راهبرد ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی در راستای توسعۀ پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا، خروج امریکا از توافق برجام با دستور ترامپ، حضور اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای امریکا، لفاظی‌های تند نومحافظه‌کاران در قبال ایران؛ تحولات منطقه آسیای غربی و افول گروه تروریستی داعش بسترهای تبلیغی بسیار عمیقی را برای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، راهبرد مطلوب ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای ج.ا.ا در راستای توسعۀ پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله، با بهره­گیری از الگوی برنامه­ریزی استراتژیک انجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از دیدگاه خبرگان این حوزه استفاده شد. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که رویکردهای رقابتی مناسب­ترین راهبرد ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای ج.ا.ا در راستای توسعۀ پایدار اقتصادی ایران در دوران پسابرجام‌اند. در پایان رویکردهای رقابتی تدوین‌شده اولویت‌بندی شده‌اند. مهمترین راهبرد این تحقیق «یکپارچگی معنایی در بسته‌بندی پیام رسانه‌های ایران برای مدیریت تصویر ایران به عنوان کشوری صلح‌طلب و باثبات در فضای بیناذهنیتی جهانی در راستای توسعۀ پایدار اقتصادی» است، که با نظریه موازنۀ نرم مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1386)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ ششم، تهران: کیهان.

اعرابی، سید محمد ( 1385 )، دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

امین فرد، احمد (1395)، استراتژی های اثربخش فریب سیاسی رسانه‌ای، همایش ملی روشهای تحلیل اطلاعات، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.

امین فرد، احمد (1396)،  راهبردهای مدیریت رسانه‌ای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در دوران پسابرجام برای شبکه ایران کالای سیمای ج.ا.ا، مجموعه مقالات کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: کتابخانه ملی ج. ا. ا .

بنت، دابلیولنس و انتمن، رابرت ام.(1389). سیاست رسانه‌ای‌شده، ارتباطات در آینده دموکراسی، ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

دلاورپور اقدم، مصطفی (1396). فرصت ها و چالشهای پسابرجام، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

دیوید، فرد آر. (1390 )، مدیریت استراتژیک، چاپ بیست و یکم، (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی مترجم)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

طباطبایی، سید محمد و دیگران، (1395)، تاثیر سایبر دیپلماسی امریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مورد مطالعه سایت صدای امریکا)،فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 6، تابستان 1395.

عبدالله خانی، علی (1386)، جنگ نرم 3 (نبرد در عصر اطلاعات)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران.

موسوی شفائی، مسعود و ایمانی، همت (1396)، «دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران»، فصلنامهراهبرد، سال بیست و ششم، شماره 84، پاییز 1396، صص 174-149.

نای، جوزف اس و پاپ، رابرت ( 1392 )، قدرت و موازنه نرم در سیاست بین­الملل، چاپ اول، (عسگر قهرمانپور ، مترجم)، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

نقیب‌السادات، سیدرضا(1389)، تهدیدهای رسانه‌ای غرب و نقش بسیج در رفع تهدیدها؛ فصلنامه مطالعات بسیج،سال سیزدهم، شماره48، پاییز 1389.

شش اولویت راهبردی دیپلماسی اقتصادی کشور، قابل دسترسی در:

https://www.isna.ir/news/97011102145/

 Baranay, P.(2009), Modern Economic Diplomacy.Available at:
www.dec.lv/mi/Baranay_ Pavol_ engl. pdf)

Bayne, N., & Woolcock, S, (2011), The new economic diplomacy: decision-makingand negotiation in international economic relations, Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd

 Brooks, Stephan G. and William C. Wohlforth. )2005(, "Hard Times for Soft Balancing." International Security 30(1): 72-108.

Kelley, Judith. )2005(. "Stratetegic None –cooperation as Soft Balancing : Why Iraq was not Just about Iraq." International Politics42:153-173.

Pape, Robert. )2005( . "Soft Balancing against the United States. " International Security 30(1): 7-45.

Sklias, Pantelis, Roukanas, Spyros& Pistikou, Victoria (2012), “China’s
Economic Diplomacy: A Comparative Approach to Sino-Greek and SinoTurkish relations”, International Journal of Business and Social Science,
Vol.3, No.10 [Special Issue]-p 288

Walt, Stephan M. )2005(. Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy. Newyork: W.W. Norton & Company

 Yilmaz, G. (2016), What You Do and How You Speak Matter: Behavioral and Linguistic Determinants of Performance in Virtual Teams,Journal of Language and Social Psychology, Vol. 35(1) 76-97, DOI:10.1177/0261927X15575772.