تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تعارض منافع(conflict of interest) به شرایطی اطلاق میگردد که میان تعهدات و منافع شخصی فرد یا گروه، تضاد و تعارض ایجاد شده و او را در تقابل با مسئولیت خویش قرار میدهد. نظام سلامت به عنوان مهمترین نظام در جامعه، به دلیل ساختارهای پیچیده مالی و اقتصادی و همچنین به دلیل شیوه دسترسی جامعه تحت پوشش به خدمات، همواره در معرض چالشی به نام تعارض منافع قرار دارد. تعارض منافع در نظام سلامت در تمامی حوزه های مدیریتی و خدمات رسان امکان ظهور و بروز داشته و می تواند زمینه ی ایجاد فساد را فراهم آورد. به دلیل آنکه نظام سلامت با مهمترین دارایی افراد یعنی سلامتی در ارتباط است، مقابله با آفتی چون تعارض منافع از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین اقدامات موجود در جهت مقابله با تعارض منافع ، ایجاد رویکردهای مبتنی بر شفافیت از جمله ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و همچنین ایجاد چارچوب های نظارتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جودکی، حسین و بیژن گرایلی. 1392. «راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی». فصلنامۀ تأمین اجتماعی. سال 11. شمارۀ 41 و 42. ص 93-108.

حاجی محمودی، حنان و فرزانه زاهدی. 1392. «عدالت در نظام سلامت: مروری بر نظام دریافت و پرداخت در خدمات سلامت در ایران».  اخلاق و تاریخ پزشکی. سال 6. شمارۀ 3 (مرداد). ص 1-16.

سایت سازمان بهداشت جهانی (WHO)

سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت توسط مقام معظم رهبری در:

www.leader.ir

صباغ کرمانی، مجید. 1395. اقتصاد سلامت. تهران: سمت.

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. 1389.

میلانی‌فر، علیرضا و دیگران. 1390. «ارزیابی حقوقی تعارض منافع در حقوق نظام سلامت ایران».  اخلاق و تاریخ پزشکی. سال 5. شمارۀ 1 (بهمن). ص 1-16.