تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی و گردشگری،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 اقتصاد،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

3 مدیرت دولتی وگردشگری ،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌گری حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش از چهار مدل استفاده شد و ضرایب شاخص‌ها در این چهار مدل با حضور شاخص‌های کنترل و هم بدون حضور شاخص‌های کنترل اندازه گیری گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش داده‌های تابلویی نامتوازن روش اثرات ثابت با الگوی ( GLS) می‌باشد. در این پژوهش داده‌های 132 کشور درحال‌توسعه بین سال های 2007 تا 2017 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد اقتصادی دارد و همچنین شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت حکمرانی خوب به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر در رابطه بین شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج نشان دهنده آن است که حکمرانی خوب بـا ارائـه تجـارت و فرصت های سرمایه‌گذاری می تواند تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را تقویت کند. حکمرانی خوب از طریق تمرکز بر ارتقا کارایی اقتصاد موجب رشد و گسترش جهانی شدن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات