بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاهآزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.( نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان رکن سوم دموکراسی و نماینده جامعه مدنی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. هدف از این مقاله تحلیل نقش NGO ها در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و پنج کشور اروپایی و میزان حضورفرارسمی آنها در این فرایند است.
روش: این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای انگلستان، مجارستان، استونی، کرواسی و رومانی برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به سابقه حضور و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای زمینه و سابقه فعالیت این سازمان‌ها اسناد و خط‌مشی‌های پشتیبان فعالیت آنها، سازوکارهای نهادی و زمینه های مشارکت آنها در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی انجام پذیرفت.
یافته‌ها: برخی از کشورهای مطالعه شده قوانین جامعی را برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در پارلمان یا سطح هیات دولت تصویب کرده و ساختارها و کمیته‌های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده اند. ضمن اینکه با بهره‌گیری از ابزارهای فیزیکی و مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت‌هایی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند خط‌مشی گذاری از تحلیل مساله تا تدوین دستورکار و تدوین و تصویب خط‌مشی فراهم کرده اند.
نتیجه گیری: ایران کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاصی برای جلب مشارکت این سازمان‌ها در فرایند خط‌مشی گذاری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات