بررسی رضایت‌مندی بیماران از اجرای طرح تحول نظام سلامت (مطالعه موردی بیمارستان خاتم‌الا‌نبیا و علی ابن ابیطالب زاهدان)

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رضایت‌مندی بیماران از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان خاتم‌الا‌نبیا و علی ابن ابیطالب شهر زاهدان است. جامعه آماری این حوزه 7000 خانوار بهره‌بردار در روستای گلستان است که تعداد  313خانوار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در سال 96 انتخاب شدند. در این مطالعه با استفاده از روش رضایت مشتری (CSM) و با استفاده از نرم افزار  تحلیل آماری داده‌ها (spss ) رضایت بیماران از ابعاد مختلف تأثیرگذاری  طرح تحول سلامت تحلیل و بررسی شد. نتایج مؤید آن است که میزان رضایت‌مندی افراد از طرح تحول نظام سلامت، از نظر افزایش زایمان طبیعی بیشتر از سایر اهداف بوده است. این در حالی است که عدم ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کمترین میزان رضایت‌مندی  بیماران را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین بررسی عملکرد کلی طرح تحول نظام سلامت رضایت‌مندی بالاتر از 50 درصد را برای تمامی ابعاد آن نشان می دهد؛ این امر گویای آن است که این طرح به میزان قابل توجهی به اهداف خود نایل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امانی، غ. رنگرز، ه. اکبری، ف. حبیبی، ص. حبیب زاده، س. محمدی، ک. 1389، «بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران از نحوه عملکرد پرسنل بیمارستان»، فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، شماره 2

 پیروی، ح. بهادری، ع. اشقلی فراهانی، م. حقانی، ح. 1392، فصلنامه مدیریت پرستاری، شماره 1

 شفیع زاده، م. نجفی کوتنایی، ر. حسن نژاد رسکتی، م. اخوان، م. یوسفی لفورکی،  ط. «بررسی نتایج تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره 146، 1395

شیفر، ریچارد و همکاران. 1385، مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای، ترجمۀ ناصر ارقامی و همکاران، مشهد، دانشگاه فردوسی،.

صادقی، ح. زارع، م. 1388، تاثیر نظام تامین منابع مالی در بهبود عملکرد بیمارستان، دوره8 ، شماره2، صص: 145_135

قوی، س. شرفی، م. حسینی، س ت. بابایی هتکه لوئی، م. 1395، طرحتحولنظامسلامت، چاپ اول، راز نهان،تهران

کلانتری، خ. 1387، پردازش وتحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS، انتشارات فرهنگ صبا

کولیوند، پ ح. علی حکمی، م. اقبالی، ف. منجمد، ز. شریفی، ف. 1394، «رضایت‌مندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم الانبیا»،  مجله شفای خاتم، شماره سوم،

گودرزی، س. 1388، کاربرد آمار در علوم اجتماعی همراه با دستورات SPSSونحوه تفسیر خروجی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان،.

موسوی، س ج. محدثی، ح. فرهاد، ن. عباسعلی، ف. 1395، «بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران از برنامه تحول نظام سلامت در مراکز آموزش و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1394»، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، شماره 7

Liu Y, Wang G. Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. J Nurs Care Qual. 2007; 22(3): 266-71.

Sahn D.,Younger S D.,Genicot G.,The Demand for Health Care Services in Rural Tanzania, February, 2002.