طراحی سیاست های توسعه مشاغل نوآورانه در ایران: مطالعه موردی برنامه های اولویت دار کمیته امداد امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

پایان دادن به فقر، یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در قرن اخیر بوده است. اهمیت بحث نوآوری برای محرومیت-زدائی سبب شده که اجتماعات جهانی باهدف ایجاد تغییرات در جامعه هدف خود به سمت حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی نوآورانه روی‌آورند. کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در راستای سیاست‌های توانمندسازی در ابعاد اقتصادی، از سال 1398 حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را آغاز نموده است. پژوهش حاضر سعی دارد با آسیب‌شناسی مجموعه اقدامات صورت گرفته در کمیته امداد در راستای توسعه مشاغل دانش‌بنیان در جامعه مددجو، به بررسی و آسیب‌شناسی سیاست‌های موجود در بدنه کمیته امداد پرداخته و درنهایت به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه مشاغل نوین و نوآورانه در قشر محروم جامعه بپردازد. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از سؤالات باز است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان کمیته امداد در استان‌های مختلف کشور بوده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده وجود 15 چالش اصلی در بخش سازمانی در کمیته امداد است. این چالش‌ها در دو بخش اصلی چالش‌های ساختاری و اقتصادی دسته‌بندی‌شده‌اند. به طور کلی شواهد گویای آن است که مواردی نظیر نداشتن سند بالادستی مربوطه، بروکراسی اداری، نداشتن فرآیند منظم استعدادیابی و استعداد سنجی، ارائه نشدن آموزش‌ها مرتبط با نیازها، نداشتن طرح و برنامه در جهت بازارسانی محصولات، پرورش پیدا نکردن ایده‌ها در یک فرایند تعریف شده منسجم، تامین مالی ناکافی و نداشتن تضامین بانکی موردنیاز در جهت گرفتن تسهیلات، مهم‌ترین چالش‌های توسعه مشاغل نوآورانه در کمیته امداد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
دربان آستانه، ع.، رضوانی، م.، قدیری معصوم، م.، و هاجری، ب. (1398). تحلیلی بر توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9(33)، ۱۴۹-۱۲۸.
مبینی دهکردی، ع.، امیری، م.، و کرمانشاه، ف. (1397). معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری. سیاستگذاری عمومی، 4(2)، ۵۶-۳۳.
قدیمی، ا.، و ساویز، م. (1400). نوآوری‌های مردمی و شاخص‌های آن در ایران. ترویج علم، 12(1)، 104-77.
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد. (1400). ماموریت ها، برنامه ها و دستاوردهای معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی.
موسوی، آ.، و احمدی، ح. (1399). استخراج ویژگی‌های اصلی نظام ملی نوآوری ایران از طریق ترکیب نظام‌مند تحقیقات. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(34)، ۱۲۷-۱۰۲.
موسوی، س. م.، و پیروز، پ. (1399) بررسی تاثیر ایده‌های نو برای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی (ره). مقاله ارائه شده در: مجموعه مقالات سومین همایش ملی خیر ماندگار. تهران، ایران، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹.
منصوری, س. ا.، و افقه، س. م. (1396). بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015). مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(25)، ۱۵۵-۱۳۵.
نعیمی، ع.، و معینی، ع. (1399). بررسی ظرفیت ها و کارکردهای رویکرد نوآوری صرفه جویانه در شرایط بحران کرونا و درس آموخته هایی برای دوران پساکرونا. سیاست نامه علم و فناوری، 10(2)، ۵۹-۴۳.
References
Abramovitz, M. (1956) Resource and output trends in the united states since 1870. Pittsburgh: American Economic Review. [Link]
De Mello, L., & Dutz, M. A. (2012). Promoting inclusive growth: Challenges and policies. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264168305-en]
Deputy of Employment and Self-Sufficiency of the relief committee. (2022). [Missions, programs and achievements of the deputy employment and self-sufficiency of Relief Committee (Persian)]. 
Darbanastane, A., Rezvani, M., Gadiri, M., & Hajari, B. (2020). [Analysis of the distribution of households covered by the Relief Committee at the country level and its relation with economic and social variables (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 9(33), 128-149. [Link]
Ghadimi, A., & Saviz, M. (2021). [Grassroots innovations and its indicators in Iran (Persian)]. Popularization of Science, 12(1), 77-104. [DOI:10.22034/POPSCI.2021.143431]
Gorge, G., Mcgahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for inclusive growth: Towards a theoretical framework and a research agenda. Journal of Management Studies. 49(4), 661-683. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2012.01048.x]
Gupta, A. K. (2013). Tapping the entrepreneurial potential of grassroots innovation. Retrieved from: [Link]
Levidow, L., & Papaioannou, T. (2018). Which inclusive innovation? Competing normative assumptions around social justice. Innovation and Development, 8(2), 209-226.[DOI:10.1080/2157930X.2017.1351605]
Mansouri, S. A., & Afghan, S. M. (2018). [Interactions between freedom, governance and human development (an approach of panel data for the period 1995-2015) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 7(25), 135-155. [Link]
Mobini Dehkordi, A., amiri, M., & Kermanshah, F. (2018). [Inclusive innovation structural factors: Application in public policy making for inequality reduction (Persian)]. Iranian Journal of Public Policy, 4(2), 33-56. [DOI:10.22059/PPOLICY.2018.67868]
Monaghan, A. (2009). Conceptual niche management of grassroots innovation for sustainability: The case of body disposal practices in the UK. Technological Forecasting & Social Change, 76(8), 1026-1043. [DOI:10.1016/j.techfore.2009.04.003]
Mousavi, A., & Ahmadi, H. (2020). [Extracting the main features of Iran’s national innovation system through a systematic mix of research (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 102-127. [Link]
Mousavi, S. M., & Pirouz, P. (2021). Investigating the impact of new ideas for the governance of charity in the Imam Khomeini Relief Committee. Paper presented at: The 3rd National Conference of Khair-e-mandegar, Tehran, Iran, 2 March 2021. [Link]
Naimi, A., & Moini, A. (2020). [Investigating the capacities and applications of the frugal innovation approach in the COVID-19 crisis and its implications for the post-COVID-19 Era (Persian)]. Science and Technology Policy Letters, 10(2), 43-59. [Link]
Nadzir, M. H. M. M., Hussain, M. Y., & Ramli, Z. (2017). AZAM tani: Improving the knowledge can help increased the level of skills respondent in work. Open Journal of Social Sciences, 5(9), 63-72. [DOI:10.4236/jss.2017.59005]
Nor, R. M., & Khelghat-Doost, H. (2019). 1AZAM programme: The challenges and prospects of poverty eradication in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(1), 345-356. [DOI:10.6007/IJARBSS/v9-i1/5420]
Nor, R. M., & Azhar, S. N. F. S. (2016). 1AZAM aiding low-income households in Malaysia. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 4(4), 293-304. [DOI:10.4236/jhrss.2016.44029]
OECD. (2017). Inclusive innovation policies: Lessons from international case studies. Paris: OECD.  [Link]
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2012). Innovation for development. Paris: OECD. [Link]
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). Innovation policies for inclusive development: Scaling up inclusive innovations. Paris: OECD. [Link]
Papaioannou, T. (2014) How inclusive can innovation and development be in the twenty-first century? Innovation and Development, 4(2), 187-202, [DOI:10.1080/2157930X.2014.921355]
Quatraro, F., & Usai, S. (2017). Knowledge flows, externalities and innovation networks. Regional Studies, 51(8), 1133-1137. [DOI:10.1080/00343404.2017.1337884]
Reiser, D. B., & Dean, S. A. (2017). The social enterprise trust deficit. In D. B. Reiser, & S. A. Dean (Eds.), Social enterprise law: Trust, public benefit, and capital markets (pp. 9-24). Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/oso/9780190249786.003.0002]
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press. [Link]
Solow, R. M. (1957) Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320. [DOI:10.2307/1926047]