دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 2-223 

مقاله پژوهشی

عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

صفحه 2-23

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

صفحه 84-107

محمدعلی رمضانی؛ مرتضی قلیچ؛ سارا اسمی زاده؛ پری السادات حاج سید جوادی؛ فاطمه جعفری؛ عذرا فرامرزی؛ سمیه رضائی؛ مریم مهارتی