تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی و سلامت در استان‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور مرکز اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، شناسایی تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی و سلامت در استان‌های کشور است. برای بررسی موضوع حاضر از الگوی خودرگرسیون برداری داده‌های ترکیبی برای دوره سال‌های 1384-1394 و به منظور محاسبۀ شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبۀ سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. بین سرمایه اجتماعی و سلامت در استان‌های مورد بررسی  کشور ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار رشد اقتصادی استان‌ها در تشکیل سرمایه اجتماعی و سلامت، از دیگر نتایج تخمین مدل است. نتایج تجربی به‌دست‌آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، مؤید آن است که در دورۀ مذکور، سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب بهبود و افزایش سرمایه سلامت و افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی می‌شود. بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از راه‌های اصلی ارتقای سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست‌گزاران سلامت جامعه و استان‌های کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تیرگر، آرام؛ فیروزبخت، مژگان.1396.« سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت کارکنان : مطالعه مروری سیستماتیک». مجله ارگونومی. دوره5. شماره1. صص 25-18.

حیدری، حسن ؛ فعالجو، حمیدرضا ؛ نظریان، علمناز ؛ محمدزاده، یوسف .1392.«سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه». فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. شماره 11. صص 74-57.

شعبانی، احمد؛ نخلی، سیدرضا؛ شیخانی، مصطفی.1392.« اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی مناطق ایران». فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه. سال 18. شماره 2. صص 161-127.

شهیکی تاش، محمدنبی؛ محمدزاده، اعظم؛ روشن، رضا.1396.« تخمین و ارزیابی و مقایسه قیمت گذاری دارایی ها بر اساس مصرف و اجزاء آن با استفاده از روش GMM و HJ ». تحقیقات اقتصادی. دوره 2. صص 394-369.

فتاحی، شهرام؛ سهیلی، کیومرث؛ رشادت، سهیلا؛ کریمی، پرستو. 1390.« رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک». فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان. دوره 3. شماره 3و4. صص 51-37.

مویدفر، روزیتا؛ اکبری، نعمت الله؛ دلیری، حسن.1387.« آثار متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی»، مطالعات اقتصاد بین الملل، شماره دوم. صص 37-21.

مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن. 1394.«بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان‌های ایران». فصلنامه پژوهش‌هایاقتصادی (رشدوتوسعهپایدار). سال پانزدهم .شماره دوم. صص 136-117.

 

Arellano, M. Bond, S.1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Rev. Econ. Stud. 58 (2), 277–297.

Brown, T., Scheffler, R. M., Seo, S., & Reed, M. 2006. "The empirical relationship between community social capital and the demand for cigarettes". Health Economics, 15(11), 1159–1172.

Durkheim, E. 1897. Suicide: A Study in Sociology. Glencoe, IL: Free Press.

Folland, S. 2007. "Does community social capital contribute to population health?" Social Science & Medicine, 64, 2342–2354.

Folland, S. 2008. "An economic model of social capital and health". Health Economics, Policy and Law, Vol. 4, No 3, p.1–15

Hamano, T., Fujisawa, Y., Ishida, Y., Subramanian, S. V., Kawachi, I., & Shiwaku, K. 2010. Social capital and mental health in Japan: A multilevel analysis. PLoS One, 5(10), e13214.

Hamilton, J. D. 1994. Time Series Analysis, Princeton University Press.

Hansen, L. P., & Singleton K. J. 1982. "Generatized instrumental variable estimation of nonlinear rational expwctations models." Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1269-1286.

Kawachi, I., & Berkman, L. F. 2000. Social cohesion, social capital and health. In L. Barkman, & I. Kawachi (Eds.), Social epidemiology (pp. 174–190). NewYork, Oxford: Oxford University Press.

Kawachi, I., Kennedy, B. P., Lochner, K., & Prothrow-Stith, D. 1997. "Social capital, income inequality and mortality." American Journal of Public Health, 87(9), 1491–1498.

Kawachi, I., Subramanian, S. V., & Kim, D. 2008. Social capital and health. New York: Springer.

Kennedy, B., Kawachi, I., & Brainerd, E. 1998. "The role of social capital in the Russian mortality crisis." World Development, 26(11), 2029–2043.

Kennelly, B., O’Shea, E., & Gavey, E. 2003. "Social capital, life expectancy and mortality: A cross-national examination?" Social Science & Medicine, 56(12), 2367–2377.

Kim, D., Baum, C. F., Ganz, M., Subramanian, S. V., & Kawachi, I. 2011. "The contextual effects of social capital on health: A cross-national instrumentalvariable analysis." Social Science & Medicine, 73(12), 1689–1697.

Kraaykamp, G., R€ozer, J., Huijts, T. 2016. National income inequality and self-rated health: the differing impact of individual social trust across 89 countries. Eur. Soc. 1e19.

Laporte, A., Nauenberg, E. and Shen, L. Aging. 2008. "Social capital, and health care utilization in Canada." Health Economics, Policy and Law, Vol. 4. No 4, p.393–411

Lindstrom M. 2008. "Social capital and health-related behaviors." Social capital and health: Springer; p. 215-38.

Lindström, M., Moghaddassi, M., Bolin, K., Lindgren, B., & Merlo, J. 2003. "Social participation, social capital and daily tobacco smoking: A population-basedmultilevel analysis in Malmo, Sweden." Scandinavian Journal of Public Health, 31(6), 444–450.

Lochner, K. A., Kawachi, I., Brennan, R. T., & Buka, S. L. 2003." Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago?" Social Science & Medicine, 56(8), 1797–1805.

Lutkepohl, H. 2005. New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Department of Economics European University Institute, Villa San Paolo.

Lynch, J. W., Davey Smith, G., Hillemeier, M., Shaw, M., Raghunathan, T., & Kaplan, G. A. 2001." Income inequality, psychological environment and health: Comparisons across wealthy nations." The Lancet, 358(9277), 194–200.

McKee, M, D’Hombres, B., Rocco, L., & Suhrcke, M. 2010. "Does social capital determine health? Evidence from eight transition countries" Health Economics, 19(1), 56–74.

Mellor, J., & Milyo, J. 2005. "State social capital and individual health status" Journal of Health Politics, Policy and Law, 30(6), 1101–1130.

Mohan J, Twigg L, Barnard S, Jones K. 2005. Social capital, geography and health: a small-area analysis for England. Soc Sci Med. 60(6):1267-83.

Muntaner, C., Lynch, J., & Davey Smith, G. 2001. Social capital, disorganized communities, and the third way: Understanding the retreat from structuralinequalities in epidemiology and public health. International Journal of Health Services, 31, 213–237.

Murgai, R, winters, P. Sadoulet, E. and Janvry, A. 2002. "Localized and incomplete mutual insurance." Journal of Development Economics, Vol. 2, No 67, p.245–274

Musalia, j. 2016. "Social capital and health in Kenya: A multilevel analysis." Social Science & Medicine, 167, 11-19.

Pollack, C. E., & von dem Knesebeck, O. 2004. "Social capital and health among the aged: Comparisons between the United States and Germany." HealthPlace, 10(4), 383–391.

Poortinga, W. 2006b. "Social relations or social capital? Individual and community health effects of bonding social capital." Social Science & Medicine, 63(1), 255–270.

Poortinga, W. 2006c. "Social capital: An individual or collective resource for health?" Social Science & Medicine, 62(2), 292–302.

Putnam, Robert P. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". Journal of Democracy.

Rocco, L., Fumagalli, E., & Suhrcke, M. 2014. "From social capital to health — and back." Health Economics, 23(5), 586–605.

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. 1997. "Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy." Science, 277, 918–924.

Scheffler, R. M., & Brown, T. 2008. "Social capital economics, and health: New evidence." Health Economics, Policy and Law, 3(4), 321–331.

Scheffler, R. M., T. Brown, and J. Rice. 2007. "The role of social capital in reducing non-specific psychological distress: the importance of controlling for omitted variable bias". Social Science and Medicine, Vol. 4, No 65, p.842–854

Subramanian, S. V., Kim, D. J., & Kawachi, I. 2002. "Social trust and self-rated health in US communities: A multilevel analysis." Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 79(4), 21–34.

Veenstra, G. 2005. "Location, location, location: contextual and compositional health effects of social capital in British Columbia, Canada." Social Science &Medicine, 60(9), 2059–2071.

Wilkinson, R. G., Kawachi, I., & Kennedy, B. P. 1998. "Mortality, the social environment: crime and violence." Social Health Illness, 20, 578–597.

Younsi, M. Chakroun, M. 2017. "Does social capital determine health? Empirical evidence from MENA countries." The Social Science Journal, 54(2), 371-379.