نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی(استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه روابط بین الملل، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

«نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن»
الهام صباغ،مهناز گودرزی
چکیده
ارتباطات و اطلاعات جهانی سبب گردیده است تا پدیدها و روابط پیرامونی آنها با یکدیگر تغییر و تحولی بنیادین را بر خویش ببینند. آنچنان که فرآیند «جهانی شدن» به عنوان بستری فراگیر و باویژگیهایی چون ظهور «دهکده الکترونیک جهانی»، «انقلاب اطلاعات»، «گسترش آگاهی جهانی»، «ارتقاء خودآگاهی جمعی بشری» و «پایان جغرافیا و آغاز عصر سیبرنیتیک» توان آن را دارد که بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... تأثیر نهد.
«شهر»ها نیز در این فرآیند تأثیری متقابل را می نهند. این تغییر و تحولات، عمده عامل تحول در «روابط بین المل» و «دیپلماسی» میباشد؛ آنچنان که دیگر روابط بین الملل صرفاً شامل مراودات دولت ـ ملتها نمیباشد.
سوال اصلی ما در این نوشتار آن است که «چگونه نسبتی مابین تغییرات جهانی شدن با روابط شهرها از یک سوی و روابط بین الملل با دولت ـ ملتها از سوی دیگر برقرار میباشد؟»
مفروض این نوشتار بر آن است که هرگاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند، دیپلماسی نیز متحول میشود؛ لذا ما در این پژوهش با تکیه به روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی قصد آن داریم تا بیان نماییم که (فرضیه اصلی) «روابط بین الملل در نسبتی عام با تحولات جهانی شدن رو به سوی دیپلماسیهای موازی چون دیپلماسی شهری آورده و از سطح صرف دولت ـ ملتهای رسمی به سمت بازیگران متداخل غیردولتی حرکت نموده و اقدام به ایجاد روابط دو و چند سویه نموده است».
کلید واژگان: «روابط بین الملل»، «شهرها»، «دیپلماسی»، «دولت ـ ملتها» «جهانی شدن».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آرت­شولت، جی. 1382. نگاهی موشکافانه بر پدیدۀ جهانی­شدن. ترجمۀ مسعود کرباسیان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

آندرانویچ، و ریپوسا. 1380. روش­های پژوهش شهری. ترجمۀ محمود نجاتی­حسینی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.

­اسکات، آلن. 1384. شهر ـ منطقه­های جهانی. ترجمۀ پانته­آ لطفی. تهران: پردازش و برنامه­ریزی شهری.

افتخاری، اصغر. 1386. «تغییر در فرهنگ سیاست­خارجی، بازیابی جایگاه فرهنگ در سطوح سه­گانۀ سیاست خارجی». در: مجموعۀ مقالات همایش ارتباطات فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.

تاجیک، محمدرضا. 1386. «جنبش دانشجویی و سیاست فرهنگی». ماهنامۀ آیین. شمارۀ 10. صص 43-51.

تراسبی، دیوید .1382. اقتصاد و فرهنگ. ترجمۀ فرهادی. تهران: نشر نی.

تیلر، هامفری. 1387. «به‌کارگیری دیپلماسی عمومی». در: دیپلماسی عمومی. ترجمه و گردآوری معاونت پژوهش دانشکده و پژوهشکدۀ اطلاعات و امنیت، تهران: دانشکده و پژوهشکدۀ اطلاعات و امنیت.

حبیبی، محسن. 1379. «فضای شهری: برخورد نظریه­ای». مجلۀ صفه. شمارۀ 33. صص 5-23.

روزنا، جیمز. 1382. جهان آشوب­زده. ترجمۀ علیرضا طیب. تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

سیمبر، رضا. 1388. «دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر». فصلنامۀ روایط خارجی. دورۀ 1. شمارۀ 4. صص 43-61.

طلوعی، محمود. 1385. فرهنگ جامع علوم سیاسی. تهران: نشر علم.

کال، نیکلاس­جی. 1387. «دیپلماسی عمومی: درس­هایی از گذشته». در: دیپلماسی عمومی. ترجمه و گردآوری معاونت پژوهش دانشکده و پژوهشکدۀ اطلاعات و امنیت. تهران: دانشکده و پژوهشکدۀ اطلاعات و امنیت.

گیدنز، آنتونی. 1384. چشم­اندازهای جهانی. ترجمۀ محمدرضا جلائی­پور. تهران: طرح نو.

مورگنتا، هانس. جی. 1374. سیاست میان ملت­ها. ترجمۀ حمیرا مشیرزاده. تهران: وزارت امور خارجه.

نش، کیت. 1380. جامعه­شناسی سیاسی معاصر. ترجمۀ محمدتقی دلفروز. تهران:  کویر.

واترز، مالکوم. 1379. جهانی­شدن. ترجمۀ اسماعیل مردانی گیوی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

Plano, Jack C. & Roy Olton. 1982. The International Relations Dictionary. California: ABC-Clio.

Sassen, S. 2001. "The global city: Introducing a concept". Brown Journal of World Affairs. 11(2). Vol 15, pp 43-118.