بررسی عملکرد دولت مصر در پرتو نولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه‌ی 1980 ، مصر، تحت تاثیر جریان نولیبرالیسم (به عنوان رهیافت غالب در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد جهانی)، اصلاح ساختار اقتصادی داخلی و تلاش برای ارتقای جایگاه در عرصه‌ی داخل و بین الملل را در پیش گرفت. سؤال این است که عملکرد دولت مصر در فرآیند اصلاحات، ذیل آموزه‌های نولیبرالیسم و جهانی‌شدن اقتصاد، چگونه بوده است؟ فرضیه‌ی مقاله، عملکرد دولت را در اجرای سیاست های نولیبرال و ادغام در اقتصاد جهانی، عامل بازتولید اقتدارگرایی، پیدایش بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد بازار محور فاسد، مناسبات اقتصادی شبه مافیایی و در نهایت شکست اصلاحات و فروپاشی حکومت مبارک می داند. 

کلیدواژه‌ها