ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری، مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

3 عضو هیئت علمی موسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی

4 کارشناسی ارشد MBA، کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی

چکیده

در چند سال گذشته، توسعۀ اقتصاد مبتنی بر دانش و در نتیجه تأمین مالی نوآوری و فناوری، به منظور بهبود فضای کسب‌وکار، مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. چالش اصلی که با گذشت زمان و اجرای مدل‌های موجود نمایان شد، این است که معیارهای دانش‌بنیان بودن یا دانش‌بنیان شدن یک شرکت با معیارها و شاخص‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متفاوت است. شرکت‌ها با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نیازمند حمایت‌های خاصی هستند که نوع و سطح این حمایت‌ها در هر حوزۀ فناوری متفاوت است. اقتصاد دانش‌بنیان پارادایمی است که به تأثیر و اهمیت نفوذ دانش و فناوری در پیکرۀ یک اقتصاد می‌پردازد؛ پس در این اقتصاد، دانش و نوآوری، از نظر کمی و کیفی، اهمیت بالایی دارد.
هدف از این پژوهش بهبود و دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است تا از این طریق نوع حمایت‌هایی که از این شرکت‌ها انجام می‌شود هوشمندانه‌تر باشد. مدل طراحی‌شده مبتنی بر 4 متغیر اصلی اندازۀ شرکت (عوامل ساختاری و مالی)، مشخصه‌های نوآوری و فناوری (پیچیدگی فناوری)، نوع شرکت و سطح فعالیت شرکت (نمونه‌سازی یا تولیدی) در هر حوزۀ فناوری (9 حوزۀ توافقی) است. دسته‌بندی پیشنهادی، مبتنی بر تحلیل کیفی نظرات خبرگان با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی در 4 دسته که پاسخگوی مسائل و مشکلات کشور باشد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‏ها و اختراعات، مصوب1391، هیئت وزیران.
آیین‌نامۀ ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، قابل دسترس در: http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=2994
قاضی نوری، سید سروش، جهانیار بامداد صوفی و نیلوفر ردائی. 2016. «بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی». فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری. 4(2). 32ـ9.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‏بنیان و تجاری‏سازی نوآوری‏ها و اختراعات، مصوب 1389، مجلس شورای اسلامی ایران
Bang, A., Mølgaard Cleemann, C., & Bramming, P. 2010. "How to create business value in the knowledge economy". Accelerating thoughts of Peter F. Drucker. Management decision. 48(4). 616-627.
Berisha, G., & Shiroka Pula, J. 2015. "Defining Small and Medium Enterprises: a critical Review
Chen, D., & Dahlman, C. 2005. "The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations". World Bank.
De Jong, J. P., & Marsili, O. 2006." The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms". Research policy. 35(2). 213-229.
El Joueidi, S. 2013. "A taxonomy of manufacturing and service firms in Luxembourg according to technological skills".
European Commission. 2003. user guide to the SME definition.
Godin, B. 2006. "The knowledge-based economy: conceptual framework or buzzword?". The Journal of technology transfer. 31(1). 17-30.
Hatzichronoglou, T. 1997. Revision of the high-technology sector and product classification.
Hoskisson, R. E. et al. 2000. "Strategy in emerging economies". Academy of management journal. 43(3). 249-267.
Jakub, S., Viera, B., & Eva, K. 2015. "Economic Value Added as a measurement tool of financial performance". Procedia Economics and Finance. 26. 484-489.
Leydesdorff, L., & Strand, Ø. 2013. "The Swedish system of innovation: Regional synergies in a knowledge-based economy". Journal of the Association for Information Science and Technology. 64(9). 1890-1902.
OECD Directorate for Science, Technology and Industry" 7 July, 2011  Economic Analysis and Statistics Division.
Pavitt, K. 1984. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory.
Powell, W. W., & Snellman, K. 2004." The knowledge economy". Annual Review of Sociology., 30, 199-220.
Rizzoni, A. 1991. "Technological innovation and small firms: a taxonomy". International Small Business Journal. 9(3). 31-42.
Salaga, J. Bartosova, V. & Kicova, E. 2015. "Economic Value Added as a Measurement Tool of Financial Performance". Procedia Economics and Finance. 26. 484-489.
Von Nordenflycht, A. 2010. "What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms". Academy of management Review. 35(1). 155-174.
Zack, M. H. 2003. "Rethinking the knowledge-based organization". MIT Sloan management review. 44(4). 67.
 
www.sba.gov/
https://www.sba.gov/contracting/getting-started-contractor/qualifying-small-business
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page
http://tdb.gov.in
http://www.bpifrance.fr/
http://www.tia.org.za/
https://www.aws.at/en/
http://nsfund.ir/
pub.daneshbonyan.ir
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/
http://atlasti.com
https://www.nrdcindia.com/
https://daneshbonyan.isti.ir/uploads/ghanon_918.pdf
https://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=149&siteid=2