جهانی‌شدن و توزیع درآمد؛ شواهدی از کشورهای در حال رشد و توسعه یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه، نقش جهانی‌شدن در توزیع درآمد، از اهمِّ موضوعات مورد بحث اقتصاددانان تلقی می شود و نظریات گوناگونی در این زمینه توسط موافقان و مخالفان ارائه شده، به طوری‌که بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی‌شدن، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، آثار جهانی‌شدن، بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و هزینه‌های سرمایه گذاری دولت بر توزیع درآمد (به عنوان شاخص سنجش نابرابری درآمد) برای 17 کشور منتخب جهان به تفکیک 9 کشور در حال توسعه و 8 کشور رشد یافته طی دوره‌ی زمانی 2001-2010 مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور پی بردن به جزئیات نتایج، علاوه بر برآورد دو مدل جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و رشد یافته، 17 کشور منتخب نیز در قالب یک مدل واحد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه‌های حداقل مربعات معمولی (OLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردیده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای شاخص ترکیبی جهانی شدن، رشد اقتصادی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد است، در حالی‌که متغیرهای تورم و بیکاری، تأثیر منفی و معنی‌دار در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند. از طرف دیگر، میزان تأثیر پذیری وضعیت توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، از شاخص جهانی‌شدن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها