تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) خارجی به‌مثابه سیاست تحریک تقاضای دولتی نوآوری: مطالعه موردی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

2 پژوهشگر، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهره‌گیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحال‌توسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت می‌پذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده به‌کارگیری این ظرفیت به‌عنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهره‌برداری از این کمک‌های مالی به مثابه سیاست‌های تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی به‌منظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر به‌صورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با دست‌اندرکاران مرتبط با پروژه‌های مذکور و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها انجام‌شده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوین‌شده است. به‌منظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانه‌ای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائه‌شده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی به‌عنوان واسطه دستگاه‌های کارفرمایی داخلی با وام‌دهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیم‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شیروی، ع. ح، و پوراسماعیلی، ع. ر. (1390). مطالعه‌ تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی. مجله حقوقی دادگستری، 75(74)، 41-68.
نریمانی، م.، شالبافی، م.، و فرزانه، س. ر. (1397). تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران. سیاست علم و فناوری، 11(4)، 17-35.
نریمانی، م.، پیروی، م. ح، و شالبافی، م. (1398). نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(3)، 77-90.
نریمانی، م.، الیاسی، م.، و عطارپور، م. ر. (1398). ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل. مدیریت نوآوری، 8(2)، 21-47.
نوری، ب.، و پاکزاد، م. (1398). سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 411-424.
یزدی، ن.، و ملکی، ع. (1398). سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 481-494.
(2016). An assessment of local-content policies in oil and gas producing countries. Jornal of World Energy Law and Business, 9(4), 282-302. [DOI:10.1093/jwelb/jww019]
Aschhoff, B., & Sofka, W. (2009). Innovation on demand-Can public procurement drive market success of innovations? Research Policy, 38(8), 1235-47. [DOI:10.1016/j.respol.2009.06.011]
Cantner, U., Graf, H., Herrmann, J., & Kalthaus, M. (2016). Inventor networks in renewable energies: The influence of the policy mix in Germany. Research Policy, 45(6), 1165-84. [DOI:10.1016/j.respol.2016.03.005]
Edler, J., Cunningham, P., Gök, A., & Shapira, P., Eds. (2016). Handbook of innovation policy impact. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.  [DOI:10.4337/9781784711856]
Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949-63. [DOI:10.1016/j.respol.2007.03.003]
Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting demand and supply: The role of intermediation in public procurement of innovation. Research Policy, 45(2), 414-26. [DOI:10.1016/j.respol.2015.10.010]
Edquist, Ch., & Zabala‐Iturriagagoitia, J. M. (2015). Pre‐commercial procurement: A demand or supply policy instrument in relation to innovation? R&D Management, 45(2), 147-60. [DOI:10.1111/radm.12057]
Frenkel, A., Maital, Sh., Leck, E., & Israel, E. (2015). Demand-driven innovation: An integrative systems-based review of the literature. International Journal of Innovation and Technology Management, 12(2), 1550008. [DOI:10.1142/S021987701550008X]
Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. (2014). Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment. Technological Forecasting and Social Change, 86, 1-12. [DOI:10.1016/j.techfore.2013.09.018]
Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public procurement as an industrial policy tool: An option for developing countries? Journal of Public Procurement, 10(3), 368-404. [DOI:10.1108/JOPP-10-03-2010-B003]
Kattel, R., Kregel, J., & Reinert, E., Eds. (2009). Ragnar Nurkse (1907-2007): Classical development economics and its relevance for today. London: Anthem Press. [DOI:10.7135/UPO9781843318194]
Lall, S. (1996). Learning from the Asian tigers: Studies in technology and industrial policy. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9780230389892]
Landoni, M. (2017). Innovation policy in progress. Institutional intermediation in public procurement of innovation: Satellite telecommunications in Italy. R&D Management, 47(4), 583-94. [DOI:10.1111/radm.12246]
Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2014). Public procurement and innovation: Theory and practice. In V. Lember, R. Kattel, & T. Kalvet, (Eds.), Public procurement, innovation and policy (pp. 13-34). Berlin/Heidelberg: Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-40258-6_2]
Li, Y., & Georghiou, L. (2016). Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China. Science and Public Policy, 43(3), 338-51. [DOI:10.1093/scipol/scv044]
Naegelen, F., & Mougeot, M. (1998). Discriminatory public procurement policy and cost reduction incentives. Journal of Public Economics, 67(3), 349-67. [DOI:10.1016/S0047-2727(97)00068-6]
Narimani, M., Elyasi, M., & Attarpour, M. R. (2019). [Proposing an institutional framework to increase the effectiveness of government and public’s role in enhancing technological capacity of internal productions: A case study of the maximal use of internal capabilities law (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(2), 21-47. http://www.nowavari.ir/article_92222.html
Narimani, M., Peyrovi, M. H., & Shalbafi, M. (2019). [The role of tender act as public procurement for innovation in Iran (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 12(3), 77-90. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13737.html
Narimani, M., Shalbafi, M., & Farzaneh, S. R. (2019). [Public procurement as technology and innovation policy tool: A case Sstudy of Iran-lab-expo (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 11(4), 17-35. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13018.html
Ngoasong, M. Z. (2014). How international oil and gas companies respond to local content policies in petroleum-producing developing countries: A narrative enquiry. Energy Policy, 73, 471-9. [DOI:10.1016/j.enpol.2014.05.048]
Nouri, B., & Pakzad, M. (2019). [Local Content Policies (LCPs) (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 12(2), 411-24. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13709.html
O’Sullivan, D., Mulligan, D., & Dooley, L. (2007). Collaborative information system for university-based research institutes. International Journal of Innovation and Learning, 4(3), 308-22. [DOI:10.1504/IJIL.2007.012384]
Obwegeser, N., & Müller, S. D. (2018). Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications. Technovation, 74-75, 1-17. [DOI:10.1016/j.technovation.2018.02.015]
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Arrangement on officially supported export credits. Retrieved from https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2019)1
Reinert, E. S. (2007). How rich countries got rich and why poor countries stay poor. London: Constable. https://books.google.com/books?id=ooS4AAAAIAAJ&dq
Reinert, E. S., Kattel, R., & Suurna, M. (2009). Industrial restructuring and innovation policy in central and Eastern Europe since 1990. The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology Working Papers, 23. https://ideas.repec.org/p/tth/wpaper/23.html
Rodrik, D. (2006). What’s so special about China’s exports? China & World Economy, 14(5), 1-19. [DOI:10.1111/j.1749-124X.2006.00038.x]
Rolfstam, M. (2012). An institutional approach to research on public procurement of innovation. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(3), 303-21. [DOI:10.1080/13511610.2012.717475]
Shiravi, A. H., & Pouresmaeili, A. R. (2011). [A comparative study of local content requirement in Iranian regulations and world trade organization agreements (Persian)]. The Judiciarys Law Journal, 75(74), 41-68. [DOI:10.22106/JLJ.2011.11083]
Ssennoga, F. (2006). Examining discriminatory procurement practices in developing countries. Journal of Public Procurement, 6(3), 218-49. [DOI:10.1108/JOPP-06-03-2006-B002]
Timmermans, B., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2013). Coordinated unbundling: A way to stimulate entrepreneurship through public procurement for innovation. Science and Public Policy, 40(5), 674-85. [DOI:10.1093/scipol/sct023]
Tordo, S., Warner, M., Manzano, O., & Anouti, Y., Eds. (2013). Local content policies in the oil and gas sector. Washington, D.C.: World Bank. [DOI:10.1596/978-0-8213-9931-6]
Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georehiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. Technovation, 34(10), 631-45. [DOI:10.1016/j.technovation.2014.04.003]
Vecchiato, R., & Roveda, C. (2014). Foresight for public procurement and regional innovation policy: The case of Lombardy. Research Policy, 43(2), 438-50. [DOI:10.1016/j.respol.2013.11.003]
Wolcott, H. F. (2008). Writing up qualitive research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. https://us.sagepub.com/en-us/nam/writing-up-qualitative-research/book233101
Yazdi, N., & Maleki, A. (2019). [Demand-side innovation policies, with an emphasis on Public Procurement for Innovation (PPI) (Persian)]. Jouranl of Science and Technology Policy, 12(2), 481-94. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_13714.html