دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 2-221 
3. طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


4. طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه

صفحه 80-101

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


5. توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا

صفحه 102-127

محمدتقی حیدری؛ صادق برزگر؛ محسن احدنژاد روشتی