بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشگاه شریف

3 دانشجوی دانشگاه شریف

چکیده

سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بلندمدت در رشد و نمو صنعت نفت و گاز یک کشور یا منطقه بسیار تاثیرگذار است. به‌طورکلی یکی از محرکه‌های اصلی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز، تضمین امنیت تقاضاست. مسئله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود، این است که جایگاه بازارهای خزر از حیث تأمین امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر به چه شکل خواهد بود. امنیت تقاضای انرژی تنها توسط منطق اقتصادی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل در تعیین آن تأثیر دارد. علاوه بر ملاحظات اقتصادی باید سایر ملاحظات از قبیل مسائل سیاسی، حمایت‌های بین‌المللی و محدودیت‌های جغرافیایی برای تعیین امنیت تقاضای انرژی لحاظ گردد؛ بنابراین در این پژوهش معیار ترکیبی امنیت تقاضای ناحیه خزر توسعه پیدا کرده است. سال 2015 به‌عنوان گذشته نزدیک و افق زمانی بلند مدت 2030 برای بررسی شرایط بازارهای خزر در این پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج معیار ترکیبی نشان می‌دهد بازارهای سوآپ ایران و روسیه در مقایسه با سه بازار چین، هند و اتحادیه اروپا شرایط بهتری از حیث تامین امنیت تقاضای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 دارند. به‌ترتیب بازارهای چین، اتحادیه اروپا و هند دارای اولویت‌های بعدی از این حیث می-باشند. البته بازار اتحادیه اروپا در سال 2030 از جهت تامین امنیت تقاضای گاز طبیعی ناحیه خزر از چین پیشی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- بروجردی، علاالدین.  انصاری زاده، سلمان.  کرمی، مهرداد. (1390)، ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا. نشریه راهبرد، دوره  20، شماره 60،  صفحه 7 تا صفحه27.

- قدسی­پور، حسن. (1391)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP /

- Ang, B. W., Choong, W. L., & Ng, T. S. (2015). Energy security: Definitions, dimensions and indexes. Renewable and sustainable energy reviews, 42, 1077-1093.

- Mavrakis, D., Thomaidis, F., & Ntroukas, I. (2006). An assessment of the natural gas supply potential of the south energy corridor from the Caspian Region to the EU. Energy Policy, 34(13), 1671-1680.

- Gupta, E. (2008). Oil vulnerability index of oil-importing countries. Energy policy, 36(3), 1195-1211.

- Martchamadol, J., & Kumar, S. (2013). An aggregated energy security performance indicator. Applied energy, 103, 653-670.

- naturalgaseurope.com

- Overview of oil and natural gas in the Caspian Sea region, Last Updated: August 26-2013, Energy Information Administration.

- Rocco De Miglio, Yerbol Akhmetbekov, Kanat Baigarin, Aidyn Bakdolotov, GianCarlo Tosato, (2014), Cooperation benefits of Caspian countries in their energy sector development, Energy Strategy Reviews, Energy Strategy Reviews Volume 4, August 2014, Pages 52–60

- Sharifuddin, S. (2014). Methodology for quantitatively assessing the energy security of Malaysia and other southeast Asian countries. Energy Policy, 65, 574-582.

- Tavana, M., Pirdashti, M., Kennedy, D. T., Belaud, J. P., & Behzadian, M. (2012). A hybrid Delphi-SWOT paradigm for oil and gas pipeline strategic planning in Caspian Sea basin. Energy Policy, 40, 345-360.

- U.S. Energy Information Administration (2012), BP, ENI, Chevron, IHS Edin, Platts, Dragon Oil.

- U.S. Energy Information Administration (2012), IHS EDIN, Eastern Bloc Research Energy Databook.