دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 3-159 
تأمین مالی پروژه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق سرمایه‌های مردمی

صفحه 30-56

10.22034/sspp.2022.251747

سید مجید میری؛ محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ محمد فندرسکی؛ محمد عظیم زاده