تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی و گردشگری،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 اقتصاد،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

3 مدیرت دولتی وگردشگری ،ادبیات و علوم انسانی،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌گری حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش از چهار مدل استفاده شد و ضرایب شاخص‌ها در این چهار مدل با حضور شاخص‌های کنترل و هم بدون حضور شاخص‌های کنترل اندازه گیری گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش داده‌های تابلویی نامتوازن روش اثرات ثابت با الگوی ( GLS) می‌باشد. در این پژوهش داده‌های 132 کشور درحال‌توسعه بین سال های 2007 تا 2017 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد اقتصادی دارد و همچنین شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت حکمرانی خوب به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر در رابطه بین شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج نشان دهنده آن است که حکمرانی خوب بـا ارائـه تجـارت و فرصت های سرمایه‌گذاری می تواند تأثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را تقویت کند. حکمرانی خوب از طریق تمرکز بر ارتقا کارایی اقتصاد موجب رشد و گسترش جهانی شدن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‏پور، ح.، و الیکی، ف. (1395). بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولت‌ها. مقاله ارائه شده در: کنفرانس بین‏المللی نخبگان مدیریت، تهران، ایران، 12 خرداد 1395.
ابراهیمی‌سالاری، ت.، بهنامه، م.، اعلامی، ا.، و رودری، س. (1395). بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو 8D). مقاله ارائه شده در: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد، ایران، 18 شهریور 1395.
امیدیان، م.، طالقانی، غ. ر.، محمدی، ف.، و فیروزی، ج.، و یعقوبی، ح. ر.، و خواستار، ح. (1394). تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعه انسانی: بررسی بین‌المللی. مدیریت دولتی، 7(3)، 436-413.
بهپور، ا. (1391). تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمان‌‌های دولتی‌ استان ‌خراسان ‌رضوی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پارسا، ن . (1392). ایده‌ی حکمرانی خوب در عصر جهانی‌شدن؛ ریشه‌ها و زمینه‌ها [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. بابلسر: دانشگاه مازندران.
پیرایی, خ.، و دادور، ب. (1390). تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 11(1)، 80-67.‎
ترابی، ت.، و محمدزاده‌اصل، ن. (1389). تحلیـل نقـش جهانی‌شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی. پژوهشنامه اقتصادی، 10(37)، 240-217.
جعفری‌صمیمی، ا.، و بحرینی، ن. (1394). مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاومیانه و شمال آفریقا. راهبرد اقتصادی، 4(13)، 110-77.
حشمت‏زاده، م. ب.، حاجی‌یوسفی، ا. م.، و طالبی، م. ع. (1396). بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران. جستارهای سیاسی معاصر، 8(23)، 24-1.
حضارمقدم، ن.، سحابی، ب.، احمدی، ع. م.، و محمودی، و. (1394). بررسی اثر جهانی‌شدن بر شاخص‌های سلامت. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 6(19)، 236-199.
دانائی‌فرد، ح. (1393). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. چاپ 8. تهران: سمت.
رضوی، س. ع.، و سلیمی‌فر، م. (1392). اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 4(12)، 9-23.
رفعت، ب.، و بیک‌زاده، س. (1391). کاربرد الگوی معادلات همزمان داده‌های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2(8)، 22-9.
سامتی، م.، رنجبر، ه.، و محسنی، ف. (1390). تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا ASEAN)). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(4)، 223-183.
سحابی، ب.، اعتصامی، م.، و امین‌پور، خ. (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12)، 118-105.
سلمانپور،ع.، تقی‌سلطانی، م.، و شافعی، ا. (1388). پیامد جهانی‌شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران. مدلسازی اقتصادی، 3(7)، 116-93.
صفریان، ر.، و امام‌جمعه‌زاده، س. ج. (1396). الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه اجتماعی و توسعه همه‌جانبه. دولت‌پژوهی، 3(12)، 181-145.
عرب‌سالاری، ع. (1395). بررسی جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب غربی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه خوارزمی.
قدیم‌پور، ج.، و دستگیر، م. (1395). بررسی تاثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمه حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(4)، 54-37.
کفیلی، و.، و پیشوا، ر. (1396). تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی. مجله اقتصادی، 17(7-8)، 23-5.
کمیجانی، ا.، و سلاطین، پ. (1387). تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب OPEC و OECD. مدلسازی اقتصادی، 2(6)، 24-1.
کمیجانی، ا.، و سلاطین، پ. (1388). تأثیر کیفیت نظارت بر رشد اقتصادی. فصلنامه محقق، 7(20)، 27-11.
کشاورز، م.، و طبرسا، غ. ع. (1395). نقش دولت الکترونیک در رسیدن به حکمرانی خوب. مقاله ارائه شده در: اولین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز، ایران، 20 شهریور 1395.
گلخندان، ا. (1394). جهانی‌شدن و اندازه دولت: ازمون فرضیه رودریک. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(10)، 62-39.
مجدزاده‌طباطبایی،ش.، و نعمت‌الهی، ف. (1389). تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 18(53)، 45-25.
محمودی، ا. (1398). جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 65-46.
محمودی، ا.، و آرش‏پور، ع. ر. (1396). حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه. سیاست جهانی، 6(4)، 236-213.
محمودی، ج.، رونقی، م. ح.، و رونقی، م. (1392). تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکمرانی خوب در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 16(62)، 87-59.
محمودی، و. (1387). رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی. اطلاعات سیاسی اقتصادی، (252-251)، 157-150.
موسوی، ن.، بخشوده، م.، محمدی، ح.، یزدانی، س.، و طاهری، ف. (1386). آثار جهانی‌شدن بر شاخص‌های فقر. رفاه اجتماعی، 6(24)، 282-259.
Adkins, L. C., & Hill, R. C. (2008). Using Stata for principles of econometrics. 3rd Ed. New York: Wiley. https://books.google.com/books?id=qNq0QgAACAAJ&dq
Alam, M. R., Kiterage, E., & Bedane, B. (2017). Government effectiveness and economic growth. Economics Bulletin, 37(1), 222-7. https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-16-00708.html
Alesina, A. (1998). The polical economy of high and low growth. In B. Pleskovic, J. E. Stiglitz, (Esc.), Annual World Bank Conference on Development Economics 1997 (pp. 217-245). World Bank: Washington D.C.
Arabsalari, A. (2016). [Investigating the globalization of the economy on the economic growth of Southwest Asian countries (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Kharazmi University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9afff0402b1f73dd0047e06d5ecef24c
Asongu, S. A. (2017). Does globalization promote good governance in Africa? An empirical study across 51 countries. World Affairs, 180(2), 105-41. [DOI:10.1177/0043820017723516]
Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), 223-51. [DOI:10.1086/261816]
Behpour, E. (2012). [The effect of E-government on the realization of good governance in government organizations, Khorasan Razavi province (Persian)] [MA. thesis]. Mashhad: Ferdowsi University Mashhad. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/89137347821ca946b7db23225609d347
Bilman, A. S. & Turkeli, S. (2013). Interaction between international trade and economic growth: Evidence from qualitative comparative analysis. International Economics Letters, 2(4), 5-18. https://www.researchgate.net/publication/313798668
Danai Fard, H. (2014). [Challenges for public administration in Iran (Persian)]. 8th Ed. Tehran: Samt. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1555103
Ebrahimi Salari, T., Behnameh, M., Alami, E., & Rudari, S. (2016). [Investigating the impact of inflation and stock market development on economic growth (Case study of D8 member states) (Persian)]. Paper presented at 3rd International Conference on Management and Economics, Mashhad, Iran, 8 September 2016. https://civilica.com/doc/597191/
Ebrahimpour, H., & Eliki, F. (2016). [Investigating the role of good governance in the efficiency of governments (Persian)]. Paper presented at International Conference of Management Elites, Tehran, Iran, 1 June 2016. https://civilica.com/doc/529021/
Fidelis, O. O., & Olukayode, E. M. (2012). Globalisation and economic growth in Nigeria: A multi-dimensional analysis. Pakistan Journal of Social Sciences, 9(2), 89-95. [DOI:10.3923/pjssci.2012.89.95]
Ghadimpoor, J., & Dastghir, M. (2017). [Investigating the effects of litigation risk factors on audit fee (Persian)]. Journal of Financial Accounting Research, 8(4), 37-54. [DOI:10.22108/FAR.2016.21426]
Globerman, S., & Shapiro, D. (2003). Governance infrastructure and US foreign direct investment. Journal of International Business Studies, 34, 19-39. [DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400001]
Golkhandan, A. (2015). [Globalization and government size: Rodrik hypothesis testing (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 3(10), 39-62. http://www.jmsp.ir/article_10858.html
Greene, W. (2001). Estimating econometric models with fixed effects. New York University, Leonard N. Stern School Finance Department Working Paper Seires Working Papers, 01-10. https://ideas.repec.org/p/ste/nystbu/01-10.html
Heshmat Zadeh, M. B., Haji Yousefi, A. M., & Talebi, M. A. (2017). [Investigation of obstaclesto realization of good governance in Iranian political culture (Persian)]. Contemporary Political Studies, 8(23), 1-24. [DOI:10.30465/CPS.2017.2630]
Hozar Moghadam, N., Sahabi, B., Ahmadi, A. M., & Mahmoudi, V. (2015). Impacts of globalization on health indicators (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 6(19), 199-236. http://sspp.iranjournals.ir/article_14300.html
Jafari Samimi, A., & Bahraini, N. (2015). [A comparison of the impact of three globalization dimensions (Economic, social and political) on economic growth in selected MENA countries (Persian)]. Journal of Economic Strategy, 4(13), 77-110. http://econrahbord.csr.ir/article_103285.html
Kafili, V., & Pishva, R. (2017). [The effect of good governance on the relationship between financial development and economic growth (Persian)]. Economic Journal, 17(7-8), 5-23. http://ejip.ir/browse.php?a_code=A-10-739-1&slc_lang=fa&sid=1
Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobotan, P. (1999). Aggregating governance indicators. Policy Research Working Paper Series from The World Bank, No 2195. https://econpapers.repec.org/paper/wbkwbrwps/2195.htm
Keshavarz, M., & Tabarsa, Gh, A. (2016). [The role of E-government in achieving good governance (Persian)]. Paper presented at the First International Conference on Management and Economic Cohesion in Urban Development, Tabriz, Iran, 10 September 2016. https://civilica.com/doc/563144/
Komijani, A., & Salatin, P. (2009). [Effects of good governance on economic growth in the selected countries of OPEC and OECD (Persian)]. Economic Modeling, 2(6), 1-24. http://eco.iaufb.ac.ir/article_555679.html
Li, Sh., & Filer, L. (2007). The effects of the governance environment on the choice of investment mode and the strategic implications. Journal of World Business, 42(1), 80-98. [DOI:10.1016/j.jwb.2006.11.006]
Mahmody, J., Rounagi, M. H., & Rounagi, M. (2014). [Weighting the indices of good governance in Iran (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 16(62), 59-87. http://quarterly.risstudies.org/article_6065.html
Mahmoodi, A., & Arashpor, A. R. (2018). [Good governance; the mechanism for creating capacity for the realization of development (Persian)]. World Politics, 4(6), 213-36. [DOI:10.22124/WP.2018.2795]
Mahmoodi, E. (2019). [Economic globalization and its effect on inflation in Asian developing countries (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(25), 46-65. http://www.jmsp.ir/article_66482.html
Mahmoudi, V. (2008). [The relationship between economic growth and human development (Persian)]. Political and Economic Information, (251-252), 150-7. http://ensani.ir/fa/article/89253
Majdzadeh Tabataba, Sh. (2010). [The impact of government expenditure growth on economic growth: A case study of Iran’s economy (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 18(53), 25-45. http://qjerp.ir/browse.php?a_id=247&sid=1&slc_lang=fa
Masoudi, N., Dahmarde, N., & Esfandiyari, M. (2017). Exploring the relationship between globalization and economic growth in selected countries of Middle East. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(5), 338-44. https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/5645
Mousavi, N., Bakhshoude, M., Mohamadi, H., Yazdani, S., & Taheri, F. (2007). [Evaluating the effects of globalization on poverty measures (Persian)]. Social Welfare Quarterly, 6(24), 259-82. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2135-fa.html
North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and commitment: The evolution of institutions governing public choice in seventeenth century England. The Journal of Economic History, 49(4), 803-32. [DOI:10.1017/S0022050700009451]
Omidian, M., Taleghani, Gh. R., Mohammadi, F., Firouzi, J., Yaghobi, H. R., & Khastar, H. (2015). [The role of good governance in the promotion of human development: An international study (Persian)]. Journal of Public Administration, 7(3), 413-36. [DOI:10.22059/JIPA.2015.56988]
Orayo, J. A., & Mose, G. N. (2016). A comparative study on contribution of governance on economic growth in the East African community countries. International Journal of Regional Development, 3(2), 89-106. [DOI:10.5296/ijrd.v3i2.9848]
Parsa, N. (2013). [The idea of ​​good governance in the age of globalization; Roots and backgrounds (Persian)] [MA. thesis]. Babolsar: University of Mazandaran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/06cba48f50f651748a3ac5b6f484d22f
Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). [The effect of inflation on economic growth in Iran with special emphasis on uncertainty (Persian)]. The Economic Research, 11(1), 67-80. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-91-fa.html
Rafat, B., & Beyk Zadeh, S. (2012). [Using 2SLS method for: Analyzing the simultaneous effects of economic integration, employment and economic growth (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 2(8), 9-22. http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_144.html
Razavi, A., & Salimi Far, M. (2013). [The effect of economic globalization on economic growth, using vector auto regression model (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 4(12), 9-32. http://sspp.iranjournals.ir/article_4073.html
Safariyan, R., & Emamjomehzadeh, S. J. (2018). [Model of good governance: Social capital and comprehensive development (Persian)]. State Studies, 3(12), 145-81. [DOI:10.22054/TSSQ.2018.8389]
Sahabi, B., Etesami, M., & Aminpour, Kh. (2013). [Effect of good governance and government size on financial development in selected countries (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 3(12), 105-18. http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_512.html
Salmanpour, A., Taghi Soltani, M., & Shafei, E. (2009). [Consequences of economic globalization on Iran’s domestic inflation (Persian)]. Economic Modeling, 3(7), 93-116. http://eco.iaufb.ac.ir/article_555660.html
Sameti, M., Ranjbar, H., & Mohseni, F. (2012). [The effect of good governance indicators on human development index: The case of ASEAN countries (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(4), 183-223. http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_64.html
Serven, L. (1997). Irreversibility, uncertainty and private investment: Analytical issues and some lessons for Africa. Journal of African Economies, 6(3), 229-68. https://ideas.repec.org/a/oup/jafrec/v6y1997i3p229-68.html
Stasavage, D. (2002). Private investment and political institutions. Economics & Politics, 14(1), 41-63. [DOI:10.1111/1468-0343.00099]
Stibli, F. (2010). Terrorism in the context of globalization.AARMS, 9(1), 1-7.
Tanzi, V. (2000). Policies, institutions and the dark side of economics. Cheltenham: Elgar. https://books.google.com/books?id=dvC7r8bou8wC&dq
Tobin, J. (1965). Money and economic growth. Econometrica, 33(4), 671-84. [DOI:10.2307/1910352]
Torabi, T., & Mohammadzadeh Asl, N. (2010). [Analyzing the Role of globalization in attracting foreign investment and affecting the economic growth (Persian)]. Economics Research, 10(37), 217-40. https://joer.atu.ac.ir/article_2775.html
Wacziarg, R., & Welch, K. H. (2008). Trade liberalization and growth: New evidence. The World Bank Economic Review, 22(2), 187-231 [DOI:10.1093/wber/lhn007]
World Bank. (2005). Governance Indicators, 1996-2004. Washington D.C: World Bank.
World Bank. (1998). World development Indicators. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/745241468135933997/World-development-indicators-1998
Ying, Y. H., Chang, K., & Lee, C. H. (2014). The impact of globalization on economic growth. Romanian Journal of Economic Forecasting, XVII(2), 25-34. http://www.ipe.ro/rjef/rjef2_14/rjef2_2014p25-34.pdf