تحلیل تحقق‌پذیریِ اهداف کمّیِ پژوهش و فناوری در ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنج ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

پایش و ارزیابی مستمرِ پژوهش و فناوری مبنایی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با دیدی جامع به سیاست‌گذاریِ مبتنی بر شواهد و یا اصلاح سیاست‌های پژوهش و فناوری بپردازند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل میزان تحقق اهداف کمّی پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه بر اساس رویکردی نظام‌مند ذیل چهار دستۀ شاخص‌های دروندادی، بروندادی، پیامدی و اثرگذاری و متعاقباً استخراج درس‌آموزه‌های کلیدی در راستای تنظیم سند برنامه‌های آتی توسعه کشور است. بر این اساس از روش‌شناسی کیفی مطالعه اسنادی به منظور تحلیل نمایه‌سنجی داده‌های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور در حوزه پژوهش و فناوری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از منظر طراحی مفهومی، نظام شاخص‌گذاریِ پژوهش و فناوری ذیل برنامه ششم توسعه فاقد توازن کافی است. همچنین، بررسی عملکرد بخش پژوهش و فناوری در طول سال‌های برنامه ششم و مقایسه آن با اهداف برنامه‌ریزی شده در برنامه مذکور حاکی از آن است که میزان تحقق شاخص «نسبت اعتبارات پژوهشی دولتی مصوب به تولید ناخالص داخلی (درصد)» با درصد تحقق 32% دارای ضعیفترین سطح عملکرد و شاخص «نسبت تعداد پژوهشگر به جمعیت کشور» با درصد تحقق هدف 114%، دارای مطلوب‌ترین سطح عملکرد است. در بخش پایانی تأکید می‌شود به عنوان جایگزین رویکرد منسوخ استفاده از شاخص‌های مطلق، بکارگیری شاخص‌های نسبی و ترکیبی، امکان ارزیابی‌های دقیق‌تر از تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی حوزه پژوهش و فناوری، را به همراه می‌آورد. همچنین سیاستگذاران ‌باید راهکارهای تمرکز بیشتر بر اثرگذاری بلندمدت پژوهش و فناوری در سطح جامعه را با استفاده از شاخص‌گذاری مناسب، فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
امیران، ح. (1382). اندازه گیری عملکرد، بایدها و نبایدها. تدبیر، 136، 80-77
بازرگان‌هرندی، ع. و فراستخواه، م. (1396). نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی. تهران: سمت.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. (1396). نظام ملی رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. شیراز: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.
توفیق، ف. (1382). بودجه‌ریزی در ایران (مسائل و چالش‌ها) امکان‌سنجی تهیه بودجه اقتصادی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
خردمندنیا، س. و فقیهی، م. (1394). آشنایی با شاخص‌های تحلیل استنادی در علم‌سنجی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رحیمی، ت. (1385). مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی.  تدبیر، 171، 27-22. 
سازمان برنامه و بودجه (1398). مجموعه گزارش‌های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه. (1396). مجموعه گزارش‌های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه. (1397). مجموعه گزارش‌های عملکرد قانون برنامه ششم توسعه. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری. (1395). آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور.تهران: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری. (1397). گزارش پایش علم و فناوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
صادقی‌فسایی، س. و عرفان‌منش، ا. (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانواده ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 8(29)، 91-61.
طباطبائیان، ح.، فاتح‌راد، م. و شجاعی، س. م. ح. (1388). ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی. سیاست علم و فناوری. 2(3)، 75-61.
غلامی، ز.، آراسته، ح. ر.، نوه‌ابراهیم، ع. و زین‌آبادی، ح. ر. (1397). طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8 (27)، 253-231.
فرازکیش، م. (1395). طراحی مدلی برای ارزیابی فرایند علم، فناوری و نوآوری در سازمان‌های دولتی ایران[ رساله دکتری تخصصی]. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
فرتاش، ک.، الیاسی، م.، قاضی‌نوری، س. س. و طباطبائیان، س. ح. (1396). یادگیری سیاستی در سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه). مدیریت نوآوری، 6(2)، 30-1.
قاضی‌نوری، س. و فرازکیش، م. (1397). الگوی ارزیابی ملی علم، فناوری و نوآوری براساس شاخص‌های کارایی, اثربخشی و سودمندی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، 8 (27)، 205-229.
محمودی‌میمند، م.، کریمی‌گوارشکی، م. ح. و زمانی‌مزده، م. (1392). مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالش‌های اساسی در به‌کارگیری آن‌ها. مدیریت استاندارد و کیفیت، 3، 37-20.
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1392). خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری واحدهای پژوهشی کشور در سال 1391. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1392). نتایج ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، واحدهای پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1396). عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در سال 1393. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منتظر، غ. ع. و فرازکیش، م. (1399). بررسی زمان‌شناختی دانشگاه‌های برتر کشور ازنظر شاخص‌های درون‌دادی در 50 سال اخیر. آموزش مهندسی ایران، 22(87)، 111-91.
منتظر، غ.، شرانجانی، م.، مرادی‌پور، ح. و فرازکیش، م. (1398). دستنامه سنندج: مدل ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی کشور. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مهرابی، م. و منوچهری قشقایی، ا. (1379). مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی). تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات علمی کشور.
ناصحی، ع. (1385). نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخص‌های نیروی انسانی). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(3)، 85-68.
نوروزی چاکلی، ع.، قضاوی، ر. و طاهری، ب. (1394). ارزشگذاری شاخص‌های ارزیابی پژوهش در حوزه‌های مختلف علوم در ایران. سیاست علم و فناوری، 8(4)، 31-40.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1396). اولویت ابلاغی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / پژوهش، سازمان برنامه و بودجه. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1400). گزارش شاخص‎های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (براساس عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم). تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1400). نامه گزارش عملکرد از وزارت عتف به نهاد ریاست ‌جمهوری. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 
References
Aken, J. E. V., & Romme, A. G. L. (2012). A design science approach to evidence-based management. In D. M. Rousseau (Ed.), The Oxford handbook of evidence-based management, Oxford library of psychology. Oxford: Oxford Academic. [DOI:10.1093/oxfordhb/9780199763986.013.0003]
Ali, A., Modi Owied, A. M., Virginia, P., Ruth, E., & Abdulellah, A. T. (2020). Using logic model and key performance indicators to construct a field hospital for Coronavirus pandemic cases. [Unpublished] [DOI:10.21203/rs.3.rs-102321/v1]
Amiran, H. (2003). [Performance measurement, dos and don’ts (Persian)]. Tadbir, 136, 77-80. [Link]
Bazargan Harandi, A., & Ferasatkhah, M. (2017). [Monitoring and evaluation in higher education (Persian)]. Tehran: Samt. [Link]
Cornell University, INSEAD., &WIPO. (2021). Global Innovation Index 2018: Energizing the world with innovation. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO). [Link]
Dadd, D., & Hinton, M. (2022). Performance measurement and evaluation: Applying return on investment (ROI) to human capital investments. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. [DOI:10.1108/IJPPM-10-2021-0573]
Dresch, A., Lacerda, D. P., & Antunes, J. A. V. (2015). Design science research. In A. Dresch, D. P. Lacerda, & J. A. V. Antunes (Eds.), Design science research (pp. 67-102). Cham: Springer.‏ [DOI:10.1007/978-3-319-07374-3_4]
European Commission. (2014). Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide. Brussels: European Commission.[Link]
Farazkish, M. (2016). [Designing an evaluation model for Science, Technology and Innovation process of Iranian governmental organizations (Persian)] [PhD dissertation]. Tehran: Tarbiat Modares University. [Link]
Fartash, K., Elyasi, M., Ghazinoori, S. S., & Tabatabeian, S. H. (2017). [Policy learning in Iran’s technology and innovation development (the study of Third, Fourth and Fifth Development Plan regulations) (Persian)]. Innovation Management Journal, 6(2), 1-30. [Link]
Ghazinoory, S., & Farazkish, M. (2018). [A modal for STI national evaluation based efficiency, effectiveness and Utility index (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 205-229. [Link]
Ghazinoory, S., Farazkish, M., Nasri, S., & Mardani, A. (2021). Designing a science, technology, and innovation (STI) evaluation dashboard: A comprehensive and multidimensional approach. Technology Analysis & Strategic Management, 1-19. [DOI:10.1080/09537325.2021.1990877]
Gholami, Z., Arasteh, H. R., Naveh Ebrahim, A., & Zein Abadi, H. R. (2018). [Designing a model for universities’ research functions with auxiliary industry orientation (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 231-253. [Link]
Godin, B. (2004). Measurement and statistics on science and technology: 1920 to the Present. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203481523]
Griffin, G. P., Radtke, A. R., Metsker-Galarza, M., Stoeltje, G., Geiselbrecht, T., & Ettelman, B., et al. (2020). A phased logic model approach to public involvement performance measurement. SocArXiv gjr9h, Center for Open Science. [DOI:10.31235/osf.io/gjr9h]
ISC. (2017). [National ranking system of Islamic world science reference base (Persian)]. Shiraz: ISC. [Link]
Kheradmandnia, S., & Faghihi, M.(2015). [Familiarity with citation analysis indicators in scientometrics (Persian). Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of Iran. [Link]  
Mahmoudi, M., Karimi, M. H., & Zamani, M. (2013). [An overview of performance evaluation models and statistics of the basic challenges in their application (Persian)]. Standard and Quality Management Quarterly, 3(7), 20-37. [Link]
Manual, C. (1995). The measurement of scientific and technological activities: Manual on the measurement of human resources devoted to S&T. Brussels: Luxembourg.[Link]
Mehrabi, M., & Manouchehri, A. (2000). [Research institutions of the country (public sector) (Persian)]. Tehran: Ministry of Science Research and Technology. [Link]
Ministry of Science Research and Technology. (2017). [Priority communicated to the Minister of Science, Research and Technology / Research, Program and Budget Organization (Persian)]. Tehran: Ministry of Science Research and Technology.
Ministry of Science Research and Technology. (2021). [Performance report letter from the Ministry of Science, Research and Technology to the Presidential Institution (Persin)]. Tehran: Ministry of Science Research and Technology.
Ministry of Science Research and Technology. (2021). [The report of the indicators of the Ministry of Science, Research and Technology based on the performance of the 11th and 12th government (Persian)]. Tehran: Ministry of Science Research and Technology.
Montazer, G., & Farazkish, M. (2020). [Chronological evaluation of Iran’S top universities from the input indicators in the recent fifty years (Persian)]. Iranian Journal of Engineering Education, 22(87), 91-111.[Link]
Montazer, Gh. A., Sharanji, M., Morasipor, H., & Farazkish, M. (2019). [Sanandaj manual: The national evaluation model for research institutions. (Persian)]. Tehran: University Publication Center. [Link]
Mytelka, L. K., & Smith, K. (2002). Policy learning and innovation theory: An interactive and co-evolving process. Research Policy, 31(8-9), 1467-1479. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00076-8]
Nasehi, A. (2006). [A look at the state of science and technology in the country ((manpower indicators) (Persian)]. Library And Information Science, 9(3), 68-85. [Link]
Noroozi Chakoli, A., Ghazavi, R., & Taheri Dolatabadi, B. (2016). [Valuation of research evaluation indicators in different areas of science in Iran (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 8(4), 31-40. [Link]
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (1999). Technology Balance of Payments (TBP) Manual. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). [Link]
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). Frascati manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). [Link]
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005). Oslo manual 2005: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). [Link]
Organization for Economic Co-operation and Development. (2009). OECD patent statistics manual. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). [Link]
Planning and Budget Organization. (2018). [A collection of reports on the performance of the Law o The Sixth Development Plan (Persian)]. Tehran: Planning and Budget Organization. [Link]
Planning and Budget Organization. (2019). [A collection of reports on the performance of the Law o The Sixth Development Plan (Persian)]. Tehran: Planning and Budget Organization. [Link]
Planning and Budget Organization. (2020). [A collection of reports on the performance of the Law o The Sixth Development Plan (Persian)]. Tehran: Planning and Budget Organization. [Link]
Rahimi, T. (2006). [New model of organizational performance evaluation (Persian)]. Tadbir, 171, 22-27.
Sadeqi Fasai, S., & Erfanmanesh, I. (2015). [Methodological principles of documentary research in social sciences; Case of study: Impacts of modernization on Iranian family (Persian)]. Rahbord-e-Farhang, 8(29), 61-91. [Link]
Sanderson, I. (2002). Evaluation, policy learning and evidence‐based policy making. Public Administration, 80(1), 1-22. [DOI:10.1111/1467-9299.00292]
Supreme Council of Science, Research and Technology. (2016). [Executive regulation of the country’s science, technology and innovation monitoring and evaluation system (Persian)]. Tehran:Supreme Council of Science, Research and Technology.
Supreme Council of Science, Research and Technology. (2018).[Science and technology monitoring reportm (Persian]. Tehran: Scientific Policy Research Center of the Country.
Tabatabaeian, H., Faateh, M., & Raad, M. H. (2009). [ Evaluating implementation of science and technology policies in public and ministries’ research centers (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 2(3), 61-75. [Link]
Tofigh, F. (2003). [Budgeting in Iran (issues and challenges): Feasibility assessment of economic budget preparation (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran.
Vice President of Research and Technology of the Ministry of Science, Research and Technology. (2013). [The results of evaluating the research and technology performance of universities, research units and science and technology parks affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (Persian)]. Tehran: Vice President of Research and Technology of the Ministry of Science, Research and Technology.
Vice President of Research and Technology of the Ministry of Science, Research and Technology. (2013). [Summary of the research and technology performance of the country’s research units in 2012 (Persian)]. Tehran: Vice President of Research and Technology of the Ministry of Science, Research and Technology.
Vice President of Research and Technology of the Ministry of Science, Research and Technology. (2017). [Research and technology performance of universities, research institutes and science and technology centers in 2013 (Persian)]. Tehran: University Publication Center.