عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از چالش‌های اجرا و ارزیابی خط مشی‌های عمومی در بخش خدمات عموم ایرانی، با تدبیر به تمهیدات اثربخشی آنها در مرحله تدوین و شکل گیری خط مشی، می‌توانند بروز نکنند. امروزه با توجه به چند بُعدی بودن پدیده‌‌ها و مسائل اداره بخش خدمات عمومی، و شکست ها و نارضایتی هایی  که در عمل به این حوزه شکل گرفته، ضرورت همراستایی این خط مشی‌ها با خردمایه‌های جامع موثر بر تدوین خط مشی را بیشتر نمایان میسازد. دانشمندان عوامل ارزشی، سیاستی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای متفاوتی را به عنوان مختصات موثر بر تدوین خط مشی‌های عمومی، مورد پذیرش قرار داده‌اند. جهت ایجاد یک رویکرد علمی، شناخت کامل عناصر بحرانی، هدف این پژوهش آن است که بنیانهای کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران را مورد احصاء قرار دهد. بنابراین با مطالعه متون خط مشی و اقتضائات بخش خدمات عمومی و نظرسنجی به صورت پیمایشی با تکنیک دلفی و پانلی 21 نفره از خبرگان آگاه به موضوع، ابعاد و مولفه هایی شناخته و تایید شده اند. نتایج نشان میدهد که نیاز است 28 مولفه که در قالب پنج بُعد خردمایه‌های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه بندی شده اند، برای شکل گیری جامعییت و اعتدال در تدوین خط مشی‌های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری و شکست این حوزه مورد ملاحظه خط مشی گذاران قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسمیت،پی.لاریمر،دبیلیو(1392) درآمدی بر تئوری خط مشی گذاری عمومی، ترجمه حسن دانایی فرد، انتشارات صفار.

الوانی، سیدمهدی(1387) تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی .انتشارات سمت.

اشتریان،کیومرث(1386) سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران، بنیاد حقوقی میزان. چاپ اول.

براتعلی پور،مهدی(1394) الگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی؛ پاسخی به ناسازنمایی دو روایت هستی شناختی و هنجاری، فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی،سال 3،شمارۀ 8.

پورعزت،علی اصغر؛ رحیمیان،اشرف.(1391).ویژگی های خط مشی گذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده، فصلنامه مدیریت دولتی، سال 4، شماره 10.

پی دنهارت، رابرت (1391)نظریه سازمان دولتی،ترجمه سید مهدی الوانی، و حسن دانایی فرد، انتشارات اشراقی.

سرمد، زهره.بازرگان، عباس. حجازی،الهه(1386)روش های تحقیق در علوم رفتاری .چاپ چهاردهم .انتشارات آگاه.

رضایی زاده،محمدجواد،کاظمی،داوود(1391) بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی،سال سوم،شمارۀ پنجم.

رضایی منش و همکاران(1383) بررسی زیرساخت اخلاقی در بخش خدمات عمومی،رساله دکتری،دانشگاه علامه طباطبایی.

دانایی فرد،حسن.شیرزادی، مهدی. آذر ،عادل(1391)چارچوبی برای شناسایی خط مشی گذاران ملی.فصلنامه مجلس و راهبرد. دوره 19، شماره70.

دانایی فرد،حسن .الوانی ،مهدی.آذر ،عادل(1391)روش پژوهش کمی مدیریت : رویکردی جامع . انتشارات صفار.

دانش فرد،کرم الله(1392) مبانی خط مشی گذاری عمومی، تهران، نشر نیاز دانش.

معطوفی،علیرضا؛دانکوب،مرتضی.(1396).اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی زیست محیطی ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه ای، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 90.

موسی زاده، رضا(1388) حقوق اداری، انتشارات میزان.

Birkland, Thomas .(2015).An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Published by Routledge Press, New York.

Brynard, Petrus A. (2005),Policy Implementation: Lessons for Service Delivery.27th Aapam Annual Roundtable Conference, Livingstone, Zambia.

Bruno, A. and J. Leidecker.(1994), Identifying and Using Critical Success Factors. Long Range Planning 17.(1): 23-32.

Buchholz,R.A(1985),Management Response Of Public Issuse. Prentice Hall Publishing.

Bozeman,Borry(2002) Public Value Failure:When Efficient Markets May not DO, Public Administration Revirw Journal,Vol.62, No.2.

Conlan, Timothy J.Paul, L.Beam, Posner.(2014),Pathways of Power:The Dynamics of National Policymaking, Washington, DC: Georgetown University Press.

Ingram, Helen, Anne L. Schneider and Peter Deleon (2007),Social Costraction and Policy Design In Paul Theories of the Policy Process. Sabatier Westview.

Gugler, Philippe.(2015),Transparency and Competition Policy in an Imperfectly Competitive World. In The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency,eds.Jens Forssbaeck and Lars Oxelheim. Oxford: Oxford University Press.

Howlett, M. Ramesh, M., & Perl, A. (1995). Studying public policy: Policy cycles and Policy Subsystems .Vol.163.Toronto: Oxford University Press. pp. 83- 84.

Maor, Moshe. James,Gross.(2015),Emotion Regulation by Emotional Entrepreneurs: Implications for Political Science and International Relations, Paper presented at the 73rd annual MPSA Conference, April, Chicago.

Palumbo D. J., D. J Calista.(1990).Implementation and Policy Process: Opening up the black box; Greenwood Press Inc. USA.

Rawls, John (2015), A theory of justice, Harvard university press.

Marsh, David. Mcconnel, Allan. (2010), Towards A Framworke For Establishing Policy Success, Public Administration Vol. 88, No. 2.

Mcconnel, Allan. (2010), Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between. Jnl Publ. Pol. 30.3.345-362

Staley S .R( 2006 ), Institutional Consideration for Sustainable Development PolicyImplementation: A US case study; Property Management, Vol. 24, No. 3.

Sabatier, Paul. A (2007) Theories of the Policy Process, Boulder,CO:Westview Press.

Snellen .(2002), Conciliation of Rationalities: The Essence of Public Administration.administrative theory & praxis.

Poon, P. C. Wanger(2001), Critical Success factors revisited: Success and Failure Cases Information Systems For Senior Executives. Decision Support Systems, 30 (4): 393-418

Volkery,T.Ribeiro.(2009),Understanding the use of scenario planning in public policy: and the role of institutional factors influence the conceptual .Technological Forecasting & Social Change. 76 (2009) 1198–120.