بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران و عضو هیات رئیسه انجمن توسعه روستایی ایران

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعه‫پایدار نمی‫تواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمی‫تواند بدون داشتن محیط‫زیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از اینرو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی- درمانی در شهرستان‌های استان گلستان است.
روش و داده‌ها: روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و منبع داده ها سالنامه آماری ۱۳۹۰ است. داده-ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی- درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین ترین سطح توسعه بهداشتی- درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.
نتیجه گیری: عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه ای بین شهرستان های استان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازکیا، م.، و غفاری، غ. ر. (1382). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: کیهان.
بریس، ن.، کمپ، ر.، و سنلگار، ر. (1382). تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه اس‌پی‌اس‌اس [خ. علی‌آبادی، و س. ع. صمدی، ترجمه فارسی]. چاپ 10. تهران: نیل.
بشلیده، ک. (1391). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
پورفتحی، ج.، و عاشری، ا. ع. (1389). تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان اهر. فضای جغرافیایی، 10(32)، 116-95.
حبیبی، ک.، علیزاده ،ه.، مرادی‌مسیحی، و.، ولدبیگی، س.، و وفایی، س. (1390). بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج. آرمانشهر، 4(7)، 103-112.
ح‍س‍ام‍ی‍ان‌، ف.، اع‍ت‍م‍اد، گ.، و ح‍ائ‍ری، م. ر. (1363). شهرنشینی در ایران. تهران: آگاه.
حکمت‌نیا، ح.، و موسوی، م. ن. (1383). بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در استان یزد (1355-1375). فصلنامه جغرافیا و توسعه، 2(4)، 101-112.
حکمت‌نیا، ح.، گیوه‌چی، س.، حیدری‌نوشهر، ن.، و حیدری‌نوشهر، م. (1390). تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‌ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه موردی: شهر اردکان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 43(3)، تهران،  165-179.
خاک‌پور، ب. ع.، و باوان‌پوری، ع. ر. (1388). بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد. دانش و توسعه، 16(27)، 182-202.
خاک‌پور، ب. ع. (1385). سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای. جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 4(7)، 133-145.
دراکاکیس-اسمیت، د. و. (1377). شهر جهان سومی [ف. جمالی، ترجمه فارسی]. تهران: نشر توسعه.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان. (1390). سالنامه آماری استان گلستان 1390. قابل دسترس در https://amar.golestanmporg.ir/ftp/amar/nashriyat-gozareshat/salnameh/salnameh90.pdf
عندلیب، ع. ر.، و ثابت‌قدم، س. م. ع. (1388). نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه‌ریزی فضایی-کالبدی. هویت شهر، 3(5)، 85-98.
فرید، ی. (1388). جغرافیا و شهرشناسی. چاپ 7. تبریز: دانشگاه تبریز.
فکوهی، ن. (1386). انسان‌شناسی شهری. چاپ 4. تهران: نشر نی.
محمودیان، ح.، و صادقی، ر. (1386). جمعیت، بهداشت و توسعه پایدار با تاکید بر جوانان؛ مسائل و چالش‌‌ها. مقاله ارائه شده در: چهارمین همایش انجمن جمعیت‏شناسی ایران، جمعیت، برنامه‌‌ریزی و توسعه‌پایدار، تهران، ایران، 14-15 اسفند 1386.
مرصوصی، ن. (1383). تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر  تهران. شهرداری‌ها، 6(65).
منصوری‌ثالث، م. (1375). محاسبه درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان تهران [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مولایی‌هشجین، ن. (1382). الگوی بهینه برای برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران (مطالعه موردی: جنوب استان اردبیل). تحقیقات جغرافیایی، 18(3)، 47-73.
مومنی، م.، جعفرنژاد، ا.، و صادقی، ش. (1390). جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی. مدیریت صنعتی، 3(1)، 129-148.
مومنی، م. (1388). تحلیلی از نابرابری و عدم تعادل فضایی توسعه در استان اصفهان. جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(1)، 42-49.
نظم‌فر، ح.، و نادرپور، م. (1388). تحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای با استفاده از تکنیک تاکسونومی. مقاله ارائه شده در: دومین همایش ملی علوم جغرافیایی، ارومیه، ایران، 15-16 مهر 1388.
هاروی، د. (1376). عدالت اجتماعی و شهر [ف. حسامیان، م. ر. حائری، و ب. منادی‌زاده، ترجمه فارسی]. تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
Andalib, A. R., & Sabet Ghadam, S. M. A. (2009). [Role of urban sustainable development revenues in spatial-physical planning (Persian)]. Hoviatshahr, 3(5), 85-98. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1117.html
Azkia, M., & Ghaffari, Gh. R. (2003). [Development sociology (Persian)]. Tehran: Keyhan.
Bashlideh, K. (2012). [Research methods and statistical analysis (Persian)]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2830526
Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists: A guide to data analysis using SPSS [Kh. Aliabadi, & S. A. Samadi, Persian Trans]. 10th Ed. Tehran: Neil.
Budget and Planning Organization of Golestan. (2011). [Statistical yearbook of Golestan province 1390 (Persian)]. Retrieved from https://amar.golestanmporg.ir/ftp/amar/nashriyat-gozareshat/salnameh/salnameh90.pdf
Brundtland, G. H. (1987). Report of the world commission on environment and development: Our common future. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
Cheng, S., Chan, C. W., & Huang, G. H. (2003). An integrated multi-criteria decision analysis and inexact mixed integer linear programming approach for solid waste management. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 16(5-6), 543-54. [DOI:10.1016/S0952-1976(03)00069-1]
Drakakis-Smith, D. W. (1998). The third word city [F. Jamali, Persian Trans]. Tehran: Tosseh Publisher. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/494024
Farid, Y. (2009). [Geography and urbanism (Persian)]. 7th Ed. Tabriz: University of Tabriz. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/516137
Fekouhi, N. (2007). [Urban anthropology (Persian)]. 4th Ed. Tehran: Nashre Ney. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/706935
Habibi, K., Alizadeh, H., Moradi Masihi, V., Valid Baigi, S., & Vafaee, S. (2012). [Analyzing the social justice in spatial structure of Sanandaj city (Persian)]. Armanshahr Architecture & Urban Development, 4(7), 103-12. http://www.armanshahrjournal.com/article_32686.html
Harvey, D. (1996). On planning the ideology of planning. In S. Campbell, (Ed.), Readings in planning theory. Oxford: Blackwell. https://ci.nii.ac.jp/naid/10016237909/
Harvey, D. (1997). Social justice and the city [F. Hesamian, M. R. Haeri, & B. Monadizadeh, Persian Trans]. Tehran: Urban Processing and Planning Company. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/556808
Health Canada. (2004). Canadian handbook on health impact assessment volume 2: Approaches and decision-making. Retrieved from http://hiaconnect.edu.au/old/files/hia-Volume_1.pdf
Hekmatneia, H., & Mosavei, M. N. [A study and analysis of process of development levels changing and regional inequalities in Yazd province during 1976-1996 (Persian)]. Geography and Development Iranian Journal, 2(4), 101-12. [DOI:10.22111/GDIJ.2004.3886]
Hekmatnia, H., Givehchi, S., Heidary Noshahr, N., & Heidary Noshah, M. (2010). [Analysis distribution of urban public services with data standardization, taxonomy and specification coefficient model (Case study: Ardakan town) (Persian)]. Human Geography Research, 43(3), 165-79. https://jhgr.ut.ac.ir/article_24508.html
Hesamian, F., Etemad, G., & Haeri, M. R. (1984). [Urbanization in Iran (Persian)]. Tehran: Agah. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/538951
Khakpour, B. A., & Bavan Pouri, A. R. (2009). [Review and analyzing the inequalities in development levels of Mashhad regions (Persian)]. Knowledge and Development, 16(27), 182-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96982
Khakpour, B. A. (2006). [Evaluation of the extent of development in Shirvan villages for regional planning purposes (Persian)]. Journal of Geography and Regional Development, 4(7), 133-45. [DOI:10.22067/GEOGRAPHY.V4I7.4202]
Laurini, R. (2002). Information systems for urban planning: A hypermedia cooperative approach. Boca Raton: CRC Press. https://books.google.com/books?id=NF3Kna9bGKAC&dq
Mahmoodian, H., & Sadeghi, R. (2008). [Population, health and sustainable development with emphasis on youth; problem and challenges (Persian)]. Paper presented at 4th Conference of Population Association of Iran, Population, Planning and Sustainable Development, Tehran, Iran, 4-5 March 2008.
Mansouri Sales, M. (1996). [Calculation of the development degree of Tehran province cities (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/8ecec65e65a882d2b1cfba5ec6235eca
Marsousi, N. (2004). [Spatial analysis of social justice in Tehran (Persian)]. Shahrdariha, 6(65). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=68547
Molaei Hashjin, N. (2003). [Optimum pattern for rural services development planning in Iran (A case study: South Ardabil province) (Persian)]. Geographical Researches, 18(3), 47-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8350
Momeni, M., Jafarnejad, A., & Sadeghi, Sh. (2011). [Optimizing distribution centers location in marketing process through mathematical approach (Persian)]. Industrial Management Journal, 3(1), 129-48. https://imj.ut.ac.ir/article_23000.html
Momeni, M. (2009). [An analysis of the inequality and development spatial nonequilebrium in Isfahan province (Persian)]. Geography and Environmental Studies, 1(1), 42-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125612
Nazmfar, H., & Naderpour, M. (2009). [Analysis of logical inequalities using taxonomy technique (Persian)]. Paper presented at 2nd National Conference on Geographical Sciences, Urmia, Iran, 7-8 October 2009.
Pourfathi J., & Asheri, E. A. (2010). [The analysis of spatial inequalities of rural settlements of Ahar (Persian)]. Geographical Space, 10(32), 95-116. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=115884
Price, Ch., Ed. (1997). Sustainable development and health: Concepts, principles and framework for action for European cities and towns. Retrieved from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/43315/E53218.pdf
Runciman, W. G. (1966). Relative deprivation and social justice: A study of attitudes to social inequality in twentieth-century England. Berkeley: University of California Press. https://books.google.com/books?id=1OfEAAAAIAAJ&q
Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The human development index: A critical review. Ecological Economics, 25(3), 249-64. [DOI:10.1016/S0921-8009(97)00168-7]
Soubbotina, T. P., & Sheram, K. (2000). Beyond economic growth: Meeting the challenges of global development. Washington, D.C.: World Bank Publications. https://books.google.com/books?id=ZPQ1I8WuDcgC&dq
United Nations Division for Sustainable Development. (1992). United Nations conference on environment & development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, AGENDA 21. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
United Nations Development Programme (UNDP). (1994). Human development report 1994. New York: Oxford Univercity Press. https://books.google.com/books?id=pSa5Zrg5TnEC&dq
World Health Organization. (2002). Health and sustainable development meeting of senior officials and ministers of health, summary report, Johannesburg, South Africa, 19-22 January 2002. Retrieved from https://www.who.int/mediacentre/events/HSD_Plaq_02.7_def1.pdf