توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه؛ ابعاد اجتماعی فضای شهری بیش از هر زمان مورد توجه برنامه ریزان قرار داشته و یافتن ارتباط بین کیفیت های فضایی و مفاهیم اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. لذا آبشخور نظری پژوهش حاضر؛ مطلوبیت سنجی هم پیوندی مردم – فضا در سکونت گاه های غیر رسمی شهر زنجان با رویکرد توانمندسازی آن بوده است. با عنایت به گستره موضوعی و ابعاد مساله، هدف پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و بر رویکرد آینده پژوهی استوار بوده است. نتایج نشان داد توجــه بــه محرکه اجتماعــی شــرط انکارناپذیــر همپیوندی مردم-فضا وتوانمندســازی محله هــای اســکان غیررســمی شهر زنجان از این طریق بوده اســت، لذا با توجه به وجود رابطة معنادار میان شاخص های اجتماعی همپیوندی ، بی توجهی به ظرفیت های اجتماعی بالفعل در تمهیدات برنامه ریزی و مداخله در این ناحیه، ارتقای کیفیت زندگی و  دستیابی به اهداف توسعة پایدار را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آمارنامه شهرداری زنجان. 1396. قابل دسترس در: www.zanjan.ir
بختیار نصرآبادی، آمنه، حسنعلی و احمد بختیار نصرآبادی. 1390.  «تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه آن با رفتار شهروندی». جامعه شناسی کاربردی. سال 22. شماره 3. صص. 101-114.
بندرآباد، علیرضا و فرشته احمدی نژاد. 1393. «ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران». مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری. سال 5. شماره 16. صص. 55-74.
پارسی، حمید رضا. 1379. فضای شهری، حیات مدنی و نیروهای اجتماعی فرهنگی(خیابان کارگر). پایان نامه مقطع دکتری. دانشگاه تهران.
پوراحمد، احمد، کیومرث حبیبی و ابوالفضل مشکینی. 1387. از زنگان تا زنجان (سیری بر تحولات کالبدی –فضایی بافت کهن شهر). زنجان: انتشارات دانشگاه زنجان.
پیــری، عیسی و مهدی رضاییــان. 1393. «امکانســنجی توانمندســازی ســکونتگاه های غیررســمی بــر بنیــان سیاســت های دارایــی مبنــای توســعه اجتماعــات محلــی (مطالعــه مــوردی: ســکونتگاه های غیررســمی کلانشهر تبریــز)». فصلنامــه مطالعــات شــهری. سال 3. شماره 10. صص. 63-72.
شماعی، علی و دیگران. 1395. «تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری(مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان)». مجله پژوهش های جغرافیای انسانی. سال 48.  شماره 4.  صص. 783-799.
حیدری، محمد جواد و فاطمه لطفی. 1394. «ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در شهر زنجان (مطالعه ی موردی: محلّه ی اسلام آباد)». فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. سال 7. شماره 26. صص. 151-176.
خامنه زاده، حنانه. 1391. طراحی کتابشهر تبریز با رویکرد احیاء مدنی و حیات جمعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
خراسانی مقدم، صبا، فرهنگ مظفر و سید باقر حسینی. 1397. «شاخص‌های سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعة موردی: محلة فرحزاد شمالی)». نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی. سال 5. شماره 2. صص 261-233.
دانشپور، سید عبدالهادی و مریم چرخچیان. 1386. «فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی». نشریه باغ نظر. سال 4. شماره 7. صص. 19-28.
رفیعیان، مجتبی و مهسا سیفایی. 1384. «فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی». هنرهای زیبا. شماره 23. صص. 35-42.
سرگلزایی جوان، طیبه و زهره  هادیانی. 1395.  «امکان سنجی توانمندسازی محله های اسکان غیررسمی از طریق افزایش سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی: محله شیرآباد شهر زاهدان)». رفاه اجتماعی. سال 16. شماره 63. صص. 185-213.
شجاعی، دلارام و پروین پرتوی. 1394. «عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس های مختلف شهر تهران (نمونه موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه7 تهران)». نشریه باغ نظر. سال 12. شماره 34. صص. 98-103.
صالحی نیا، مجید و غلامحسین معماریان. 1388. «اجتماع پذیری فضای معماری». نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی. سال 1. شماره 40. صص. 5-17.
عزیزی، محمد مهدی و مجتبی آراسته. 1390. «تحلیلی بر رضایتمندی سکونتی در شهر یزد». مجله نامه معماری و شهرسازی. سال 4.  شماره 8. صص. 111-130.
علیمردانی، مسعود، جمال الدین مهدی نژاد و طلیعه افهمی. 1394. «رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)». دو فصلنامه هنرهای کاربردی. سال 4. شماره 7. صص. 5-14.
قلمبر دزفولی، مریم و محمد نقی زاده. 1393. «طراحی فضاهای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(مطالعه موردی:بولوار بین محله ای)». هویت شهر. سال 8. شماره 17. صص. 15-24.
کشاورز فضل، سمیه و ساناز منجزی. 1396. «نقش کیفیت فضاهای باز شهری در تعاملات اجتماعی با مقایسه موردی میدان عتیق و نقش جهان در اصفهان». فصلنامه معماری سبز. سال 3. شماره 9. صص 41-59.
کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل و جمال الدین سهیلی. 1397. «بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی محیط در اجتماع‌پذیری فضاهای فرهنگی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: مجتمع‌های فرهنگی دزفول و نیاوران». نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر. سال 11.  شماره 25. صص. 371-361.
گلکار، کوروش. 1379. «مؤلفه‌های سازنده کیفیت محیط شهری». نشریه صفه. سال 11. شماره 32. صص. 38-65.
لینچ،کوین. 1392. تئوری شکل شهر. ترجمه سید حسین بحرینی. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، محمود، احمد شاهیوندی و آرزو ایزدی. 1392. «سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)». برنامه ریزی فضایی. سال 3. شماره 3. صص. 124-107.
مرصوصی، نفیسه و دیگران. 1392. «ارزیابی توسعه پایدار کلان‌شهر تبریز». بوم شناسی شهری. سال 4. شماره 8. صص. 66-45.
مرکز آمار ایران. 1398. سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان (1395). تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
مسـعود، محمد و فاطمه حق وردیـان. 1391. «نقـش سـرمایه اجتماعـی بـر توانمندسـازی سـکونتگاه های غیـر رسـمی (مطالعـه مـوردی: پیرامـون محلـه اسـتخر عینـک رشـت)». چشـم انـداز جغرافیایـی (مطالعـات انسـانی). سال 7. شماره 18. صص. 128-140. 
مهندسین مشاور آرمانشهر. 1388. مطالعات وضع موجود بافت فرسوده شهر زنجان. زنجان: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان.
مهندسین مشاور تدبیر شهر 1390. مطالعات امکان سنجی بهسازی شهرنگر و توانمندسازی اجتماعی محلّات فقیر نشین شهر زنجان. زنجان: سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان.
نظری، هانیه. 1397. واکاوی کیفیت فضاهای شهری با رویکرد ارتقاء هم پیوندی مردم با فضا (نمونه موردی بازار تاریخی شهر زنجان)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
نگین تاجی، صمد، مجتبی انصاری و حسنعلی پورمند. 1396. «تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی». نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی. سال 22. شماره 4. صص 71-80.
 
References
Alimardani, Masoud and Jamaledin Mehdinejad and Talieh Afhami. 2015. “The Qualitative Growth of Urban Space to Enhance Social Interaction (Case study: Ahmad Abad, Street, Mashhad) (Persian).” Honar-Ha-Ye-Karbordi. vol. 4. no. 7. pp. 5-14. https://aaj.semnan.ac.ir/article_2594.html
Appleyard, Donald. 1981. Livable streets, Berkeley, California: University of California Press.
Bahrainy, Hossein. 2016. Urban Design Process (Persian). Tehran: University of Tehran Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/567765
Bakhtiar Nasrabadi, Ameneh, Hassanali and Ahmad Bakhtiar Nasrabadi. 2011. “An Analysis of Socio Petal Urban Space and Its Relationship with Citizenship Behavior (Persian)”. Journal of Applied Sociology. Vol. 22. no. 3. pp. 101-114. http://jas.ui.ac.ir/article_18236.html
Bandarabad, Alireza and Fereshteh Ahmadinejad. 2014. “Assessment of Quality of Life with Emphasis on the Principles of Habitable Cities in the Region 22 of Tehran (Persian).” Research and Urban Planning. vol. 5. no. 16. pp. 55-74. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=384430
Bienstock, Carol & Demoranville, Carol and Smith, Rachel. 2003. Organizational citizenship behavior and service qualhty. Jornal of Services Marketing, vol. 17. no. 4. pp. 357-378. [DOI:10.1108/08876040310482775]
Carmona, Matthew, et al. 2003. Public Places and Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design . London: Architectural Press, Oxford. https://books.google.com/books/about/Public_Places_Urban_Spaces.html?id=nzX8P34xbo0C
Cervero, Robert, and Michael Duncan. 2002. Residential Self Selection and Rail Commuting: A Nested Logit Analysis. Berkeley: University of California. http://reconnectingamerica.org/assets/Uploads/604.pdf
Cross Eileen, Jennifer. 2003. Conceptualizing Community Attachment. Available at: https://www.researchgate.net/publication/268273144_Conceptualizing_Community_Attachment
Daneshpour, Abdolhadi And Maryam Charkhchyan. 2007. “Public Spaces and Factors Affecting Collective Life (Persian).” Baghe-Nazar. vol. 4. no. 7. pp. 19-28. http://www.bagh-sj.com/article_64.html
Efroymson, Debra, Tran Thi Kieu Thanh Ha and Pham Thu Ha. 2009. Public Spaces: How They Humanize Cities. Dhaka: Health Bridge. https://healthbridge.ca/images/uploads/library/Public_Spaces_How_they_Humanize_Cities.pdf
Farlex. 2020. The Free Dictionary [Internet]. 27 April. Available at: http://www.thefreedictionary.com.
Gehl, Jan. 2008. Life between Buildings: Using Public Space. Translated by Shima Shasti (Persian). Tehran: Jahad Daneshgahi Publications. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4994035
Ghalambor Dezfuly, Maryam and Mohammad Naghizadeh. 2014. “Urban Design in the Context of Social Interaction Enhancement (Case Study: Street between Neighborhoods) (Persian).” Hoviatshahr. vol. 8. no. 17. pp. 15-24. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_3164.html
Golokar, Koorosh. 2001. “Components of Urban Design Quality (Persian)”. Soffeh. vol. 11. no. 32. pp. 38-65. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=49054
Heidari, Mohammad Javad and Fatemeh Lotfi. 2016. “Organization and Improvement of Informal Settlement in Zanjan City (Case Study: Islamabad Area) (Persian)”. Geographical Journal of Chashmandaz-E-Zagros. vol. 7. no. 26. pp. 151-176. http://zagros.iaub.ac.ir/article_521338_cf02580c28d4cdb4b9956ff719be5dc7.pdf
Hummon, David Mark .1992. “Community Attachment: Local Sentiment and Sense of Place”. Place Attachment. vol. 12. pp. 253-278.  [DOI:10.1007/978-1-4684-8753-4_12]
Jiven, Gunilan and Peter Larkham .2003. “Sense of Place: Authenticity and Character”. Journal of Urban Design. vol. 8. no. 1. pp. 67-81. [DOI:10.1080/1357480032000064773]
Karbalaei Hossini Ghiyasvand, Abolfazl  and Jamaleddin Soheili. 2019. “The Role of Environmental Physical Indicators in Socibility of Cultural Spaces Using Space Syntax Technique, Case Study: Dezfol and Niavaran Cultural Complexes (Persian).” Journal of Architeture, Urban Design and Urban Planning. vol. 11. no. 25. pp. 361-373. http://www.armanshahrjournal.com/article_85140.html
Keshavarz Fazl, Somayyeh and Sanaz Monjezi. 2018. “The Role of Quality of Urban Open Spaces in Social Interactions with a Case Study of Atiq Square and Naghsh Jahan in Isfahan (Persian).”. Green Architecture. vol. 3. no. 9. pp. 41-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466971
Khamenezadeh, Hannaneh. 2013. Design of Tabriz Book City with the Approach of Civic Revival and Collective Life (Persian). MA thesis. Tabriz University. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/599952
Khorasani Moghadam, Saba, Farhang Mozaffar and Seyed Bagher Hosseini. 2018. “Social Capital Indicators Affecting Resident’s Satisfaction in Informal Settlements (Case: Farahzad-Tehran, North Farahzad) (Persian).” Social Capital Management. vol. 5. no. 2. pp. 233-261. https://jscm.ut.ac.ir/article_67384.html
Kurniawati, Wakhidah. 2012. “Public Space for Marginal People”. Procedia-social and Behavioral Sciences. vol. 36. pp. 476-484. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.03.052]
Lynch, Kevin. 2013. A Theory of Good City Form. Translated by Seyyed Hossein Bahreini (Persian). Tehran: Tehran University Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/646637
Marsosi, Nafiseh. 2013. “Evaluation of Sustainable Development of Tabriz Metropolis (Persian).” Biannual Journal of Urban Ecology Researches. vol. 4. no. 8. pp. 45-66. http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_1132.html
Masoud, Mohamad, and  Fatemeh Haghverdian. 2012. “The Role of Social Capital on Empowerment of the Informal Settlements (Case Study: Around of Eynak Neighborhood in Rasht City) (Persian).” Journal of Studies of Human Settlement Planning (JSHSP). vol. 7. no. 18. pp. 128-140. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_519053.html
Mohamadi, Mahmoud, Ahmad Shahivandi and Arezoo Izadi. Evaluation of Influencing Indicators of Urban Neighborhoods Desirability by Regression Equation (Case Study: Neighborhoods of Esfahan City) (Persian).” Journal of Spatial Planning. vol. 3. no. 3. pp. 107-124. http://sppl.ui.ac.ir/article_15963.html
Mohandesin MoshaverArmanshahr. 2009. Current Situation Studies of The Worn-Out Texture of Zanjan City. Zanjan: General Administration of Roads and Urban Development Library of Zanjan Province.
Mohandesin Moshaver Tadbir Shahr. 2011. Feasibility Studies for Urban Improvement and Aocial Empowerment of Poor Neighborhoods in Zanjan. Zanjan: General Administration of Roads and Urban Development Library of Zanjan Province.
Nazari, Hanieh. 2018. Analysis of the quality of urban spaces with the approach of promoting people’s connection with space (a case study of the historical bazaar of Zanjan).MSc thesis. Shahid Rajaee Teacher Training University.
Negintaji, Samad, Mojtaba Ansari and Hassanali Pourmand. 2017. “Explanation of the Relationship Between Human and Place in Architecture Design Process by a Phenomenological Approach (Persian).” Honar-Ha-Ye-Ziba Memari—va- Shahrsazi. vol. 22. no. 4. pp. 71-80. https://jfaup.ut.ac.ir/article_65698.html
Norberg-Schulz, Christian, 2005, The Meaning of Habitat. Translated by A, Yar ahmadi, Agah, Tehran, Khak.
Osmand, Humphry. (1957). Function as the Basis of Psychiatric Ward Design. New York: Holt Rinehrrt and Winston. https://ps.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/ps.8.4.23?journalCode=ps
Parsi, Hamidreza. 2000. Urban Space, Civic Life and Socio-Cultural Forces (Kargar Street) (Persian). PhD thesis. Tehran University. http://www.noandishaan.com/uploads/do.php?id=3839
Piri, Isa and Mehdi Rezaeian. 2014. Empowerment of Informal Settlements Based on Asset Based Policies of Communities Development (Persian).” Journal of Urban Studies. vol. 3. no. 10 pp. 63-72. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_8767.html
Pourahmad, Ahmad, Kyoumars Habibi and Abolfazl Meshkini. From Zangan to Zanjan (Persian). Zanjan: Zanjan University Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1212609
Rafieian, Mojtaba and Seyfaei Mahsa. 2005. “Urban Public Spaces: Quality Review and Evaluation (Persian).” Honar-Ha-Ye-Ziba. no. 23. pp. 35-42. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=69502
Salehinia, Majid and Gholamhossein Memarian. 2012. “Sociopetaloid of Architecture Space (Persian).” Honar-Ha-Ye-Ziba. vol. 1. no. 40. pp. 5-17. https://jfaup.ut.ac.ir/article_68355.html
Sargolzaee Javan, Taiebeh and Zohreh Hadyani. 2017. “Inves Tigating the Feasibility of Empowering Theinformal Settlements Quarters by Increasing Thesocial Capital in Shir-Abad Quarter of Zahedan (Persain).” Social Welfare. vol. 16. no. 63. pp. 185-213. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=612362
Shojaee, Delaram and Parvin Partovi. 2015. “Analysis of Factors Affecting the Creation and Promotion of Sociability In Public Spaces in Different Scales of Tehran City (Case Studies: Two Neighborhoods and an Area in District 7 Tehran) (Persian).” Bagh-E Nazar. vol. 12. no. 34. pp. 98-103. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=494352
Southworth, Michael. 2003. “Measuring the liveable city.” Built Environment. vol. 29. no. 4. pp. 343-354.
Timmer, Vanessa, Nola-Kate,Seymoar. 2005. “The World Urban Forum 2006.’ International Centre for Sustainable Cities. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british-columbians-our-governments/local-governments/planning-land-use/wuf_the_livable_city.pdf
Whyte, William H. 1980. Social Life in Small Urban Spaces. New York: The Municipal of art Society of New York. https://books.google.com/books/about/The_Social_Life_of_Small_Urban_Spaces.html?id=ugexAAAAIAAJ
Zanjan Municipality Statistics. 2017. Available at: www.zanjan.ir