آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سامانه های نهادی معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نگارندگان در این نوشتار در پی بررسی آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته از منظر سامانه های نهادی معرفتی هستند. بر این اساس سؤال اصلی که در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به آن می‌باشیم عبارت است از این‌که نهادهای اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند و وضعیت آنها در تامین منافع ملی چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه اصلی این پژوهش می توان گفت: نهادهای تعیین کننده‌ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای سامانه های تئوکراتیک، بوروکراتیک، دموکراتیک و میلیتاری هستند. این سامانه ها دارای نهادها، سیاست ها، دست آوردها و آسیب هایی هستند. رعایت کردن یا نکردن الزامات نهادی در سامانه های معرفتی منجر به دست یابی یا هدر رفت منابع و منافع ملی در سیاست خارجی‌ شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از یکسو شاهد ائتلاف نهادهای بوروکراتیک و دموکراتیک؛ و از سوی دیگر شاهد ائتلاف دو نهاد تئوکراتیک و میلیتاری می‌باشیم؛ که منجر به پیچیدگی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی شده است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی باعث شده است که ایران در پیگیری و تأمین اهداف خود در برخی مواقع با موفقیت و مطلوبیت کامل عمل نکند. به عبارت دیگر، این آسیب‌ها نه تنها خود معضلاتی را ایجاد می‌کنند، بلکه سبب مشکلات دیگری می‌شوند که در مجموع سیاست خارجی را از وضعیت مطلوب دور می‌سازد و موجب حاشیه رانی منافع ملی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازغندی، س. ع. ‌ر. (1378). تنش زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران (78-1367). سیاست خارجی، 13(4)، 1047-1035.
ازغندی، س. ع. ‌ر. (1381). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: قومس.
ازغندی، س. ع. ‌ر. (1394). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌ها. تهران: قومس.
اسدی، ب. (1387). سیاست خارجی دولتی اصلاحات؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها. تهران: باز.
امیری، ع. (1385). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: علوم نوین.
ایزدی، ب. (1377). درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
آبراهامیان، ا.، و صادقی، ا. (1384). محور اهریمنی: نمودی از کشاکش بین ایران و ایالات متحده. سیاست خارجی،  19(2)، 450-427.
باقری ‌دولت‌آبادی، ع.، و شفیعی، م. (1393). از هاشمی تا روحانی: بررسی سیاست خارجی ایران در پرتو نظریه سازه‌انگاری. تهران: تیسا.
براون، ک.، و آینلی، ک. (1391). فهم روابط بین‌الملل [م. ج. رنجکش، ف. صلواتی‌طرقی، ترجمه فارسی. [مشهد: انتشارات مرندیز.
جعفری، م. ع. (1396). فرمانده سپاه: ایران به یمن کمک مستشاری می‌کند. قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/02/1581804
جکسون، ر.، و سورنسن، گ. (1394). درآمدی بر روابط بین‌الملل (نظریه‌ها و رهیافت‌ها) [م. ذاکریان، ا. تقی‌زاده، ح. سعیدکلاهی، ترجمه فارسی]. تهران: میزان.
حقیقت، س. ص. (1376). مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
خوشوقت، م. ح. (1375). تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی. تهران: وزارت امور خارجه.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1386). گفتمان اصو‌‌‌ل‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد. دانش سیاسی، 3(1)، 98-67.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1393). گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست خارجی، 28(1)، 39-1.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1394). اصول و مبانی روابط بین‌الملل. جلد 1. تهران: سمت.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1381). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و بازتاب‌ها. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 9(3)، 1-40.
رضائی، ع. ‌ر.، و ترابی، ق. (1392). سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه‌گرا. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 5(15)، 161-131.
رمضانی، ر. (1380). چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [ع. ر. طیب، ترجمه فارسی]. تهران: نشر نی.
رمضانی، ر. (1388). درک سیاست خارجی ایران. روابط خارجی، 1(1)، 11-20.
رینولدز، ف. آ. (1380). شناخت اصول روابط بین‌الملل [ج. زنگنه، ترجمه فارسی]. تهران: وزارت امور خارجه.
ستوده، م. (1385). تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
سریع‌القلم، م. (1390). مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران. روابط خارجی، 3(9)، 49-74.
شماعی، م. (1387). نگاهی به سه دهه خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حصون، (17)، 99-68.
صحرایی، ع. ر. (1390). درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1979 تا 2005 (با تأکید بر ایدئولوژی سیاسی). مشهد: سخن‌گستر.
صدقی، ا. (1386). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا سال 1368. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
عابدی، س. (1396). سپاه و امنیت منطقه ای در غرب آسیا. قابل دسترس در: https://farsi.iranpress.com/iran-i101247
عباسی، م. (1391). چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در دوره پس از 11 سپتامبر. چاپ 1. تهران: دانشگاه امام صادق.
عمید زنجانی، ع. ع. (1368). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. تهران: نشر کتاب سیاسی.
فیرحی، د. (1382). نظام سیاسی و دولت در اسلام. قم: مؤسسه آموزشی عالی باقرالعلوم.
کاظمی، ح. (1392). نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی. پژوهش سیاست نظری، (13)، 27-1.
کیسینجر، ه. (1396). نظم جهانی: تأملی در ویژگی ملت‌ها و جریان تاریخ [م. ت. حسینی، ترجمه فارسی]. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
محمدی، ح. ر. (1393). تبیین نشانگان قدرت و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، 10(35)، 148-122.
محمدی، م. (1377). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل. چاپ 1. تهران: نشر دادگستر.
مولانا، ح.، و محمدی، م. (1387). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی‌نژاد. تهران: نشر دادگستر.
نخعی، ه. (1376). توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت‌های ملی و اسلامی. تهران: وزارت امور خارجه.
نظرپور، م. (1387). نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تداوم انقلاب اسلامی. حصون، (17)، 67-45.
نوازنی، ب. (1388). صدور انقلاب اسلامی: زمینه‌ها و پیامدهای بین‌المللی آن. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
References
Abbasi, M. (2012). [Foreign policy challenges of the Islamic Republic of Iran and the European Union in the Post-9/11 Period (Persian)]. 1st Ed. Tehran: Imam Sadegh University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2995519
Abedi, S. (2017). [IRGC and regional security in West Asia (Persian)]. Retrieved from https://farsi.iranpress.com/iran-i101247
Abrahamian, A., & Sadeghi, A. (2005). [Demonic axis: A manifestation of the conflict between Iran and the United States (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 19(2), 427-50. http://ensani.ir/fa/article/99044
Amenta, E., & Ramsey, K. M. (2017). Institutional theory. In J. Heskett, C. Dilnot, & S. Boztepe. Design and the creation of value (pp. 88-103). London: Bloomsbury Academic. [DOI:10.5040/9781474274289.0014]
Amid Zanjani, A. A. (1989). [The Islamic Revolution and its roots (Persian)]. Tehran: Ketab Siyasi. ‏http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/707295
Amiri, A. (2006). [The foreign policy of Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: Olume Novin. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/796249
Asadi, B. (2008). [Reform government foreign policy; successes and failures (Persian)]. Tehran: Baz. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1306332
Azghandi, S. A. R. (1999). [De-escalation of tension in foreign policy: The case of the Islamic Republic of Iran (1988 - 1999) (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 13(4), 1035-47. http://ensani.ir/fa/article/97959
Azghandi, S. A. R. (2002). [The foreign policy of Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: Ghoomes. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/644174
Azghandi, S. A. R. (2015). [The foreign policy of Islamic Republic of Iran: Frameworks and orientations (Persian)]. Tehran: Ghoomes. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3796391
Bagheri Dolatabadi, A., & Shafiee, M. (2014). [From Hashemi to Rouhani, a study of Iran’s foreign policy in the light of constructivist theory (Persian)]. Tehran: Tisa. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3439666
Bowen, W., & Moran, M. (2015). Living with nuclear hedging: the implications of Iran’s nuclear strategy. International Affairs, 91(4), 687-707. [DOI:10.1111/1468-2346.12337]
Brown, C., & Ainley, K. (2012). Understanding international relations [M. J. Ranjkesh, F. Salavati Toroghi, Persian Trans]. Mashhad: Marandiz. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3004069
Dehghni Firouzabadi, S. J. (2007). [Justice oriented fundementalist discourse in Ahmadinejad foreign policy‎ (Persian)]. Political Knowledge, 3(1), 67-98. http://pkn.journals.isu.ac.ir/article_52.html
Dehghni Firouzabadi, S. J. (2014). [Moderation discourse in foreign policy of Islamic Republic of Iran‎ (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 28(1), 1-39. http://fp.ipisjournals.ir/article_13618.html
Dehghni Firouzabadi, S. J. (2009). [Foreign policy of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1622300
Dehghni Firouzabadi, S. J. (2015). [Principles and fundamentals of international relations (Persian)]. Vol. 1. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4175946
Dehghni Firouzabadi, S. J. (2002). [Foreign policy of the Islamic Republic of Iran: Trends and outcomes (Persian)]. Middle East Studies Quar-terly, 9(3), 1-40. http://ensani.ir/fa/article/121463/
Feirahi, D. (2003). [Political system and state in Islam (Persian)]. Qom: Baqir al-Olum University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/678271
Guy Peters, B. (2000). Institutional theory: Problems and prospects. Retrieved from https://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_69.pdf
Haghighat, S. S. (1997). [Transnational responsibilities in the foreign policy of the Islamic state (Persian)]. Tehran: Center for Strategic Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1735397
Haji-Yousefi, A. M. (2010). Iran’s foreign policy during Ahmadinejad: From confrontation to accommodation. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 9(2), 1-23. https://dergipark.org.tr/en/pub/alternatives/issue/1697/21113
Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936-57. [DOI:10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x]
Heinonen, O. (2014). The Iranian nuclear programme: Practical parameters for a credible long-term agreement. Retrieved from https://www.belfercenter.org/publication/iranian-nuclear-programme-practical-parameters-credible-long-term-agreement
Immergut, E. M. (2011). Institutions and institutionalism. (2010). In B. Badie, D. Berg-Schlosser & L. Morlino (Eds.), International encyclopedia of political science (pp. 1203-1207). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. [DOI:10.4135/9781412959636.n277]
Izadi, B. (1998). [Introduction to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Qom: Islamic Propagation Center of Howzah. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/669110
Jackson, R. H., & Sorensen, G. (2015). Introduction to international relations: Theories and approaches [M. Zakerian, H. Saeed Kolahi, A. Taghizadeh, Persian Trans]. Tehran: Mizan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3968324
Jafari, M. A. (2017). [IRGC commander: Iran is “assisting” Yemen (Persian)]. Retrieved from https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/02/1581804
Jenkins, P., & Dalton, R. (2014). Iran’s nuclear future. Retrieved from https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140904IransNuclearFutureJenkinsDalton.pdf
Jones, S. (2009). The Islamic Republic of Iran: An introduction. Retrieved from https://www.refworld.org/pdfid/4b41bca92.pdf
Kazemi, H. (2014). [Institutionalism as a model for political analysis (Persian)]. Research in Theoretical Politics, (13), 1-27. http://political.ihss.ac.ir/Article/139412091129511254
Khoshwaght, M. H. (1996). [Decision-making in foreign policy analyzes (Persian)]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/490521
Kissinger, H. (2017). World order: A reflection on the characteristics of nations and the course of history [M. T. Hosseini, Persian Trans]. Tehran: Elmi Farhangi. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4386508
Lounsbury, M. (2014). Institutionalism, old and new. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/44077976
March, J. G., & Olsen, J. P. (2005). Elaborating the “new institutionalism”. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/5014560
Mohammadi, M. (1998). [Foreign policy of the Islamic Republic of Iran (principles and problems) (Persian)]. 1st Ed. Tehran: Dadgostar. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540776
Mohammadi, H. R. (2014). [Explanation of power indicators and its influence on foreign policies of USA against Iran (Persian)]. International Quarterly of Geopolitics, 10(35), 122-48. http://journal.iag.ir/article_55912.html
Mowlana, H., & Mohammadi, M. (2008). [Foreign policy of the Islamic Republic of Iran in Ahmadinejad government (Persian)]. Tehran: Dadgostar. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1320348
Nakhaie, H. (1997). [Consistency and confrontation of national interests and Islamic expedients: Comparative study of foreign policy of national and Islamic states (Persian)]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/508251
Navazney, B. (2009). [Issuance of the Islamic Revolution: Its international contexts and consequences (Persian)]. Tehran: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1841968
Nazarpour, M. (2008). [The role of the Islamic Revolutionary Guard Corps in the continuation of the Islamic Revolution (Persian)]. Hosun, (17), 45-67. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/930057
Ramezani, R. (2001). An analytical framework for examining the foreign policy of the Islamic Republic of Iran [A. R. Tayyeb, Persian Trans]. Tehran: Ney. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/622021
Ramezani, R. (2009). [Understanding Iran’s foreign policy (Persian)]. Foreign Relations, 1(1), 11-20. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=113835
Reynolds, P. A. (2001). An introduction to international relations [J. Zanganeh, Persian Trans]. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/633124
Rezaei, A. R., & Torabi, Gh. (2013). [The foreign policy of Hassan Rouhani, constructive interaction within the framework of development oriented government (Persian)]. Political and International Researches, 5(15), 131-61. http://pir.iaush.ac.ir/article_552039.html
Sahraie, A. R. (2011). [Introduction to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran from 1979 to 2005 (with emphasis on political ideology) (Persian)]. Mashhad: Sokhangostar. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2382838
Sariolghalam, M. (2011). [Concept of power and foreign policy behavior: A comparative analysis of China and Iran (Persian)]. Foreign Relations, 3(9), 49-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122538
Sedghi, A. (2007). [Foreign policy of the Islamic Republic of Iran from the beginning to 1989 (Persian)]. Tehran: Islamic Revolution Document Center. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1059779
Shamaee, M. (2008). [A look at three decades of service of the Islamic Revolutionary Guard Corps (Persian)]. Hosun, (17), 68-99. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/930058
Sotudeh, M. (2006). [Chanres in international order and the foreign pllicy of the islamic republic of Iran (Persian)]. Qom: Islamic Propagation Center of Howzah.
Thelen, K., & Steinmo, S. (1992). Historical institutionalism in comparative politics. In S. Steinmo, K. Thelen & F. Longstreth (Eds.), Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis (pp. 1-32). Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511528125.002]