بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مالی

2 استادیار دانشگاه آزادتهران مرکز-رییس دانشکده حسابداری

3 استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشد. روش پژوهش به‌کارگرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخص‌ها از مقالات و مطالعات پیشین نموده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده گردید. در ادامه با مقوله‌بندی شاخص‌ها و انجام تکنیک دلفی فازی، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته ،شاخص های اصلی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از روش سوارا نسبت به اولویت بندی و وزن معیارها اقدام و 13عامل به ترتیب اولویت تعیین گردید.لازم به ذکر است، تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Matlab انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، ر.، و محمودخانی، م. (1396). رویکرد کمیته حسابرسی در تغییر رژیم حسابداری به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی. مقاله ارائه شده در: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، ایران، 14 تیر 1396.
اسگندری، ک.، و کردبچه، ش. (1395). تبیین نیاز به استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 1(1)، 1-10.
الماسی، ح.، دهگان، م.، و حیدری، د. (1395). بررسی تاثیر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه‌های سالیانه. دانش حسابرسی، 16(63)، 35-62.
امامی، م.، و نادری‌باب‌اناری، م. (1386). تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران. حقوق اساسی، 4(8)، 43-58.
امینی، م. ر.، آذر، ع.، بیات، ک.، و خدیور، آ. (1397). طراحی مدل توسعه‌یافته بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیت‌ها و نتایج یک نظام بالغ. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(4)، 225-247.
آذر، ع.، و امیرخانی، ط. (1397). بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی. تهران: سمت.
آذر، ع.، و حبشی، ن. (1396). ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران. دانش حسابرسی، 17(66)، 5-40.
باباجانی، ج.، برزیده، ف.، و ایمان‌زاده، پ. (1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(61)، 1-26.
پریمچاند، آ.، خاکباز، ا.، و قاسمی، م. (1384). پاسخگویی مالی در بخش عمومی. مجلس و پژوهش، 13(51)، 299-333.
حساس‌یگانه، ی.، و جعفری، و. (1387). نقش کمیته حسابرسی در واحدهای غیرانتفاعی بخش عمومی. حسابدار، 23(196)، 73-77.
خدابخشی، ه.، و جباری، م. (1394). لزوم نظارت قبل و حین خرج در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد. مجله اقتصادی، 15(1-2)، 53-66.
خیرالهی، ف.، کرمی، ا.، و حافظی، ف. (1394). بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد دولت. مقاله ارائه شده در: اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، ایران، 14 آذر 1394.
رنگریز، ح.، نوه‌ابراهیم، ع. ر.، آراسته، ح. ر.، و سلطانیه، ف. (1396). طراحی الگوی شایستگی‌های استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 6(1)، 9-49.
سایبانی، ع. ر.، و جعفری، ز. (1396). جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی و بررسی آن در آرای شورای نگهبان. پژوهش ملل، 2(17)، 71-87.
ضرونی، د.، و جلالیان، ع. (1397). الگوی مطلوب نظارت مالی دیوان محاسبات. دانش حقوق مالیه، 2(4)، 39-50.
قدیری‌مقدم، ا.، و بقایی‌راوری، ج. (1386). نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی. دانش و توسعه، 177-194.
کردستانی، غ. ر.، و علوی، س. م. (1393). نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی. حسابرسان داخلی، 1(3)، 28-21.
کلانترمهرجردی، ا.، قسیاری، ح.، و توسلی، ر. (1396). اثربخشی حسابرسی دولتی. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 3(22).
گلدوست، م. (1390). بررسی عوامل داخلی و قانونی موثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. تهران: دانشگاه پیام‌نور استان تهران.
محمودخانی، م.، و احمدی، ر. (1397). حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 8(2)، 71-98.
موسوی، س. ف.، آذر، ع.، رجب‌زاده، ع.، و خدیور، آ. (1397). طراحی مدلی برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(1)، 299-322.
مهدی‌فرد، م. ر.، و شعبانی، ص. (1394). شاخص‌ها و رویکردهای حاکم بر نظام نظارت مالی بخش عمومی. حسابرس، (77)، 138-144.
نخعی، ک.، حسین‌پور، م.، برزگران، ا. ر.، و خراشادیزاده، ا. (1397). بررسی تاثیر حسابرسی عملکرد در راستای عدالت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی. تحقیقات جدید در علوم انسانی، 4(8)، 91-116.
نظری‌پور، م. (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. حسابداری دولتی، 3(2)، 79-92.
نوروزی، ح.، و سجادی، ح. (1395). حسابرسی عملکرد و ارتقاء کیفیت و کارایی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2(1/4)، 114-133.
هدایتی‌زفرقندی، م. (1396). نقش و کارکرد دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی. پژوهش ملل، 2(18)، 60-45.
Acerete, B., Gasca, M., & Stafford, A. (2019). Two decades of DBFO roads in the UK and Spain: An evaluation of the financial performance. Annals of Public and Cooperative Economics, 90(2), 269-89. [DOI:10.1111/apce.12237]
Ahmadi, R., & Mahmoudkhani, M. (2017). [Audit committee approach to changing accounting regime to international financial reporting standards (Persian)]. Paper presented at 2nd International Conference on Management and Accounting, Tehran, Iran, 5 July 2017. https://civilica.com/doc/643381/
Al-ahdal, W. M., Alsamhi, M. H., Tabash, M. I., & Farhan, N. H. S. (2020). The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation. Research in International Business and Finance, 51, 101083. [DOI:10.1016/j.ribaf.2019.101083]
Al-Busaidi, S. S. M. (2018). Contribution of monitoring and evaluation to promote good governance in Oman. [MSc. thesis]. Coventry: Coventry University. [DOI:10.13140/RG.2.2.30075.62247]
Almasi, H., Dehgan, M., & Heidari, D. (2016). [Study of the impact of budget deduction report of supreme audit court in exercising supervision of government financial performance and the effectiveness of annual budgets (Persian)]. Audit Science, 16(63), 35-62. https://danesh.dmk.ir/article-1-1256-fa.html
Amini, M. R., Azar, A., Bayat, K., & Khadivar, A. (2019). [Presenting a developed Performance Based Budgeting Maturity Model: With focusing on capabilities and results in a mature system (Persian)]. Management Research in Iran, 22(4), 225-47. http://mri.modares.ac.ir/article-19-22789-fa.html
Audenaert, M., Decramer, A., George, B., Verschuere, B., & Van Waeyenberg, T. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 815-34. [DOI:10.1080/09585192.2016.1239220]
Azar, A., & Amirkhani, T. (2018). Public budgeting: Budgetqry institutions and local budget (Persian)]. Tehran: SAMT http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5502554
Azar, A., & Habashi, N. (2017). [Provide an effective model for auditing the public sector of the Court of Audit of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Audit Science, 17(66), 5-40. https://danesh.dmk.ir/article-1-1490-fa.html
Babajani, J., Barzideh, F., & Imanzadeh, P. (2019). [Study of the present situation of performance audit in Iranian public sector institutions and presentation of strategies for its improvement (Persian)]. Empirical Studies in Financial Accounting, 15(61), 1-26. [DOI:10.22054/QJMA.2019.42320.2003]
Byaruhanga, A., & Basheka, B. C. (2017). Contractor monitoring and performance of road infrastructure projects in Uganda: A management model. Journal of Building Construction and Planning Research, 5(1), 30-44.  [DOI:10.4236/jbcpr.2017.51003]
Cabinet. (2014). Performance monitoring and evaluation: Principles and approach. Retrieved from https://www.dpme.gov.za/publications/Policy%20Framework/Discussion%20document%20PME%2027%20October%202014%20final.pdf
Cheng, J. H., Lee, C. M., & Tang, C. H. (2009). An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP on evaluating wafer supplier in semiconductor industry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(5), 756-67. https://dl.acm.org/doi/10.5555/1558801.1558807
Chimtengo, S., Mkandawire, K., & Hanif, R. (2017). An evaluation of performance using the balanced scorecard model for the university of Malawi’s polytechnic. African Journal of Business Nagement, 11(4), 84-93. [DOI:10.5897/AJBM2016.8201]
Dabrowska, J. (2011). Measuring the success of science parks: Performance monitoring and evaluation. Paper presented at the XXVIII IASP World Conference on Science and Technology Parks, Manchester Science Parks, Manchester, UK, 18 February 2011. https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/manupls/pdf4.pdf
de Ridder, D. T. D., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Marijn Stok, F., & Baumeister, R. F. (2012). Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. Personality and Social Psychology Review, 16(1), 76-99. [DOI:10.1177/1088868311418749]
Deshpande, R. (2018). Budget monitoring and oversight system in Myanmar. Retrieved from https://asiafoundation.org/publication/budget-monitoring-oversight-system-myanmar
Emami, M., & Naderi Bab Anari, M. (2007). [Reflections on financial supervision of government agencies in Iran (Persian)]. Houghough Asasi, 4(8), 43-58. http://ensani.ir/fa/article/5008/
Engela, R., & Ajam, T. (2010). Implementing a government-wide monitoring and evaluation system in South Africa. ECD Working Paper Series, 21. http://hdl.handle.net/10986/27574
Erkutlu, H. V., Tanç, Ş. G., & Koçyiğit, S. Ç. (2017). The factors used to create performance-based budgeting: A research on Turkey. In S. Gokten, (Ed.), Accounting and corporate reporting: Today and tomorrow. London: IntechOpen. [DOI:10.5772/intechopen.68920]
Esgandari, K., & Kurdbacheh, Sh. (2017). [Explain the need for management performance auditing standards in executive devices (Persian)]. Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 1(1), 1-10. http://www.asmd.ir/post.aspx?id=491
Funnell, W. (2015). Performance auditing and adjudicating political disputes. Financial Accountability & Management, 31(1), 92-111. [DOI:10.1111/faam.12046]
Ghadiri Moghadam, A., & Baghaei Ravari, J. (2007). [Overview of auditing and supervision of government financial performance and its impact on public sector economy (Persian)]. Knowledge and Development, 177-94. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1006204.html
Goldman, I., Engela, R., Akhalwaya, I., Gasa, N., Leon, B., & Mohamed, H., et al. (2012). Establishing a national M&E system in South Africa. PREM Notes, 21. http://hdl.handle.net/10986/17084
Goldoost, M. (2011). [Investigating the internal and legal factors affecting the occurrence of failure in the financial control system of executive organs (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Tehran Porvince Payame Noor University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/792297c5b21ed7e970c6c6de65bbf10d
Gordon, V., Osgood Jr, J. L., & Boden, D. (2017). The role of citizen participation and the use of social media platforms in the participatory budgeting process. International Journal of Public Administration, 40(1), 65-76. [DOI:10.1080/01900692.2015.1072215]
Guzmán, M., Irarrázaval, I., & de los Rios, B. (2014). Monitoring and evaluation system: The case of Chile 1990-2014. Evaluation Capacity Development (ECD) Working Paper Series, 29. http://hdl.handle.net/10986/21313
Hassas Yeganeh, Y., & Jafari, V. (2008). [The role of the audit committee in non-profit units of public sector (Persian)]. Hesabdar, 23(196), 73-7. https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1387-4-196-73-77
Hedayati Zafarghandi, M. (2017). [The role and function of the Court of Audit in the realization of financial supervision (Persian)]. International Journal of Nations Research, 2(18), 45-60. http://ensani.ir/fa/article/373670/
Hsu, P. F., & Chen, B. Y. (2007). Developing and implementing a selection model for bedding chain retail store franchisee using Delphi and fuzzy AHP. Quality & Quantity, 41(2), 275-90. [DOI:10.1007/s11135-006-9004-z]
Kalantar Mehrjerdi, A., Ghasyari, H., & Tavassoli, R. (2017). [Effectiveness of public audit (Persian)]. Journal of Research in Management and Accounting, 3(22). https://civilica.com/doc/721851/
Kahraman. C. (2009). Fuzzy multi-criteria decision making: Theory and applications with recent developments. Springer optimization and its applications. Vol. 16. Boston, MA: Springer.
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (Swara). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-58. [DOI:10.3846/jbem.2010.12]
Kheyrollahi, F., Karami, A., & Hafezi, F. (2015). [Performance-based budgeting and its impact on government performance (Persian)]. Paper presented at The First National and International Conference on Management and Accounting Iran, Hamadan, Iran, 5 December 2015. https://civilica.com/doc/471897/
Khodabakhshi, H., & Jabbari, M. (2007). [The need for monitoring before and during spending in a performance-based budgeting system (Persian)]. Economic Journal, 15(1-2), 53-66. http://ejip.ir/article-1-726-fa.html
Kordestani, G. R., & Alavi, S. M. (2014). [The role of internal audit in improving public sector management (Persian)]. Internal Auditors, 1(3), 21-8. https://www.magiran.com/paper/1320270
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks: SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=FixGDwAAQBAJ&dq
Mahmoudkhani, M., & Ahmadi, R. (2018). [Performance auditing: A public sector approach (Persian)]. Journal of Accounting, Accountability and Society Interests, 8(2), 71-98. [DOI:10.22051/IJAR.2017.15594.1302]
Manyaga, C. B., Muturi, W., & Oluoch, O. (2020). Board gender diversity and financial performance of commercial banks in Kenya. Journal of Finance and Accounting, 8(1), 1-10. http://www.sciepub.com/jfa/abstract/11319
Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2019). New public management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. The British Accounting Review, April, 100825. [DOI:10.1016/j.bar.2019.02.007]
Mayne, J. W., Zapico-Goñi, E. Z. (2017). Monitoring performance in the public sector: Future directions from international experience. New York: Routledge. https://books.google.com/books?id=zD4rDwAAQBAJ&dq
Mayne, J. W., Zapico-Goñi, E. (2007). Monitoring performance in the public sector: Future directions from international experience. New York: Routledge. https://www.routledge.com/Monitoring-Performance-in-the-Public-Sector-Future-Directions-from-International/Mayne-Zapico-Goni/p/book/9781412806329
Mehdi Fard, M. R., & Shabani, S. (2015). [Indicators and approaches governing the public sector financial supervision system (Persian)]. Hesabras, (77), 138-44. http://www.hesabras.com/fa/article/268
Mkasiwa, T. A. (2019). Budgeting and monitoring functions of the Tanzanian Parliament. Journal of Accounting in Emerging Economies, 9(3), 386-406. [DOI:org/10.1108/JAEE-11-2018-0120]
Moullin, M. (2017). Improving and evaluating performance with the Public Sector Scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(4), 442-58. [DOI:10.1108/IJPPM-06-2015-0092]
Mosavi, S. F., Azar, A., Rajabzadeh, A., & Khadivar, A. (2018). [Designing model for performance-based budget using fuzzy cognitive mapping and software systems methodology and fuzzy topsis (Persian)]. Management Research in Iran, 22(1), 299-322. http://mri.modares.ac.ir/article-19-15378-fa.html
Nakhaei, K., Hosseinpour, M., Barzegaran, A. R., & Kharashadizadeh, A. (2018). [Investigating the impact of performance auditing for justice and performing social responsibilities of executive systems in the public sector (Persian)]. Journal of Human Sciences Research, 4(8), 91-116. https://civilica.com/doc/803300/
Nazari Chamaki, F., Jenkins, G. P., & Hashemi, M. (2019). Social impact bonds: Implementation, evaluation, and monitoring. International Journal of Public Administration, 42(4), 289-97. [DOI:10.1080/01900692.2018.1433206]
Nazaripour, M. (2017). [The necessity of establishment of performance audit from the viewpoint of public sector auditors (Persian)]. Journal of Governmental Accounting, 3(2), 79-92. http://gaa.journals.pnu.ac.ir/article_4588.html
Nasi, G., Cucciniello, M., & Degara, V. (2018). Evaluation of innovation performance in the public sector: A systematic review of studies. In E. Borgonovi, E. Anessi-Pessina, & C. Bianchi (Eds.), Outcome-Based Performance Management in the Public Sector. System Dynamics for Performance Management. Vol 2. (pp. 203-224). Cham: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-57018-1_11]
Noroozi, H., & Sajadi, H. (2017). [Performance audit and improvement of the quality and efficiency of the activities of the executive agencies (Persian)]. Economics, Financial Management and Accounting Studies, 2(1/4), 114-33. http://irijournals.ir/journals/02-Economics/v2-i4-1-winter95/paper10.pdf
Ojok, J., & Basheka, B. C. (2016). Measuring the effective role of public sector monitoring and evaluation in promoting good governance in Uganda: Implications from the ministry of local government. Africa’s Public Service Delivery & Performance Review, 4(3), 410-39. [DOI:10.4102/apsdpr.v4i3.122]
Park, J. H. (2019). Does citizen participation matter to performance-based budgeting? Public Performance & Management Review, 42(2), 280-304. [DOI:10.1080/15309576.2018.1437050]
Patrucco, A. S., Luzzini, D., & Ronchi, S. (2016). Evaluating the effectiveness of public procurement performance management systems in local governments. Local Government Studies, 42(5), 739-61. [DOI:10.1080/03003930.2016.1181059]
Premchand, A., Khakbaz, A., & Ghsemi, M. (2005). [Public financial accountability (Persian)]. Majlis va Pajouhesh, 13(51), 299-333. http://ensani.ir/fa/article/185624/
Rangriz, H., Naveh Ebrahim, A. R., Arasteh, H. R., & Soltanieh, F. (2017). [Designing the model of strategic competencies of functional managers with thematic analysis (Persian)]. Managing Education in Organizations, 6(1), 9-49. http://journalieaa.ir/article-1-87-fa.html
Saibani, A. R., & Jafari, Z. (2017). [The position of financial oversight in constitution and its review in Guardian Council votes (Persian)]. International Journal of Nations Research, 2(17), 71-87. http://ensani.ir/fa/article/369699
Slukhai, S. (2011). Monitoring and evaluation as tools for enhancing public expenditure management in Ukraine. Financial Theory and Practice, 35(2), 217-39. https://www.researchgate.net/publication/227448264
Tzeng, G. H., & Teng, J. Y. (1993). Transportation investment project selection with fuzzy multiobjectives. Transportation Planning and Technology, 17(2), 91-112. [DOI:10.1080/03081069308717504]
Wang, J., Ma, Q., & Liu, H. C. (2021). A meta-evaluation model on science and technology project review experts using IVIF-BWM and MULTIMOORA. Expert Systems with Applications, 168, 114236. [DOI:10.1016/j.eswa.2020.114236]
Wilson, J. P. (2001). Human resource development: Learning & training for individuals & organizations. London: Kogan Page. https://books.google.com/books?id=zpNc_GZIiikC&source=gbs_navlinks_s
Wu, C. H., & Fang, W. C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-68. [DOI:10.1007/s11135-010-9425-6]
Yang, Ch., & Northcott, D. (2019). Together we measure: Improving public service outcomes via the co-production of performance measurement. Public Money & Management, 39(4), 253-61. [DOI:10.1080/09540962.2019.1592906]
Yang, S. B., & Torneo, A. R. (2016). Government performance management and evaluation in South Korea: History and current practices. Public Performance & Management Review, 39(2), 279-96. [DOI:10.1080/15309576.2015.1108767]
Yıldız, C. (2017). Monitoring and evaluation systems for urban infrastructure services: A comparison of the systems applied by Turkish authorities and international financing institutions [MSc. thesis]. Çankaya/Ankara: Middle East Technical University. https://open.metu.edu.tr/handle/11511/26898
Zaruni, D., & Jalalian, A. (2018). [Favorable model of financial supervision of the Court of Audit (Persian)]. Knowledge of Law and Finance, 2(4), 39-50. https://malieh.dmk.ir/article-1-60-fa.html