نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر

نوع مقاله: سرآغاز

نویسنده

دانش آموخته دکتری تخصصی آینده پژوهی

چکیده

گزارش سیاستی شبیه مقالات علمی یا تحلیل‌های تاریخی نیست. هدف اصلی در این نوع گزار‌ش‌ها فراهم کردن تحلیل یا توصیۀ صادقانه در مورد کی مسئلۀ مشخص برای مخاطب خاص و محدود است.
در دنیای سیاستگذاری، مخاطبان به اطلاعات دقیق و سریع نیاز دارند. به همین دلیل، گزارشهایسیاستی به نحوی نوشته میشوند که خواننده با دسترسی به اطلاعات واقعی، تصمیم درست و مؤثری بگیرد. بنابراین، درکی گزارش سیاستی حرف های، باید با عرضۀ اطلاعات فشرده، منسجم و مرتبط، مخاطب را از اولویتها و انتخابها آگاه ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


غریبه‌پرور، محمدرضا و دیگران. 1395. «گزارش تلفیق یافته‏‌های مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش با آمار و تحولات سالیانۀ ادرات کل آموزش‌و‌پرورش کشور». در: گزارش پیشرفت سالانۀ نظام آموزشی. تهران: دبیرخانۀ طرح اجرای سند ملی آموزش‌و‌پرورش.