بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران و عضو هیات رئیسه انجمن توسعه روستایی ایران

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعه‫پایدار نمی‫تواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمی‫تواند بدون داشتن محیط‫زیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از اینرو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی- درمانی در شهرستان‌های استان گلستان است.
روش و داده‌ها: روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و منبع داده ها سالنامه آماری ۱۳۹۰ است. داده-ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی- درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین ترین سطح توسعه بهداشتی- درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است.
نتیجه گیری: عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه ای بین شهرستان های استان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات