سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

سفیر جمهوری اسلامی ایران

چکیده

معاهده وستفالیا در سال ١٦٤٨ و متعاقب ان کنگره وین در سال ١٨١٥ مبنای روابط بین الملل گردید. وزارت امورخارجه یکی ازاولین چهاروزارتخانه درایران است که پس ازبازگشت فتحعلیشاه قاجارازاولین سفرخارجیش به اروپا تصمیم به ایجاد آن گرفت. وزارت امورخارجه درسال ١٢٠٠هجری شمسی برابر١٢٢٧هجری قمری و١٨٢١میلادی تاسیس گردید. اولین نظام نامه آن حدودا هفتاد سال بعد توسط میرزا سعید خان مؤ تمن الملک که یکی از انتخابهای خوب امیر کبیر بود ، تدوین گردید.این نظام نامه که امروزه به " اساسنامه" مشهور است یک روند تکاملی هفتاد ساله دیگری راسپری مرده ودرپنج نوبت دارای تغییرات جزئی وکلی گردیده نهایتا درسال ١٣٥٢ به تصویب مجلسین شورا وسنای وقت رسیده است. این اساسنامه بنام " مقرارت تشکیلاتی استخدامی، مالی وانضباطی" هم اکنون توسط وزارت امورخارجه اجرامیگردد.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وساختاروزارت امورخارجه ازبعد ازانقلاب اسلامی ونقشی که این وزارت وبازوی اجرائی آن یعنی سفیر وسفارت خانه درراهبرد سیاست خارجی میتوانندداشته باشند در این مقاله بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نقیب‌زاده، احمد. 1389. از معادۀ وستفایی تا کنگرۀ وین 1815. تهران: قومس.

نقیب‌زاده، احمد. 1390. از کنگرۀ وین تا امروز. تهران: هرمس.

خیابانی، غلامرضا و بهمن آقایی. 1366. فرهنگ علوم سیاسی. جلد 2. نشر وین.

مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ). 1387. تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم. چاپ 13. تهران: امیرکبیر.

پیدا و ناپیدای دیپلماسی: گزیده­ای از گزارش­های سیاسی سفرای ایران. 1388. به کوشش مجید مهران. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

ممتحن‌الدوله، مهدی بن رضاقلی. 1365. رجال وزارت امور خارجه در عصر ناصری و مظفری. به کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر.

مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه. 1378.

اسناد وزارت امور خارجه درخصوص جدایی بحرینی از ایران.

مزاوی، میشل. 1363. پیدایش دولت صفوی. ترجمۀ یعقوب. تهران: گستره.

نوایی، عبدالحسین. 1370. ایران و جهان از مغول تا قاجاریه. جلد 1. تهران: مؤسسۀ نشر هما.

مهران، مجید. 1384. در کریدورهای وزارت خارجه چه خبر!: خاطرات یک دیپلمات قدیمی. ویراستۀ فریبا افراشته. تهران: نشر تاریخ ایران.

ملکی، حسین. 1370. دولتمردان ایران و ساختار نهادها در عصر مشروطیت. 2 جلد. تهران: اشاره.

در زمینۀ ایران­شناسی. 1370. به کوشش چنگیز پهلوان. تهران: به‌نگار.

عاقلی، باقر. 1381. خاندان­های حکومتگر در ایران. تهران: علمی.

ران‍س‍ی‍م‍ان‌، استیون. 1360. تاریخ جنگ‌های صلیبی. ترجمۀ منوچهر کاشف. 2 جلد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

عنان، محمد عبدالله. 1366. تاریخ دولت اسلامی در اندلس. ترجمۀ عبدالحمید آیتی. 5 جلد. تهران: مؤسسۀ کیهان.

میرکیانی، حسن. 1380. از نطنز تا شیکاگو: زندگینامۀ شخصی. به کوشش حسینعلی دادخواه. تهران: دادخواه.

افشار، پرویز. 1394. سفیربدون سفارت وکیل بدون وکالت: خاطرات سی‌وچهار سال خدمت در وزارت امورخارجه. تهران: کویر.