تأمین مالی پروژه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق سرمایه‌های مردمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر انرژی، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تهران، ایران

2 کارگروه حکمرانی، بازنگری سیاس تهای کلی انرژی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 پژوهشگر، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

10.22034/sspp.2022.251747

چکیده

طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، اوج تقاضای برق در ایران طی ده سال آینده دست کم به بیش از 100 هزار مگاوات خواهد رسید، این درحالیست که طبق آخرین آمار، در حال حاضر به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی، حداکثر تقاضای قابلِ‌ تأمینِ بار الکتریکی کمتر از 60 هزار مگاوات است. ضعف در شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های توسعه نیروگاهی اصلی‌ترین عامل این مسئله عنوان می‌شود. در مطالعۀ حاضر، ضمن بررسی شیوه کنونی تأمین مالی توسعه ظرفیت نیروگاهی و واکاوی معایب و چالش‌های آن، ابزارها و روش‌های رایجِ تأمین مالی پروژه‌های حوزه تولید برق در جهان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نهادِ/نهادهای تأمین‌کننده منابع مالی و نیازمندی‌ها و اهداف صنعت برق کشور، استفاده از روش‌ تأمین مالی جمعی، در قالب صندوق توسعه تولید و بهره‌وری انرژی جهت اجرای پروژه‌های مرتبط با این دو حوزه در ایران پیشنهاد شده است. نتایج نشان داد که مدل ارائه‌شده در این مقاله ضمن حفظ درآمد حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای در صنعت برق و حذف خروج پول از آن، منجر به کاهش اثرپذیری پروژه‌های توسعه نیروگاهی از جهش‌های ارزی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تأمین برق برای مشترکین نهایی خواهد شد. مبتنی بر نتایج حاصل شده، تغییر رویکرد از مدل تأمین مالی فعلی به سمت مدل تأمین مالی جمعی با رویکرد تفکیک هزینه‌های سرمایه‌ای از هزینه‌های عملیاتی و حفظ منابع مالی حاصل از درآمدهای سرمایه‌ای پروژه‌های نیروگاهی در این صنعت به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی صنعت برق پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات