دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 1-237