سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری

نوع مقاله: نقد و بررسی

نویسنده

گروه مهندسی سیستم های انرژی،دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این مقاله به خلاصه کوتاه از ترجمه کتاب سدها و توسعه می‌پردازد. نگارنده سعی نموده است تا با رعایت امانت متن را به شیوه کاربردی خلاصه نموده و به صورت روان ارائه نماید. به همین دلیل گاهی اوقات با رعایت منظور نویسندگان اصلی متن بازنویسی شده است. در ضمن این خلاصه برخی نکات انتقادی به‌ اختصار در پاورقی بیان‌شده است تا حدی که روایی و پایایی مقاله ایجاب نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات