تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می­شوند آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستندو افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است.این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می­پردازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب­های جهانی­شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان­شهر اهواز حاکم است استدلال می­شود با ورود کلان­شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی­شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امان‌پور، س.، احمدی، ر.، منفرد، س.، و ترابی، ذ. (1392). بررسی و تحلیل روند شکل‌گیری نخست شهری در سطح استان خوزستان طی سال های 1390-1335. پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، 2(1)، 91-50.
تقوایی، م.، کنارکوهی، ا.، و مومنی، م. (5931). بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری در استان خوزستان. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 8(03)، 721-751.
تونکیس، ف. (0931). فضا، شهر و نظریه اجتماعی مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری [ح. ر. پارسی، و آ. افلاطونی، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
چوپانی، ی. (1388). پدیده جهانی‌شدن فرهنگ‌ها. فصلنامه سیاست، 93(3)، 175-155.
رضایی، ر.، و عباسی، م. (1389). اثرات جهانی‌شدن بر ماهیت، ساختار و عملکرد شهرها. آمایش سرزمین، 2(2)، 561-881.
رضایی، ر.، و وسعت، ا. (0139). بررسی حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه (گرانشی). آمایش سرزمین، 2(3)، 5-82.
رهنمایی، م. ت.، محمدپور، ص.، و اسکندری، ح. (1389). تحلیل نقش مهاجرت در زمینه‌سازی برای پیدایش آسیب‌های اجتماعی شهرنشینی شتابان در ایران. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 3(1)، 751-571.
سراقی، ع.، ابوالفتحی، د.، و ملکی، ح. (8831). فرآیند جهانی‌شدن و تأثیر آن بر روند شهرنشینی در کلان‌شهرهای کشورهای در حال توسعه (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 01(13)، 172-139.
سلیمانی، ع. ر.، و نظریان، ا. (1391). بررسی تمرکز و عدم تمرکز نمودهای جهانی‌شدن در کلان‌شهرهای کشورهای در حال توسعه (مورد شناسی: تهران). جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه ای، 2(3)، 16-1.
شماعی، ع.، و پوراحمد، ا. (4831). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
شکوئی، ح. (1389). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا. چاپ 21. تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
شکوئی، ح.. (1392). جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
صفایی‌پور، م.، و سجادی، ژ. (1387). علل و پیامدهای فضایی مهاجرت درون شهری اهواز (مورد مطالعه: کیان‌پارس). مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 92(1)، 118-93.
صفایی‌پور، م.، داری‌پور، ن.، و سیاحی، ز. (1393). تعیین سلسه مراتب و پدیده نخست شهری در استان خوزستان. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 9(29)، 16-47.
ضیاء‌توانا، م. ح. (1377). مراحل تکامل جغرافیا و جایگاه جغرافیای اجتماعی در نظام قانونمند آن. دانشگاه انقلاب، (111)، 160-149.
عاملی، س. ر. (1380). تعامل جهانی‌شدن، شهروندی و دین. نامه علوم اجتماعی، 81(81)، 761-002.
عاملی، س. ر. (1382). دو جهانی‌شدن‌ها و جامعه جهانی اضطراب. نامه علوم اجتماعی، 1(12)، 341-471.
فرانتس، ش.، و سعیدی، ع. (1368). درباره مفهوم جغرافیای اجتماعی. رشد آموزش جغرافیا، (81)، 4-7.
فرهمند، ش.، طیبی، س. ک.، و اکبری، ن. (1388). تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور. تحقیقات اقتصادی، 44(2)، 137-115.
فیروزی، م. ع.، محمدی‌ده‌چشمه، م.، و سعیدی، ج. (1396). ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در کلان‌شهر اهواز. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 91(3)، 76-18.
قدیری‌معصوم، م. (1377). توان‌سنجی نواحی جغرافیایی ایران برای برنامه‌ریزی اقتصادی [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه تهران.
کلارک، ج. ا. (4731). اصول و مبانی جغرافیای جمعیت [م. مهدوی، ترجمه فارسی]. چاپ 2. تهران: قومس.
کیوانی، ر. (1388). جهانی‌شدن و رقابت شهری: چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مراجع مسئول شهرداری در کشورهای در حال توسعه. اقتصاد شهر، (1)، 14-76.
لاله‌پور، م.، سرور، ه.، و سرور، ر. (0931). مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی مناطق کلان‌شهری در عصر جهانی‌شدن اقتصاد با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران. آمایش محیط، 4(31)، 76-98.
لینچ، ک. (1384). تئوری شکل شهر [ح. بحرینی، ترجمه فارسی]. چاپ 3. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مرصوصی، ن. و صائبی، م. ح. (1388). تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر(نمونه موردی؛ شهر مشهد). جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،1، 37-39.
مشکینی، ا.، پرهیز، ف.، مهدنژاد، ح.، و تفکری، ا. (1389). تحلیل و بررسی پیامدهای «جهانی شدن» بر شهرها با تاکید بر رژیم های شهری. مدیریت شهری، 8(52)،20-7 .
یعقوبی‌پور، م.. (1388). تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملی. اطلاعات سیاسی اقتصادی. (267-268)،121-110 .
 
(2013). [An investigation of primate city formation process in Khuzestan province in 1956-2011 (Persian)]. Socio Economic History Studies, 2(1), 19-50. http://economichistory.ihcs.ac.ir/article_774.html
Ameli, S. R. (2001). [The interaction between religion, globalization and citizenship (Persian)]. Journal of Social Sciences Letter, 18(18), 167-200. https://jnoe.ut.ac.ir/article_15209.html
Ameli, S.R. (2003). [Dual globalizations and the global stress society (Persian)]. Journal of Social Sciences Letter, 1(21), 143-74. https://jnoe.ut.ac.ir/article_10498.html
Antonescu, D., & Ghisa-Silea, M. (2007). Cities and their place in the European Union urban policy. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4(2), 57-68. https://www.researchgate.net/publication/24049613_Cities_and_their_place_in_the_European_Union_Urban_Policy
Benton‐Short, L., Price, M. D., & Friedman, S. (2005). Globalization from below: The ranking of global immigrant cities. International Journal of Urban and Regional Research, 29(4), 945-59. [DOI:10.1111/j.1468-2427.2005.00630.x]
Broadhead, L. A. (2002). International environmental politics: The limits of green diplomacy. London: Lynne Rienner Publishers. https://books.google.com/books?id=lnTYfzOdZQcC&printsec=frontcover&dq
Brunn, S. D., Francis Williams, J., & Zeigler, D. J. (2003). Cities of the world: World regional urban development.  Lanham: Rowman & Littlefield. https://books.google.com/books?id=wPZq1ZTaVQoC&dq
Chopani, Y. (2009). The phenomenon of cultures globalization (Persian)]. Politic Quarterly, 39(3), 155-75. https://jpq.ut.ac.ir/article_20186.html
Clarke, J. I. (1995). The principles and fundamentals of population geograph [M. Mahdavi, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: Ghoomes. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/577106
Fang, C., & Guan, X. (2011). [Comprehensive measurement and spatial distinction of input-output efficiency of urban a agglomerations in China (Chinese)]. Acta Geographica Sinica, 66(8), 1011-22. [DOI:10.11821/xb201108001]
Farahmand, Sh.,  Tayebi, S. K., & Akbari, N. (2009). [The impact of urban primacy on economic growth in Iran (Persian)]. Journal of Economic Research, 44(2), 115-37. https://jte.ut.ac.ir/article_20017.html
Firoozi, M. A., Mohammadi Dehcheshmeh, M., & Saeedi, J. (2017). [Evaluation of environmental instability indicators with emphasis on water, soil and noise pollutions using Analytical Hierarchy Process (AHP) in Ahvaz metropolis (Persian)]. Journal of Environmental Science and Technology, 19(3), 67-81. [DOI:10.22034/JEST.2017.11070]
Frantes, Sh., & Saeedi, A. (1989). [About the concept of social geography (Persian)]. Development of Geography Education, (18), 4-7. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/463696
Ghadiri Ma’soum, M. (1998). [Validation of Iran’s geographical areas for economic planning (Persian)] [PhD. dissertation]. Tehran: University of Tehran.
Kanta, L., & Zechman, E. (2014). Complex adaptive systems framework to assess supply-side and gemand-side management for urban water resources. Journal of Water Resources Planning and Management, 140(1), 75-85. [DOI:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000301]
Keyvani, R. (2009). [Globalization and urban competition; challenges and opportunities for municipal authorities in developing countries (Persian)]. Urban Economy, (1), 41-67. http://ensani.ir/fa/article/70831
Lalepoor, M., Sarvar, H., & Sarvar, R. (2011). [Management and spatial planning of metropolitan areas in the era of economic globalization: Focusing on the metropolitan area of Tehran (Persian)]. Amayesh Journal, 4(13), 67-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143402
Lynch, K. (2005). A theory of good city form [H. Bahreyni, Persian Trans]. 3rd Ed. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/646637
Marsousi, N., & Saebi, M. H. (2010). [Geographical analysis of social ecology effect on physical development (a case study of Mashhad city) (Persian)]. Geography and Regional Planning, 1, 73-93. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=144698
Massey, D. S., & Denton, N. A. (1993). American apartheid: Segregation and the making of the underclass. Cambridge, MA: Harvard University Press. https://books.google.com/books?id=uGslMsIBNBsC&dq
Meshkini, A., Parhiz, F., Mahdnezhad, H., & Tafakori, A. (2010). [Analyzing the consequences of globalization on cities with emphasis on urban regimes (Persian)].Urban Management, 8(25), 7-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126474
Mitchell, W. J. (2000). E-topia: Urban life, Jim--but not as we know it. Cambridge, MA: MIT Press. https://books.google.com/books?id=E2On0MJBItYC&dq
Qian, X. (2011). [A new scientific field of open complex giant system and its methodology (Chinese)]. Journal of University of Shanghai for Science and Technology. (6), 526-32. http://caod.oriprobe.com/articles/28846340/yi_ge_ke_xue_xin_ling_yu___kai_fang_de_fu_za_ju_xi_tong_ji_qi_fang_fa_.htm
Rahnamaei, M. T., Mohammadpour, S., & Eskandari, H. (2010). [The role of migration in providing for social impacts of accelerated urbanization in Iran (Persian)]. Journal of Human Geography, 3(1), 157-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175269
Rezaii, R., & Abbasi, M. (2010). [Effects of globalization on the nature, structure and function of cities (Persian)]. Town and Country Planning, 2(2), 165-88. https://jtcp.ut.ac.ir/article_21773.html
Rezaii, R., & Vusat, A. (2011). [Study of Tehran megalopolis hinterland using time and gravity models (Persian)]. Town and Country Planning, 2(3), 5-28. https://jtcp.ut.ac.ir/article_22650.html
Safaeepour, M., & Sajadi, J. (2008). [Social and spacial consequencs of intra-urban migration in Ahwaz: The case of Kianpars (Persian)]. Research Journal of Isfahan University, 29(1), 93-118. http://ensani.ir/fa/article/252125
Safaeipour, M., Daripour, N., & Sayyahi, Z. (2015). Determination of urban hierarchy and Frist urban phenomenon in Khuzestan province (Persian)]. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 9(29), 61-74. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_513545.html
Schnell, I., & Benjamini, Y. (2005). Globalisation and the structure of urban social space: The lesson from Tel Aviv. Urban Studies, 42(13), 2489-510. [DOI:10.1080/00420980500380402]
Schnell, I., & Benjamini, Y. (1999). Socio-spatial lifestyles and segregation. Cybergeo: European Journal of Geography, 94. [DOI:10.4000/cybergeo.4856]
Shammai, A., & Pourahmad, A. (2005). [Urban rehabilitation and renovation: A geographic perspective (Persian)]. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/760284
Shokoie, H. (2010). [New trends in philosophy of geography (Persian)]. 12th Ed. Tehran: Gitashenasi Geographical & Cartographic Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/580332
Shokoie, H. (2013). [Urban social geography, the urban ecology (Persian)]. Tehran: Iranian Student Book Agency. http://www.isba.ir/MainPage.aspx?ID=5616&kind=6&bcode=54
Soleymani, A. R., & Nazariyan, A. (2012). [A study on centralization and decentralization of the globalization factors in the megalopolises of developing countries (Case study of Tehran) (Persian)]. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2(3), 1-16. [DOI:10.22111/GAIJ.2012.695]
Soraghi, I., Abolfathi, D., & Maleki, H. (2009). [Globalization process and its effect on urbanization in metropolitanes in debveloping countries: Case study Tehran metropolitan (Persian)]. Journal of Applied Researches in Geographical, 10(13), 139-72. https://jgs.khu.ac.ir/article-1-569-fa.html
Taghvaee, M., Kenar Koohi, E., & Mo’meni, M. (2017). [Investigation and analysis of urban system status in Khuzestan province (Persian)]. Zagros Landscape Geography and Urban Planning, 8(30), 127-57. http://zagros.iaub.ac.ir/article_527552.html
Tonkiss, F. (2012). Space, the city and social theory: Social relations and urban forms [H. R. Parsi, & A. Aflatooni, Persian Trans]. 2nd Ed. Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1687901
Yaghoubipour, M. (2009). [The impact of cultural globalization on national identity (Persian)]. Political & Economic Ettelaat, (267-268), 110-21. http://ensani.ir/fa/article/89690
Zhou, D., Xu, J., Wang, L., & Lin, Zh. (2015). Assessing urbanization quality using structure and function analyses: A case study of the Urban agglomeration Around Hangzhou Bay (UAHB), China. Habitat International, 49, 165-76. [DOI:10.1016/j.habitatint.2015.05.020]
Zia Tavana, M. H. (1998). The evolutionary stages of geography and the position of social geography in its legislative system (Persian)]. Enqelab University, (111), 149-60. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/959917