمارۀ 6654. 8 آذر.
«آیین‌نامۀ اجرایی مدارس کشور»­ روزنامۀ ­رسمی­ کشور. 1379. قابل ­دسترس ­در: http://www.dastour.ir/print/?lid= 195312
س‍رک‍ارآران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. 1381. ف‍ره‍ن‍گ‌ آم‍وزش‌ در ژاپ‍ن،‌ ب‍رن‍ام‍ه‌های‌ درس‍ی‌ و فرایند ی‍ادده‍ی، ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ دورۀ‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ژاپ‍ن‌ ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر اص‍لاح‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: روزن‍گ‍ار.
سفارت ­ژاپن ­در ­تهران.­1394.­ «کشور ­ژاپن». ­قابل ­دسترس ­در:­http://www.ir.emb
«سند ­تحول ­بنیادین ­آموزش ‏و پرورش». 1390. ­وزارت ­آموزش ‏و پرورش. ­قابل­ دسترس ­در: http://www.medu.ir/portal/fileLoader.php?code= 4ba80014dc9e3639889e681453821148
شریفی، شکوفه .1390. بررسی تطبیقی اهداف تعلیم و تربیت دورۀ ابتدایی دو کشور ایران و ژاپن. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه الزهرا(س).
شریفی، علیرضا.1393.«بررسی وضعیت برنامه‌ریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران»، فصلنامۀ تعلیم و تربیت. شمارۀ 119.صص 92-73.
غفاری‌فرد، عباسقلی و عبدالحسین نوایی. 1381. «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه». تهران: سمت.
م‍ات‍س‍وم‍وت‍و، ک‍وج‍ی‌ .1371.  م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‍ی‌. ترجمه ن‌. درداری. تهران: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا.
ماهنامه رشد آموزش ابتدایی .1393. «کیفیت بخشی به آموزش و مهارت‏های دوره ابتدایی». شمارۀ 1. مهرماه. صص 17-14.
«مرکز پژوهش‏های مجلس» .1357. قانون اساسی ژاپن. قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132276
مرکز ­پژوهش‏های ­مجلس. ­1368.­ «قانون ‏­اساسی ‏­جمهوری ­اسلامی ­ایران». ­قابل ­دسترس­ در: http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
«نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران».1394. تهران: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار.
 
Beauchamp, E. R. and Vardaman Jr, J. M. 2015. Japanese Education since 1945: A Documentary Study. London: Routledge.
Blinco, P. 1991. “Task Persistence in Japanese Elementary Schools”, In E. Beauchamp (ed.). Windows on Japanese Education, New York: Greenwood Press (pp. 127–137).
CIEB .2015. “Japan: System and School Organization”. The Center on International Education Benchmarking, Available at: http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-system-and-school-organization.
CRICED .2006. “School Management”, Center for Research on International Cooperation in Educational Development. Available at: http://e-archive. criced.tsukuba.ac.jp/data/doc/pdf/2006/11/Field (VI)- School %20 Management %20 (slides) .pdf.
DM de Educación .2011. “School Education Law”. UNESCO, June. Available at: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Japan.pdf
Ishii, Y. 2003. Development Education in Japan: A Comparative Analysis of the Contexts for Its Emergence, and Its Introduction into the Japanese School System. New York: RoutledgeFalmer.
Ishikida, B. Y. .2005. Japanese Education in the 21st Century. New York: iUniverse.
Legatum Institut .2017. “The Legatum Prosperity Index”. Available at: http://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf.
Letendre, ‏G. K., and Fukuzawa, R. E. .2013. Intense Years: How Japanese Adolescents Balance School. Family and Friends. London: Routledge.
Nakayasu, C. .2014. “School curriculum in Japan”. The Curriculum Journal .No 27(1): 134-150.
NUFFIC .2015. “The Japanese education system described and compared with the Dutch system”. The Dutch organisation for internationalisation in education. Available at: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-japan.pdf
Pearson .2014. “The Learning Curve”. The Economist Intelligence Unit. Available at: http://www.edmide.gr/anakoinoseis/The-Learning-Curve-Report-2014%20(1).PDF
Phillips, D. .2006. “Comparative Education: method”. Research in Comparative and International Education. No 1(4): 304-319.
Poukka, P. .2011. Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of theTwenty-first Century: Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro. Helsinki: University of Helsinki.
Sato, S. and Doerr, N. M. .2014. Rethinking Language and Culture in Japanese Education: Beyond the Standard. Bristol: Multilingual Matters.
UNICEF .2000. Defining Quality in Education. New York: United Nations Children's Fund.
World Bank .2015. “List of Countries by GDP (nominal)”. 13 Sep. Available at: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking..
World Economic Outlook Database .2017. International Monetary Fund. 24 October. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx.