افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 پژوهشگر ارشد، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

چکیده

مهم‌ترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات‌متحده است. از دیدگاه اغلب ناظران آگاه، از آنجایی که عمده رقبای ایالات‌متحده در امور نظامی و اقتصادی در آسیا قرار دارند این جابجایی شگفت‌آور مترادف با بازگشت تاریخی مراکز قدرت از غرب به شرق و خاتمه چیرگی تمدن غربی بر سیاست و فرهنگ جهانی بوده و وجه تمایز آن با سایر دوره‌های انتقال قدرت در اروپا و بعدها انتقال قدرت از اروپا به ایالات‌متحده در سده بیستم را یادآوری می‌کند. با وجود اینکه بسیاری از دانشمندان پیرامون قطعیت انتقال قدرت از غرب به شرق توافق دارند اما همچنان اختلاف‌نظرهای بسیاری بر سر معنای این انتقال و ابعاد تأثیرگذاری آن بر صلح و امنیت جهانی که در دهه‌های گذشته تداوم داشته، باقی است. آیا همراه با کاهش قدرت تدریجی ایالات‌متحده که مستلزم کاستن از تعهدات امنیتی آن در مناطق جهانی است، کشمش‌های بین‌المللی فروکش خواهد کرد و یا باید در انتظار تشدید آن دسته از اختلافات بین‌المللی باشیم که تاکنون به دلیل نقش‌آفرینی ایالات‌متحده در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای مسکوت مانده بودند؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که پیش از ورود به جهان چندقطبی یا مرکب، نظام جهانی، دوران گذاری را به‌سوی آشفتگی تجربه خواهد کرد و اینکه لازم است کشورهای جهان، از جمله ایران، درصدد افزایش آمادگی خود برای رویارویی با انواع تهدیدات جدید ناشی از این وضعیت برآیند. منطقه گرایی یکی از بهترین راهبردها در این رابطه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- نای، جوزف (1390)، آینده قدرت، ترجمه رضا مراد صحرایی، چاپ اول، تهران، انتشارات حروفیه.

- برژینسکی، زبیگنیو (1383)، انتخاب: رهبری یا سلطه جهانی، ترجمه لطف‌الله میثمی، تهران، انتشارات صمدیه.

منابع لاتین

- Acharya Amitav, The End of American World Order, (Polity Press, 2014)

- Barbara Harff, Ted Robert Gurr (Ethnic conflict in world politics: Dilemmas in world politics, (Westview Press, 2004)

- Bergsten, C. Fred and Marcus Noland, Reconcilable differences? United States-Japan economic conflict, ( Peterson Institute, 1993)

- Bremmer, Ian, Superpower: Three Choices for America's Role in the World, (Penguin Publishing Group, 2015)

- Burrows, Mathew J. and Jennifer Harris, Revisiting the Future: Geopolitical Effects of Financial Crisis, (The Washington Quarterly, April 2009(

- Brooks, Stephen G, and William Curti Wohlforth, World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy, (Princeton University Press, 2008)

- Congressional Budget Office(CBO), The Budget Economic Outlook: An updated, (Washington D.C: CBO, August 2011)

- Cooper, Richard N., Global Imbalance: Globalization, Demography and Sustainability, Journal of Economic Nation, World Population prospective, vol.22, no.3 (Summer 2008)

- Cox, Michael, Power Shifts, Economic Change and the Decline of the West? (International Relations, 26(4) 369–388, 2012)

- Falk, Richard A,The Declining World Order: America's Imperial Geopolitics, (London: Routledge, 2004)

- Ferguson, Niall, Colossus: The Rise and Fall of the American Empire, (Penguin Books, 2005)

- Fukuyama, Francis,The End of History and the Last Man, (Penguin Books Limited, 1993)

- Friedman, Thomas L,The Lexus and the Olive Tree, (Farrar, Straus, Giroux, 2000)

- Huntington, Samuel P. “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs (Summer 1993)

- Huntington, Samuel P. “The Lonely Superpower,” Foreign Affairs (March/April 1999)

- Ikenberry, G. John, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, (Princeton University Press, 2008)

- Jackson, Richard and Neil Howe, The Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century, Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C. CSIS, 2008)

- Kagan, Robet, The World America Made, (Random House Inc., 2012)

- Kurlantzick, Joshua, Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World, (Yale University Press, 2008)

- Kaplan, Robert D, “The Coming Anarchy: How Scarcity, Crime, Overpopulation, Tribalism, and Disease Are Rapidly Destroying the Social Fabric of Our Planet,” Atlantic Monthly (February 1994)

- Kaplan, Robert D. Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, (Random House Publishing Group, 2011)

- Koslowski, Rey and Friedrich Kratochwil, “Understanding Change in International

Politics: The Soviet Empire’s Demise and the International System,” International

Organization 48, no. 2 (1994)

- Kupchan, A. Charles, No One's World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn, (Oxford University Press, 2012)

- Layne, Christopher, Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace, (International Security 1994)

- Layne, Christopher and Bradley A. Thayer, American empire: a debate, (Routledge, 2007)

- Li, Mingjiang, Soft Power: China's Emerging Strategy in International Politics, (Lexington Books, 2009)

- Mandelbaum, Michael, The Frugal Superpower: America's Global Leadership in a Cash-Strapped Era (New York: Public Affairs, 2010)

- Mandelbaum, Michael, “Is Major War obsolete?Survival,vol.40.no 4. (Winter 1998-99)

- Mandelbaum, Michael, The Ideas That Conquered the World: Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty-First Century, (Public Affairs, 2003)

- Mansfield, Edward D.; Snyder, Jack., Democratic Transitions, Institutional Strength, and War, (International Organization,2002(

- Mearsheimer, John J.  "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War," International Security, Vol. 15, No. 4 (Summer 1990)

- Mousseau, Michael. An Economic Limitation to the Zone of Democratic Peace and Cooperation. (International Interactions 2002)

- Naím, Moisés, The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It Used to Be, (Basic Books, 2013)

- Nye, Joseph S., Is American Century Over? (Polity Press, 2015)

- Nye, Joseph S., The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone, (Oxford University Press, 2003)

- Nye, Joseph, “The Challenge of China,”in How to Makes America Safe: New Policies for National Security, Stephen Van Evera (ed) (Tobin Project:2006)

- O’Neill, Jim, Stupnytska, Anna, “Global Economics Paper No.192: The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis,” Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research, (December 2009), available at: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/long-term-outlook.pdf (retrieved 12 Sep. 2016)

- Preble, Christopher A. and Emma Ashford (eds), Our Foreign Policy Choices: Rethinking America’s Global Role, (Cato Institute, 2016)

- Serfaty, Simon, “Moving into a Post-Western World,” The Washington Quarterly, (Spring 2011)

- Steinfeld, Edward Saul, Playing Our Game: Why China's Economic Rise Doesn't Threaten the West, (Oxford University Press, 2010)

- Wallerstein, M. Immanuel, The Decline of American Power: the U.S. in a Chaotic World, (New Press,2003)

- Waever, Ole, “The EU as a Security Actor: Reflection Form a Pessimistic Constructivist On Post-Sovereign Security Orders,” in International Relation Theory and The Politics On European Integration: Power, Security and Community, Morton Kelstrup and Michael C. Williams, (Routledg,2002)

- Wohlforth, C. William, “US Strategy in a Unipolar World,” in America Unrivaled: The Future of the Balance of Power, John Ikenberry (ed). (Cornell University Press, 2002)

- Wu, Yanrui,Economic Growth, Transition, and Globalization in China, (Elgar Publishing, 2006)

- World bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and  Creative High-Income Society , (Washington D.C :2012), Available at www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf

- Zakaria, Fareed, The Post-American World, (W. W. Norton & Company, 2011)