دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 2-305 (شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی ) 

گزارش سیاستی

1. طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

صفحه 2-14

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ حامد بخشی


مقاله پژوهشی

2. بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

صفحه 16-38

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری


12. بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

صفحه 260-281

ذبیح الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی جلیلیان