الگوی سه گانه زیرساخت، راهبرد کلان عملکرد در مفهوم نوین سازمانی دولت-کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات)، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی و تبیین روابط تریلوژیک زیرساختی با عملکرد سازمانی در تشکیلات کثیرالخدمت و مستلزم دانش‌مداری کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک مدل سازمانی دولت - کوچک می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته‌بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و توسعه‌ای محسوب می‌گردد. براساس موازین نمونه‌گیری در تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) آزمون می‎شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آنها توسط آزمون-های مرتبط تأیید شده است. تفکیک پرسشنامه دوم ناشی از بعد الحاقی به مدل پایه و نشانه توسعه‌ای بودن مدل می‌باشد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیرات معنادار بین آرگومان‌های موجود (راهبردهای مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی) بوده و لزوم طراحی و پیاده‌سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی تلفیقی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می‌تواند به عنوان یک منبع مطالعه و اقدام در سازمان‌های با گرایش ارائه خدمات جامع (دولت-کوچک) برای نیل به تعالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات