دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 2-221 
طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه

صفحه 80-101

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا

صفحه 102-127

محمدتقی حیدری؛ صادق برزگر؛ محسن احدنژاد روشتی