مضامین وچالش های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازارعراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

4 استادیار،گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

میزان توجه به معضلات و چالش‌های درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و به تبع آن دولتی شدن اقتصاد کشور نیازمند تجدیدنظر ساختار و نهادها در اقتصاد کشور است .حرکت در جهت کاهش صادرات نفت خام و نیاز به تغییر نگرش نسبت به نفت از منبع درآمد به عنوان یک صنعت و سرمایه است .ایران با هفت کشور بویژه عراق مرز خشکی و با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز وحاشیه خلیج فارس مرزآبی دارد.بازار عراق فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات ایرانی است.هدف اصلی در این پژوهش شناسایی عوامل راهبردی و مضامین و چالش‌های در حال ظهور در تجارت خارجی بین ایران و عراق است.روش پژوهش مورد استفاده،تحلیل مضمون(تم) و تحلیل داده‌های آماری مرکز بین‌المللی تجارت است. مصاحبه نیمه ساختار یافته به طور هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی با 12 نفر از متخصصان و خبرگان در زمینه تجارت خارجی و پژوهشگرانی که در زمینه تجارت خارجی در عراق اطلاعات کافی داشتند،انجام شد .سپس تجزیه وتحلیل موضوعی صورت گرفت.یافته‌های پژوهش پس از اشباع داده 10 چالش مهم شناسایی شد، شامل دیپلماسی اقتصادی ،کیفیت ، ارزش افزوده ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،حمایت دولت توسعه و نوسازی زیرساخت ها،ناکارآمدب ودن شرکت‌های مدیریت صادرات،عدم تنوع صادرات و پیچیدگی اقتصای و تغییر ساختار اقتصاد برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد.مهمترین راهبرد اقتصادی و پیش نیاز تجارت خارجی ایران تغییرات ساختاری و بکارگیری شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی در تولید محصولات مبتنی بر علم و فناوری و ظرفیت توانایی‌های داخلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پژم، س. م.، و سلیمی‌فر، م. (2016). بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم‎. پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای‎، 22(10)، 16-38.
رنجبر، ا.، ثاقب، ح.، و ضیائی‌بیگدلی، ص. (1398). تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 54(1)، 47-73.
صادقی، س. ش.، مارابی، م.، و اکسا، ن. (1395). ایران-عراق: چشماندازی بر راهبردی‌شدن مناسبات دوجانبه. پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 6(22)، 129-162.
References
Athanasoglou, P. P., & Bardaka, I. C. (2010). New trade theory, non-price competitiveness and export performance. Economic Modelling, 27(1), 217-28. [DOI:10.1016/j.econmod.2009.09.002]
Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion?Journal of International Economics, 92(1), 111-23. [DOI:10.1016/j.jinteco.2013.11.001]
Balaguer, J., Florica, T., & Ripollés, J. (2015). Foreign trade and economic growth in Spain (1900-2012): The role of energy imports. Economia Politica, 32(3), 359-75. [DOI:10.1007/s40888-015-0021-z]
Bekkers, E. (2019). Challenges to the trade system: The potential impact of changes in future trade policy. Journal of Policy Modeling, 41(3), 489-506. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2019.03.016]
Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research, 19(4), 426-32. [DOI:10.1108/QMR-06-2016-0053]
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
Demir, A., Özmen, Ö., & Rashid, A. (2014). An estimation of Turkey’s export loss to Iraq. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 1240-7. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.09.140]
Devadason, E. S., Govindaraju, V. G. R. C., & Mubarik, S. (2018). Defining potentials and barriers to trade in the Malaysia-Chile partnership. International Journal of Emerging Markets, 13(5), 758-79. [DOI:10.1108/IJoEM-11-2016-0306]
Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic complexity and export competitiveness: The case of Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 524-33. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.262]
Ferrarini, B., & Scaramozzino, P. (2016). Production complexity, adaptability and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics, 37, 52-61. [DOI:10.1016/j.strueco.2015.12.001]
Frankel, J., & Rose, A. (2002). An estimate of the effect of common currencies on trade and income. The Quarterly Journal of Economics, 117(2), 437-66. [DOI:10.1162/003355302753650292]
Freire, C. (2019). Economic diversification: A model of structural economic dynamics and endogenous technological change. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 13-28. [DOI:10.1016/j.strueco.2019.03.005]
Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-7. [DOI:10.1126/science.1144581] [PMID]
Kabir, M., Salim, R., & Al-Mawali, N. (2017). The gravity model and trade flows: Recent developments in econometric modeling and empirical evidence. Economic Analysis and Policy, 56, 60-71. [DOI:10.1016/j.eap.2017.08.005]
Karam, F., & Zaki, C. (2019). Why don’t MENA countries trade more? The curse of deficient institutions. The Quarterly Review of Economics and Finance, 73, 56-77. [DOI:10.1016/j.qref.2018.04.017]
Kawasaki, K. (2017). Emergent uncertainty in regional integration - Economic impacts of alternative RTA scenarios. Paper presented at the 20th Annual Conference on Global Economic Analysis, West Lafayette, IN, USA, June 7-9 2017. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5212
Leibenstein, H. (1966). Shaping the world economy: Suggestions for an international economic pPolicy. The Economic Journal, 76(301), 92-5. [DOI:10.2307/22290411]
Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301. [DOI:10.17763/haer.62.3.8323320856251826]
Morales Meoqui, J. (2010). Classical free trade: A policy towards economic growth and development [PhD. dissertation]. Wien: WU Vienna University of Economics and Business. https://epub.wu.ac.at/2952/
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://books.google.com/books?id=FjBw2oi8El4C&dq
Pazham, S. M., & Salimifar, M. (2015). [An examination of economic complexity index effect on economic growth in the top 42 countries producing science (Persian)]. Journal of Economy and Regional Development, 22(10), 16-38. https://erd.um.ac.ir/article/view/41690
Ranjbar, O., Sagheb, H., & Ziaee Bigdeli, S. (2019). [Analyzing dynamism in Iran’s non-oil exports: New evidence using economic complexity theory (Persian)]. Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 54(1), 47-73. [DOI:10.22059/JTE.2019.256270.1007898]
Rasoulinezhad, E. (2017). China’s foreign trade policy with OPEC member countries. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 10(1), 61-81. [DOI:10.1108/JCEFTS-09-2016-0027]
Rasoulinezhad, E. (2018). A new evidence from the effects of Russia’s WTO accession on its foreign trade. Eurasian Economic Review, 8, 73-92. [DOI:10.1007/s40822-017-0081-1]
Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. London: John Murray. https://books.google.com/books?id=cUBKAAAAYAAJ&dq
Sadeghy, S., Sh, Maraby, M., & Eksa, N. (2017). [Islamic Republic of Iran and Iraq: The landscape of Strategic alliance (Persian)]. International Relations Research, 6(22), 129-62. http://www.iisajournals.ir/article_45860.html
Samuelson, P. A., & Turner, B. S. (2015). Ricardo, David (1772-1823). In J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (pp. 660-664). 2nd Ed. Amsterdam: Elsevier. [DOI:10.1016/B978-0-08-097086-8.61111-X]
van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. 2nd Ed. New York: Routledge. https://books.google.com/books?id=1LZmDAAAQBAJ&d
Zhang, L., Zhang, X., & Cheng, K. (2015). Construction and analysis of common foreign trade cycle based on MS-VAR: An empirical study of global experience. Journal of Systems Science and Complexity, 28(2), 360-80. [DOI:10.1007/s11424-015-3270-6]